Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zawieszanie i likwidacja firmy  »   Przygotowana likwidacja w postępowaniu upadłościowym
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Przygotowana likwidacja w postępowaniu upadłościowym

Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Ewelina Mentel-Wyrzychowska

Przygotowaną likwidację reguluje ustawa Prawo upadłościowe. Jej celem jest szybsze i pełniejsze zaspokojenie wierzycieli, a także znaczne skrócenie czasu trwania postępowania upadłościowego. Poza tym przygotowana likwidacja może stanowić sposób ratowania przedsiębiorstwa dłużnika w ramach postępowania upadłościowego. Instytucja ta wprowadzona została w 2016 r., natomiast 24 marca 2020 r. przepisy ją regulujące zostały istotnie znowelizowane. Zmiany przepisów mają na celu usunięcie wątpliwości, jakie pojawiły się w trakcie jej stosowania.

Niezbędny wniosek

Przeprowadzenie przygotowanej likwidacji wymaga złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa na rzecz nabywcy. Stanowi o tym art. 56a ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe, zwanej dalej ustawą. Wniosek taki należy złożyć w trakcie postępowania o ogłoszenie upadłości. Jest to pierwsza z dwóch faz postępowania upadłościowego. W ramach tego postępowania sąd rozstrzyga czy zasadne jest wdrożenie upadłości danego dłużnika (por. art. 18-56h ustawy). Druga faza to właściwe postępowanie upadłościowe, w którym syndyk obejmuje zarząd nad majątkiem upadłego dłużnika. Fazę pierwszą od drugiej oddziela postanowienie o ogłoszeniu upadłości (zob. art. 52 ustawy).

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży może złożyć uczestnik postępowania. Jest nim każdy, kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości oraz dłużnik (art. 26 ust. 1 ustawy).

Złożenie takiego wniosku wymaga znalezienia kupca (nabywcy). Aktualnie wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży może dotyczyć więcej niż jednego nabywcy (art. 56a ust. 6 ustawy). W przypadku gdy potencjalny nabywca jest powiązany z dłużnikiem, wówczas sprzedaż jest możliwa wyłącznie po cenie sprzedaży nie niższej od ceny oszacowania ustalonej przez sąd na podstawie opinii biegłego (por. art. 56b ustawy).

W dalszym ciągu, co do zasady, niedopuszczalne jest złożenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży w odniesieniu do składników majątkowych objętych zastawem rejestrowym (por. art. 56a ust. 2 ustawy).


O złożeniu wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży obwieszcza się.

Konieczne wadium

Omawiany wniosek musi zawierać warunki sprzedaży przez wskazanie co najmniej ceny oraz nabywcy. Warunki sprzedaży mogą być określone w złożonym projekcie umowy, która ma być zawarta przez syndyka. Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży może przewidywać wydanie przedsiębiorstwa nabywcy z dniem ogłoszenia upadłości dłużnika. W takim jednak przypadku do wniosku dołączyć trzeba dowód wpłaty pełnej ceny na rachunek depozytowy sądu.

Do omawianego wniosku załączyć należy wymagane dokumenty (por. art. 56a ust. 2a-2b i ust. 3 ustawy). W tym m.in. dowód wpłaty przez nabywcę, na rachunek depozytowy sądu właściwego do rozpoznania wniosku, wadium w wysokości 1/10 oferowanej ceny. Konieczność wniesienia wadium obowiązuje od 24 marca 2020 r. Co istotne, w razie niezałączenia do wniosku dowodu wpłaty wadium wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży pozostawiony będzie bez rozpoznania.

Ograniczenia dla dłużnika

W przypadku złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży sąd ustanawia tymczasowego nadzorcę sądowego albo zarządcę przymusowego. Dla dłużnika oznacza to odpowiednio ograniczenie albo odebranie mu zarządu nad jego majątkiem. Podmioty te mają za zadanie ochronę majątku dłużnika, a także przygotowanie informacji istotnych dla rozpoznania omawianego wniosku (por. art. 56aa ust. 2 ustawy).

Decyduje sąd albo aukcja

W razie złożenia jednego wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży sąd rozpoznaje go w określonym terminie, m.in. nie wcześniej niż 30 dni od dnia obwieszczenia o złożeniu tego wniosku (por. art. 56c ust. 3 ustawy).

Sąd jest zobowiązany uwzględnić wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, jeżeli cena jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty postępowania oraz inne zobowiązania masy upadłości, które należałoby ponieść przy likwidacji w takim trybie. Jeżeli natomiast cena jest zbliżona do wskazanej wcześniej kwoty, sąd będzie mógł uwzględnić taki wniosek, o ile przemawiać za tym będzie ważny interes publiczny lub możliwość zachowania przedsiębiorstwa dłużnika.

Inne zasady mają zastosowanie w razie złożenia co najmniej 2 wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży. W takich okolicznościach przeprowadzana jest aukcja w celu wyboru najkorzystniejszych warunków sprzedaży (zob. art. 56ca ustawy).

Uwzględnienie wniosku, zmiana okoliczności

Uwzględniając wniosek, sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zatwierdza warunki sprzedaży, określając co najmniej cenę oraz nabywcę mienia będącego przedmiotem omawianej sprzedaży. W postanowieniu sąd może także odwołać się do warunków sprzedaży określonych w projekcie umowy (art. 56d ust. 1 ustawy). Postanowienie sądu podlega zaskarżeniu na zasadach wskazanych w art. 56d ust. 2 ustawy.

Wadium wpłacone przez nabywcę uwzględnionego przez sąd zaliczane jest na poczet ceny i niezwłocznie przekazywane z rachunku depozytowego sądu do masy upadłości. W innych przypadkach wadium, co do zasady, podlega zwrotowi wpłacającemu (por. art. 56d ust. 3-4 ustawy). Przy tym syndyk zachowuje wadium, jeżeli do zawarcia umowy sprzedaży nie dojdzie z winy nabywcy.

Umowę sprzedaży zawiera syndyk na warunkach określonych przez sąd w terminie wskazanym w art. 56e ust. 1 ustawy. Wpłacenie przez nabywcę całej ceny do masy upadłości (ewentualnie wydanie syndykowi ceny złożonej wcześniej do depozytu) stanowi warunek zawarcia umowy. W terminie przewidzianym na zawarcie umowy sprzedaży syndyk lub nabywca może złożyć wniosek do sądu o uchylenie lub zmianę postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprzedaży, jeżeli po wydaniu tego postanowienia zmieniły się lub zostały ujawnione okoliczności mające istotny wpływ na wartość składnika majątku będącego przedmiotem sprzedaży (por. art. 56h ustawy).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zawieszanie i likwidacja firmy - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.