Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zawieszanie i likwidacja firmy  »   Ramy prawne i obowiązki związane z VAT przy zawieszeniu spółki ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ramy prawne i obowiązki związane z VAT przy zawieszeniu spółki z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017
Ewelina Mentel-Wyrzychowska, Aleksandra Węgielska

Prowadzimy działalność w ramach spółki z o.o. Spółka nie zatrudnia nikogo na umowę o pracę.


1) Jakich formalności należy dopełnić, aby zawiesić wykonywanie działalności przez spółkę? Czy konieczne będzie złożenie NIP-8 do urzędu skarbowego?

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników (zob. art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Dz. U. z 2017 r. poz. 2168).


Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku składanym do KRS, nie wcześniej niż w dniu jego złożenia.


W spółce z o.o. decyzja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej należy do zarządu (por. art. 208 K.s.h. - Dz. U. z 2017 r. poz. 1577). Przepisy K.s.h. nie wymagają w tym przypadku uchwały wspólników, obowiązek jej podjęcia może wynikać z umowy spółki. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek spółki składany do KRS. Wniosek ten nie podlega żadnym opłatom.

Informacje dotyczące dat rozpoczęcia czy zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności są wpisywane w dziale 6 rejestru przedsiębiorców. Daty te jako tzw. dane podstawowe spółki sąd rejestrowy przekazuje drogą elektroniczną do urzędu skarbowego i statystycznego (tj. do rejestrów CRP KEP i rejestru REGON). Z CRP KEP dane te są przekazane do ZUS (Centralnego Rejestru Płatników Składek). Dlatego też w związku z samym faktem zawieszenia działalności spółki nie ma potrzeby składania do urzędu skarbowego druku NIP-8. Przy tym konieczność złożenia NIP-8 dotyczyć może obowiązku wskazania daty wyrejestrowania z ubezpieczenia ostatniej osoby, za którą spółka jako płatnik ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych (por. pkt 82 druku NIP-8).

Poza tym pamiętać należy o wywiązaniu się z obowiązku poinformowania urzędu skarbowego w formie pisemnej o okresie zawieszenia nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku do KRS. Jest to warunek korzystania z udogodnień w zakresie podatku dochodowego (art. 25 ust. 5c ustawy o pdop - Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.).


2) Czy jest taka możliwość, aby spółka zawiesiła działalność na czas nieokreślony?

NIE. Zawieszenie w przypadku spółki handlowej może mieć miejsce na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Minimalny czas zawieszenia może być krótszy jedynie w przypadku, gdy zawieszenie ma obejmować wyłącznie pełny miesiąc luty. Wówczas za okres zawieszenia przyjmuje się liczbę dni lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym. Dłuższe okresy (do 3 albo 6 lat) dotyczą przedsiębiorców zawieszających działalność w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Przy tym nie mają one zastosowania do spółek handlowych.

Jednorazowo okres zawieszenia wykonywania działalności może trwać do 24 miesięcy. Odpowiednio wcześniej przed upływem okresu zawieszenia przedsiębiorca powinien pamiętać o wznowieniu wykonywania działalności (patrz ramka). Po wznowieniu działalności można złożyć kolejny wniosek o zawieszenie jej wykonywania na okres do 24 miesięcy.


3) Czy w okresie zawieszenia działalności spółka będzie miała obowiązek składania deklaracji VAT-7?

art. 99 ust. 1 i 2 ustawy o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) wynika, że podatnik VAT jest zobowiązany do składania deklaracji VAT za okresy miesięczne (bądź kwartalne) w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (kwartale). Wyjątek od tej zasady, dotyczy podatników, którzy zawiesili działalność gospodarczą.

Jak bowiem wskazano w art. 99 ust. 7a ustawy o VAT, czynni podatnicy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, nie mają obowiązku składania deklaracji VAT za te okresy rozliczeniowe, których dotyczy zawieszenie.

Przy czym zwolnienie z obowiązku składania deklaracji w okresie zawieszenia działalności nie dotyczy:

 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
   
 • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem,
   
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego (przykład 1),
   
 • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego (przykład 2).

Należy też zwrócić uwagę na obowiązujący od 1 stycznia 2017 r. przepis art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT. Zgodnie z nim podatnik, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, podlega wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT. Ustawodawca przewidział pewne wyjątki od tej zasady. Jak bowiem wskazano w art. 96 ust. 9b ustawy o VAT, podatnik który w okresie zawieszenia działalności gospodarczej będzie wykonywał czynności opodatkowane VAT, ma obowiązek przed dniem:

1) zawieszenia działalności gospodarczej albo

2) rozpoczęcia wykonywania czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

- zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując okres, w którym będzie wykonywał te czynności.

W przypadku takiego zawiadomienia, naczelnik urzędu skarbowego nie wykreśla podatnika z rejestru albo przywraca jego zarejestrowanie na okres wskazany w zawiadomieniu. W myśl art. 96 ust. 9c ustawy o VAT, jeżeli okres wskazany w zawiadomieniu jest krótszy od okresu zawieszenia działalności gospodarczej, przepis art. 96 ust. 9a pkt 1 stosuje się odpowiednio.

Tak więc spółka zostanie z urzędu wykreślona z rejestru podatników VAT po upływie 6 miesięcy trwania okresu zawieszenia.

Jednak, zgodnie z art. 96 ust. 9g ustawy o VAT, z dniem wznowienia wykonywania działalności gospodarczej podatnik zostaje ponownie zarejestrowany bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem zawieszenia tej działalności.

Wznowienie działalności gospodarczej po okresie zawieszenia nie powoduje zatem konieczności ponownego zarejestrowania się na potrzeby VAT.


4) Czy w okresie zawieszenia działalności spółka będzie miała prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej najem lokalu, który zamierza wykorzystywać do działalności po jej wznowieniu?

Przepisy o VAT nie zawierają odrębnych regulacji ustawowych odnoszących się do zasad odliczania podatku naliczonego. W ustawie o VAT brak jest przepisu, który pozwoliłby kumulować podatek naliczony pojawiający się w kolejnych okresach rozliczeniowych, w których działalność była zawieszona i następnie go rozliczyć w pierwszej deklaracji VAT (za pierwszy miesiąc lub kwartał) po wznowieniu działalności.

Odliczenia VAT można bowiem dokonać wyłącznie w terminach przewidzianych w ustawie o VAT (np. z faktury dokumentującej opłatę za najem lokalu - generalnie w miesiącu/kwartale otrzymania faktury). Jeżeli termin odliczenia przypada w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, podatnik może w tym okresie złożyć deklarację z wykazaną kwotą podatku naliczonego. Podatnik może również wstrzymać się ze złożeniem deklaracji w okresie zawieszenia działalności, jednak w tym przypadku, aby móc skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego za okres, w którym działalność była zawieszona, podatnik będzie musiał po wznowieniu działalności i tak złożyć deklarację za ten okres.

Niezależnie jednak od przyjętego przez podatnika sposobu odliczenia VAT za okres, w którym działalność była zawieszona, pamiętać należy, że decyzja podatnika o zawieszeniu działalności nie może pozbawić go przysługującego mu prawa do odliczenia VAT od nabytych towarów i usług.

Gdy kończy się okres 24 miesięcy zawieszenia wykonywania działalności przez spółkę handlową

W przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku w sprawie zawieszenia, sąd wszczyna postępowanie przymuszające, o którym mowa w art. 24 ustawy o KRS (Dz. U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.). Wynika tak z art. 20d ustawy o KRS.


Planowane zmiany w przepisach

Trwają prace legislacyjne nad szeregiem ustaw, które dotyczą funkcjonowania przedsiębiorców. Chodzi tu o projekty ustaw procedowane wraz z Prawem przedsiębiorców (określane jako Konstytucja Biznesu) oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.*

Projekt ustawy Prawo przedsiębiorców zawiera regulacje dotyczące zasad zawieszania wykonywania działalności przez przedsiębiorców (projektowane art. 22-26, które według projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, mają wejść w życie z dniem 1 marca 2018 r.). Regulacje te zawierają wiele nowych rozwiązań prawnych, m.in. możliwość bezterminowego zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, ale tylko dla indywidualnych przedsiębiorców z CEIDG. Natomiast projektowany art. 23 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców przewiduje, że przedsiębiorca wpisany do KRS może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Ewentualnie minimalny okres zawieszenia może stanowić liczba dni lutego przypadająca w danym roku.

Z kolei projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw zawiera przepisy, z których wynika, że w przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia jej wykonywania, wpis informacji o wznowieniu działalności będzie następował z mocy prawa w dniu kolejnym po upływie okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia. Aktualnie według projektu zmiany te mają być wprowadzone dopiero od 1 lutego 2019 r.**

* Ustawy te są procedowane w Sejmie (stan na dzień oddania GP do druku).
** Jest to rozwiązanie prawne, jakie wiąże się z koniecznością modyfikacji systemu teleinformatycznego. Daty wejścia w życie zmian takich przepisów były wielokrotnie przesuwane na etapie rządowego procesu legislacyjnego nad projektem nowelizacji m.in. ustawy o KRS. Czas pokaże, czy daty te zostaną ostatecznie dotrzymane.

Przykład 1

Podatnik zawiesił działalność gospodarczą z dniem 20 grudnia 2017 r. na okres 60 dni. Mimo zawieszenia działalności, ma on obowiązek złożenia deklaracji VAT za grudzień, bowiem zawieszenie nie obejmuje pełnego okresu rozliczeniowego. Obowiązek ten musi zostać zrealizowany nawet wówczas, gdy w grudniu podatnik nie wykonał czynności opodatkowanych.


Przykład 2

Podatnik zawiesił działalność w dniu 1 grudnia 2017 r. Jednak ze względu na nieuregulowanie należności za nabyte towary, na podstawie art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, będzie miał obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w rozliczeniu za styczeń 2018 r. Mimo zawieszenia działalności gospodarczej, będzie on miał zatem obowiązek złożenia deklaracji VAT za ten miesiąc.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zawieszanie i likwidacja firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.