Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Kto i jak powinien realizować obowiązek edukacji ekologicznej?
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Kto i jak powinien realizować obowiązek edukacji ekologicznej?

Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021
Marta Stefanowicz - Wasilewska

Wśród obowiązków obciążających przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach znajduje się również obowiązek prowadzenia tzw. publicznych kampanii edukacyjnych mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Ustawodawca, zdając sobie sprawę, iż realizacja tego obowiązku nie dla wszystkich przedsiębiorców jest łatwa, umożliwia wpłacenie odpowiednich środków finansowych na ten cel lub przekazanie takiego obowiązku organizacji odzysku. Warto jednak rozważyć, czy nie prowadzić takich kampanii samodzielnie jako inwestycję w dobre imię firmy jako instytucji proekologicznej.

Kampanie ekologiczne producentów elektroniki...

Kampanie edukacyjne czy też konieczność ponoszenia z ich tytułu opłat to nie tylko obowiązek wprowadzających produkty w opakowaniach. Dotyczy on również wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny (m.in. producentów takiego sprzętu, ale też wprowadzających taki sprzęt na terytorium Polski z innego kraju UE). W ich przypadku takie kampanie mają na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wspomaganie osiągnięcia wysokiego poziomu zbierania zużytego sprzętu. Obejmują one informowanie o możliwym wpływie zużytego sprzętu na środowisko i zdrowie ludzi oraz o prawidłowym postępowaniu ze zużytym sprzętem, w szczególności o metodach selektywnego zbierania, dostępnych systemach zwrotu oraz roli użytkowników sprzętu w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu.

Wprowadzający sprzęt, samodzielnie wykonując ten obowiązek, powinien przeznaczać na publiczne kampanie edukacyjne lub wnosić z tego tytułu opłatę w wysokości łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu. Wprowadzający sprzęt nie ma obowiązku prowadzenia kampanii, jeżeli wysokość środków obliczonych w ten sposób nie przekracza 100 zł w danym roku. Obowiązek w omawianym zakresie można również przenieść na organizację odzysku, zawierając z nią w tym zakresie stosowną umowę. Rozliczenie wykonania obowiązku następuje w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wprowadzający sprzęt był zobowiązany do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

...i wprowadzających baterie i akumulatory

Również wprowadzający baterie lub akumulatory (np. przedsiębiorcy dokonujący importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej) są zobowiązani do finansowania publicznych kampanii edukacyjnych. W ich przypadku powinny to być działania, których celem jest podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz wspomagające osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnego zbierania tych odpadów. Ich kampanie powinny uwzględniać informowanie użytkowników końcowych w szczególności o:

 • możliwym wpływie substancji stosowanych w bateriach i akumulatorach na środowisko i zdrowie ludzi,
 • zaleceniu prowadzenia selektywnego zbierania,
 • dostępnych dla nich systemach zbierania i recyklingu,
 • ich roli w przyczynianiu się do recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Stawka opłaty na publiczne kampanie edukacyjne wynosi 0,03 zł za kilogram wprowadzonych do obrotu baterii lub akumulatorów. Opłata na publiczne kampanie edukacyjne stanowi iloczyn tej stawki oraz masy wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów w roku kalendarzowym, którego dotyczy opłata, przez wprowadzającego baterie lub akumulatory. Przedsiębiorcy wykonujący obowiązek w tym zakresie powinni równowartość tej kwoty przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne, w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata, lub wnieść ją na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca. Jeżeli przedsiębiorca nie zdoła we własnym zakresie całkowicie wykonać tego obowiązku, wówczas możliwe jest przekazanie na konto urzędu marszałkowskiego pozostałej części środków brakujących do pokrycia pełnej wysokości opłaty na publiczne kampanie edukacyjne. Wprowadzający baterie lub akumulatory nie musi finansować publicznych kampanii edukacyjnych, jeżeli wysokość środków, które jest obowiązany przeznaczyć na taką kampanię, nie przekracza 10 zł w danym roku kalendarzowym.

Kampanie o odpadach opakowaniowych

Wprowadzający produkty w opakowaniach również jest zobowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne. Taki obowiązek wynika wprost z art. 19 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114).

Wprowadzającym produkty w opakowaniach są:

 • wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecili innemu przedsiębiorcy,
 • pakujący produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzający je do obrotu,
 • prowadzący:
  • jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedający produkty pakowane w tych jednostkach,
  • więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5.000 m2, sprzedający produkty pakowane w tych jednostkach.

Nie każdy przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach jest automatycznie zobowiązany do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych na rzecz społeczeństwa. Takiego obowiązku nie mają bowiem przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg (tj. 1.000 kg - 1 tona), pod warunkiem złożenia w terminie do dnia 15 marca dokumentów uprawniających do ubiegania się o pomoc de minimis.

W ramach publicznej kampanii edukacyjnej przedsiębiorca może podejmować każde działanie mające na celu poprawę stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, obejmujące informowanie o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, możliwym wpływie odpadów opakowaniowych, w tym odpadów powstałych z toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, na środowisko i zdrowie ludzi, dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych. Takie kampanie mogą być prowadzone w środkach masowego przekazu, poprzez rozdawanie/rozsyłanie ulotek i broszur informacyjnych, plakatów, organizację konkursów, konferencji oraz imprez o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

Organizujesz lub płacisz

Na organizację publicznych kampanii edukacyjnych przedsiębiorca musi przeznaczyć określoną kwotę. Ustala się ją w wysokości co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia kampanii następuje na koniec roku kalendarzowego. Wartość opakowań przedsiębiorca musi ustalić samodzielnie. W przypadku braku możliwości ustalenia wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w drodze importu produktów w opakowaniach lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach, ich wartość netto ustala się na podstawie wartości netto podobnych pod względem zastosowania, wymiarów i masy opakowań tego samego rodzaju dostępnych na terytorium kraju. Jeśli wprowadzający nie prowadzi działań samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku, wówczas kwotę, którą powinien przeznaczyć na takie działania, wpłaca na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa (do dnia 31 grudnia danego roku).

Może pomoc organizacji odzysku?

Obowiązek prowadzenia publicznej kampanii edukacyjnej może być według wyboru wprowadzającego produkty w opakowaniach wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Tak przeniesiony obowiązek uznaje się za wykonany. Zawarcie odpowiedniej umowy powoduje przejście odpowiedzialności z tytułu obowiązków związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych z przedsiębiorcy na organizację. Organizacja odzysku ma możliwość przeprowadzenia profesjonalnej kampanii skierowanej do szerokiej grupy odbiorców na terenie całego kraju. Cenę, za jaką organizacja odzysku wykona tę usługę, określa umowa zawarta pomiędzy nią a przedsiębiorcą.

Propozycje kampanii ekologicznych organizacji odzysku w zakresie poprawy efektywności zbiórki odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz w zakresie właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi

» Konferencje Prawa Ochrony Środowiska, podczas których poruszane są zagadnienia dotyczące prawa ochrony środowiska w obszarach obsługiwanych przez organizacje odzysku (opakowania, baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady, emisja, ewidencja i sprawozdawczość).
» Działania wspomagające znakowanie obszarów gospodarowania odpadami oraz zasobami (woda/energia elektryczna) w firmie.
» Warsztaty edukacyjne w szkołach kierowane do uczniów szkół podstawowych. Warsztaty mają charakter prelekcji połączonej z emisją materiałów multimedialnych o recyklingu.
» Pikniki ekologiczne podczas imprez o charakterze masowym. Wiedza o odpadach przekazywana jest przez gry i zabawy dla dzieci i dorosłych.

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.