Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Narzędzia pomocy dla przedsiębiorców
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Narzędzia pomocy dla przedsiębiorców

Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
Kinga Romas

W związku z pandemią koronawirusa przedsiębiorcy ponieśli i nadal ponoszą straty. Ustawodawca, mając na celu ratowanie polskiej gospodarki, w szczególności firm z sektora MŚP, po raz kolejny znowelizował przepisy specustawy w sprawie COVID-19. Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2021 r. Na pomoc mogą liczyć nowe grupy przedsiębiorców.

Nowe podklasy objęte pomocą

Nowelizacja wprowadza pomoc dla kolejnych branż poszkodowanych na skutek obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Tym razem o wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 Prawa przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 Prawa oświatowego, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

 • 47.11.Z "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" albo
 • 47.19.Z "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Tak jak przy poprzednim wsparciu udzielanym w ramach tarczy branżowej, ocena spełnienia warunku w zakresie oznaczenia przeważającego PKD będzie dokonywana na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON. Trzeba będzie ją ustalić na dzień 30 września 2020 r.

Formy pomocy

Przedsiębiorcy, o których mowa, po spełnieniu określonych warunków (patrz ramka) będą mogli skorzystać z następujących narzędzi wsparcia:

 • zwolnienie z opłacenia składek ZUS,
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników,
 • świadczenie postojowe,
 • dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 5.000 zł.

Przedsiębiorca, aby uzyskać wsparcie, zobowiązany będzie złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej szereg oświadczeń. W szczególności istotne będzie oświadczenie o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki systemu oświaty o tym, że wnioskodawca był związany przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, a który to miesiąc jest "podstawą" złożenia danego wniosku, umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności. Samo zaświadczenie nie będzie natomiast musiało być załączone do wniosku, ewentualna weryfikacja jego posiadania będzie mogła nastąpić podczas kontroli.

Pozostałe ułatwienia

Nowelizacja zawiera korzystne rozwiązania dla najemców powierzchni handlowych w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2. Na jej mocy obniżona zostanie do 20% wysokość należnych udostępniającemu świadczeń od uprawnionego z tytułu używania powierzchni handlowej na podstawie umowy zawartej przed dniem 14 marca 2020 r., w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2, zaś w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia każdego zakazu - do 50% wysokości tych świadczeń.

Poza tym starosta uzyska możliwość umorzenia (z urzędu lub na wniosek podmiotu uprawnionego) w całości lub w części, odroczenia terminów spłaty i rozłożenia spłaty na raty należności otrzymanych z tytułu wsparcia przedsiębiorców. Rozwiązanie to będzie obowiązywać z mocą wsteczną od dnia 1 kwietnia 2021 r. Przykładowo w przypadku konieczności zwrotu branżowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców, w sytuacji gdy beneficjent nie wykonywał działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji, starosta z urzędu albo na wniosek przedsiębiorcy, będzie mógł:

1) umorzyć w całości albo w części należność z tytułu zwrotu dotacji,

2) odroczyć terminy spłaty należności z tytułu zwrotu dotacji,

3) rozłożyć na raty spłatę należności z tytułu zwrotu dotacji.

Dodatkowo przepisy nowelizacji specustawy w sprawie COVID -19:

 • wydłużają o 2 miesiące okres przyznawania wsparcia przez Polski Instytut Sztuki Filmowej,
 • wydłużają termin realizacji vouchera otrzymanego od organizatora turystyki do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych z roku do dwóch lat od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna,
 • przesuwają z dnia 1 kwietnia 2021 r. na dzień 31 grudnia 2021 r. termin rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu środków, jakie Turystyczny Fundusz Zwrotów wypłacił podróżnym z tytułu umów o udział w imprezie turystycznej, które nie odbyły się w związku z wybuchem epidemii.
Rodzaj świadczenia Kryteria przyznania
Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników
- przeważające PKD 47.11.Z lub 47.19.Z na dzień 30 września 2020 r.,
- wykazanie przez przedsiębiorcę, że jego przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa podatkowego był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.
Świadczenie postojowe
- przeważające PKD 47.11.Z lub 47.19.Z na dzień 30 września 2020 r.,
- wykazanie przez wnioskodawcę, że jej przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa podatkowego był niższy co najmniej o 40% w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. lub w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r. oraz że osoba ta nie podlegała ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegała ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w miesiącach, których dotyczył spadek przychodów
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro- i małego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Prawa przedsiębiorców
- przeważające PKD 47.11.Z lub 47.19.Z na dzień 30 września 2020 r.,
- wykazanie przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę, że jego przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa podatkowego był niższy co najmniej o 40% odpowiednio w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.
- dotacja jest udzielana w zależności od liczby miesięcy, w których był spełniony warunek w zakresie spadku przychodu, jednak nie więcej niż pięciokrotnie
Zwolnienie z opłacenia składek ZUS
- dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 września 2020 r.,
- przeważające PKD 47.11.Z lub 47.19.Z na dzień 30 września 2020 r. (do tego też dnia powinien być zgłoszony w ZUS jako płatnik składek),
- przedsiębiorca musi wykazać, że jego przychód z działalności w rozumieniu przepisów prawa podatkowego był niższy co najmniej o 40% w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. lub w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24.06.2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1192)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.