Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Przedłużone formy wsparcia dla firm w tarczy branżowej
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przedłużone formy wsparcia dla firm w tarczy branżowej

Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021
Jolanta Białkowska

Nowe rozporządzenie obowiązujące od 1 lutego 2021 r. wydłuża formy wsparcia przewidziane w tarczy branżowej 6.0 dla najbardziej poszkodowanych branż z powodu COVID-19. Dotyczy to m.in. branży turystycznej. Wsparcie przybiera formę dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP, ponownego postojowego, dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 5 tys. zł oraz zwolnienia ze składek ZUS, m.in. dla taksówkarzy. Można się o nie ubiegać do 31 marca 2021 r. z wyjątkiem świadczenia postojowego, które dla niektórych rodzajów działalności przysługuje dwukrotnie.

Tylko określone PKD

Z dniem 1 lutego 2021 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 152), mające na celu przedłużenie dotychczasowych form wsparcia przewidzianych w tarczy branżowej 2.0. Dotyczy to czterech form wsparcia objętych pomocą publiczną z tytułu COVID-19, tj.:

 • świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy,
 • ponownego świadczenia postojowego,
 • dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na FP, FS, FGŚP lub FEP.

Przewidziane w rozporządzeniu formy wsparcia są skierowane do przedsiębiorców najbardziej poszkodowanych pandemią, a ściślej rzecz ujmując do określonych branż wyrażonych kodami PKD (patrz tabela). Działalność wyrażona określonym PKD musi mieć charakter przeważającej działalności dla ubiegania się o pomoc. W przypadku jej braku wsparcie nie przysługuje (przykład 1 i 2).

Bez względu na formę wsparcia ocena spełnienia warunku prowadzenia działalności gospodarczej w określonym kodzie PKD dokonywana jest na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r.

Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, czyli dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP, jest przyznawane na zasadach określonych w art. 15gga specustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.). Świadczenia te są przyznawane przez wojewódzkie urzędy pracy w wysokości 2.000 zł miesięcznie do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (w przypadku zatrudnienia na niepełny etat proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy). Dofinansowanie może być przyznane również do wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie przysługuje do wynagrodzeń osób zatrudnionych u przedsiębiorcy w okresie krótszym niż 3 miesiące. Łączny okres dofinansowania udzielanego na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy nie może przekroczyć 3 miesięcy kalendarzowych przypadających od momentu złożenia wniosku.

O wsparcie w formie dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP może ubiegać się przedsiębiorca, którego przychód z działalności przeważającej (patrz tabela) w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy przedsiębiorca może złożyć w postaci elektronicznej za pomocą udostępnionego narzędzia do dyrektora WUP właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, w terminie określonym w rozporządzeniu, tj. do 31 marca 2021 r. Wniosek ten zawiera m.in. oświadczenie o niekorzystaniu w miesiącach, na które składany jest wniosek, z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielanej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Ponowne postojowe

Ponowne świadczenie postojowe z ZUS przysługuje jednokrotnie dla przedsiębiorców prowadzących działalność o kodach PKD:

 • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.

Dla pozostałych działalności (patrz tabela) świadczenie postojowe przysługuje maksymalnie dwukrotnie. Dla skorzystania z tej formy pomocy przychód z przeważającej działalności uzyskany przez przedsiębiorcę w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Na potrzeby uzyskania ponownego świadczenia postojowego osoba, o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1 specustawy w sprawie COVID-19, oświadcza, że nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Jeśli takowy posiada, np. z tytułu umowy o pracę, to jest wykluczona z możliwości ubiegania się o świadczenie postojowe.

Dotacja na bieżące koszty

Dotacja w wysokości do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyznawana jest mikro- i małym przedsiębiorcom na zasadach określonych w art. 15zze4 specustawy w sprawie COVID-19. Dla otrzymania dotacji przychód z przeważającej działalności (patrz tabela) uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku ma być niższy co najmniej o 40% w porównaniu do przychodu osiągniętego w poprzednim miesiącu lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Dotacja ta nie może być udzielona mikro- i małemu przedsiębiorcy, którzy na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców zawiesili wykonanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.

Wnioski o przyznanie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro- oraz mali przedsiębiorcy (mniej niż 50 pracowników) mogą składać do PUP wyłącznie w formie elektronicznej (praca.gov.pl) do 31 marca 2021 r., w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków przez dyrektora PUP.

Zwolnienie ze składek ZUS

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FS, FGŚP lub FEP za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2021 r. albo za okres od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych (nie później niż do 28 lutego br., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania) za:

 • styczeń 2021 r. - w przypadku przeważającej działalności wyrażonej kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,
 • grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. dla pozostałych działalności określonych w § 10 ust. 1 pkt 2 powołanego rozporządzenia (patrz tabela).

Dla skorzystania ze zwolnienia ze składek przedsiębiorca musi mieć przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Ponadto powinien być zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.

Przedłużone formy wsparcia z tarczy branżowej 6.0
Forma wsparcia PKD* Wniosek do
Dofinansowanie wynagrodzeń
z FGŚP
55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z WUP
do 31 marca
2021 r.
Ponowne świadczenie postojowe 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z (ponowne świadczenie postojowe przysługuje jednokrotnie)
49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z, 96.01.Z (ponowne świadczenie postojowe przysługuje dwukrotnie)
ZUS
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z PUP
do 31 marca
2021 r.
Zwolnienie ze składek ZUS 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z (zwolnienie ze składek ZUS za styczeń 2021 r.)
49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z (zwolnienie ze składek ZUS za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.)
ZUS
do 31 marca
2021 r.
* Przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić przeważającą działalność pod określonym PKD na dzień 30 listopada 2020 r.

Przykład 1

W rejestrze REGON jako działalność przeważająca wpisana jest działalność o kodzie PKD, który nie uprawnia do ubiegania się o dotację do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca w rejestrze ma wpisany PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. W styczniu 2021 r. odnotował spadek przychodu dla tej działalności na poziomie 100% w odniesieniu do stycznia 2020 r. Przedsiębiorca nie jest uprawniony do dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności, ponieważ spadek przychodu nastąpił dla działalności, która nie ma charakteru przeważającego określonego w rejestrze REGON.


Przykład 2

Jednoosobowa działalność gospodarcza dotyczy kodu PKD 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie. Mieszkania były wynajmowane turystom, ale z powodu pandemii przychody drastycznie spadły (spadek ten uprawnia do zwolnienia ze składek ZUS). Ponieważ kod PKD 55.90.Z nie jest objęty wsparciem w zakresie przedłużonej tarczy branżowej, przedsiębiorca nie jest uprawniony do zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek. Tego kodu nie ma też w Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.