Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Koncesje i zezwolenia - planowane zmiany
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Koncesje i zezwolenia - planowane zmiany

Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017
Kinga Romas

Trwają prace nad ujednoliceniem przepisów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z projektowanych ustaw jest Prawo przedsiębiorców. Ma ono zastąpić obecnie obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Projektowane przepisy zakładają m.in. wprowadzenie zmian w zakresie koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.

Ustawa Prawo przedsiębiorców przewiduje reglamentację działalności gospodarczej obejmującą następujące prawne formy:

  • koncesje na działalność gospodarczą,
     
  • zezwolenia na działalność gospodarczą,
     
  • wpis do właściwego rejestru działalności regulowanej.

Celem nowych regulacji jest odróżnienie od siebie poszczególnych form reglamentacji działalności gospodarczej. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu: "Ustawa Prawo przedsiębiorców powraca do wyrażanego od wielu lat postulatu, by przy utrzymaniu koncesji i zezwoleń jako dwóch odrębnych rodzajów aktów administracyjnych reglamentujących działalność gospodarczą wyraźnie je od siebie oddzielić i zróżnicować ich reżim prawny".

Koncesje na nowych zasadach

Koncesje na działalność gospodarczą mają występować w dziedzinach mających dla państwa szczególne (kwalifikowane) znaczenie, ze względu na bezpieczeństwo kraju lub obywateli albo inny ważny interes publiczny. Chodzi o te dziedziny, w których ważne względy interesu publicznego przemawiają za tym, by poddać je najmocniejszej formie reglamentacji, jaką jest koncesja i nie zastępować jej łagodniejszymi formami reglamentacji lub całkowitą dereglamentacją.

Koncesje wydawane będą w formie decyzji administracyjnych uznaniowych. W praktyce oznacza to, że organowi koncesyjnemu będzie przysługiwała możliwość wyboru rozstrzygnięcia odnośnie tego, czy danemu przedsiębiorcy udzielić koncesji, czy też odmówić jej udzielenia lub też udzielić jej w zakresie węższym niż określona we wniosku, nawet jeżeli dany przedsiębiorca spełni wszystkie ustawowe warunki udzielenia koncesji. Jednakże należy mieć na uwadze, iż decyzja oparta na uznaniu administracyjnym musi być uzasadniona w sposób szczególnie wnikliwy i podejmowana w oparciu o zasady słuszności, sprawiedliwości oraz logiki.

Koncesje mają być wydawane przez ministrów właściwych ze względu na przedmiot działalności.

Zezwolenia

Natomiast zezwolenia mają występować w dziedzinach działalności gospodarczej, które też są dla państwa ważne, ale nie są jednak tak strategiczne jak dziedziny objęte koncesjami i w których można wprowadzić łagodniejszą niż koncesja formę reglamentacji.

W projektowanej ustawie zakłada się, że wydawane one będą w formie decyzji administracyjnych związanych. W praktyce oznacza to, że organ zezwalający będzie miał obowiązek wydania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej po stwierdzeniu, że przedsiębiorca spełnia wymagane prawem warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym obowiązkiem uzyskania zezwolenia. Ponadto wprowadzona ma zostać ramowa możliwość wydawania zezwoleń w formie tzw. milczącej zgody. Zatem jeśli dany organ nie rozpatrzy wniosku w ustalonym terminie, to w efekcie zezwolenie zostanie uznane za wydane.

Poszczególne zezwolenia mają być udzielane przez różne organy lub jednostki, stosownie do treści przepisów ustaw odrębnych. W zakresie udzielania poszczególnych zezwoleń ustawodawca będzie mógł zatem wprowadzić w ustawie odrębnej model centralizacyjny, dekoncentracyjny lub zdecentralizowany, a nawet może przyznać uprawnienie do udzielania zezwoleń podmiotom spoza struktury administracji publicznej.

Reglamentacja działalności

Oprócz koncesji i zezwoleń na działalność gospodarczą, projektowana ustawa przewiduje jeszcze trzecią formę reglamentacji tej działalności - wpis do rejestru działalności regulowanej. Wpis ten ma być stosowany w przypadku tzw. działalności regulowanej, czyli działalności określonej w ustawach odrębnych, której wykonywanie warunkowane jest uprzednim spełnieniem przez przedsiębiorcę określonych ustawowo warunków.

Aby uzyskać wpis, przedsiębiorca będzie musiał przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania danej działalności. Oświadczenie to będzie mógł złożyć bezpośrednio do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej bądź też do urzędu gminy

Aktualnie uzyskanie koncesji jest wymagane w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:

» poszukiwania, rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą, poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla,
» wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
» wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji oraz obrotu paliwami i energią,
» przesyłania dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania,
» ochrony osób i mienia,
» rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych,
» przewozów lotniczych,
» prowadzenia kasyna gry.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60