Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017
Jolanta Białkowska

100 tys. zł premii przysługuje na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenach wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Można założyć gabinet dentystyczny, salon fryzjerski czy biuro rachunkowe. Warunkiem jest posiadanie ubezpieczenia w KRUS, by potem przez co najmniej 5 lat prowadzić działalność i podlegać ubezpieczeniom w ZUS.

Kto jest uprawniony do wsparcia?

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie przyznawana w innej formule niż w PROW 2007-2013 . Nie ma już wsparcia na utworzenie mikroprzedsiębiorstwa dla osób fizycznych, które nie są ubezpieczone w KRUS. Obecnie premię na rozpoczęcie działalności z PROW można otrzymać w zakresie poddziałania 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

O premię na rozpoczęcie działalności może wystąpić rolnik, jego małżonek lub domownik. Warunkiem jest, by taka osoba miała ukończone 18 lat w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy. Musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Beneficjentem premii może być też osoba, która otrzymała w ramach PROW płatności dla rolników przekazujących gospodarstwo. Nie może być wpisana do CEIDG lub KRS albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Premia może być przyznana pod warunkiem, że:

 • gospodarstwo, w którym pracuje rolnik, małżonek lub domownik rolnika ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro,
   
 • położone jest w miejscowości gminy; wiejskiej, wiejsko-miejskiej, miejskiej (z wyłączeniem miast, miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców),
   
 • w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych.

Premia - 100 tys. zł

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mają postać premii w wysokości 100 tys. zł, która może być przyznana tylko raz w okresie funkcjonowania PROW 2014-2020. Będzie wypłacana wnioskodawcy w dwóch ratach. Pierwszą w wysokości 80 tys. zł wypłaca się, gdy beneficjent spełni warunki określone w decyzji o przyznaniu pomocy. Druga rata - 20 tys. zł przysługuje po realizacji biznesplanu, tj. pełnej realizacji zakresu rzeczowego operacji i uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń na wykonanie określonej w biznesplanie działalności. Jedną i drugą wypłaca się na wniosek o płatność, który beneficjent jest zobowiązany złożyć do właściwego oddziału ARiMR. Terminy ich złożenia określa się we wniosku o przyznanie pomocy (tj. premii), biorąc pod uwagę, że:

 • czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku o przyznanie pomocy to 180 dni od zakończenia naboru (tj. składania wniosków),
   
 • pierwszy wniosek o płatność musi zostać złożony najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy o przyznaniu pomocy (ARiMR ma obowiązek dokonać płatności w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność, pod warunkiem, że beneficjent wykaże spełnienie warunków określonych w decyzji niezbędnych do wypłaty pierwszej raty premii),
   
 • drugi wniosek o płatność musi być złożony najpóźniej w terminie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
   
 • w przypadku zmian biznesplanu zaakceptowanych przez ARiMR, drugi wniosek o płatność musi być złożony najpóźniej w terminie 4 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Inwestycja w środki trwałe

Przy premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie określono katalogu kosztów kwalifikowalnych. Program pomocowy, na podstawie którego jest przyznawana, odnosi się natomiast do kwestii związanych z rozwojem działalności pozarolniczej, które mają być ujęte w biznesplanie. To prowadzi do wniosku, że z premii można sfinansować inwestycje w środki trwałe i inne środki związane z działalnością pozarolniczą. W biznesplanie trzeba wskazać, czy mają one charakter innowacyjny w obrębie gminy, na obszarze której będzie się znajdować główne miejsce wykonywania działalności w zakresie produktu lub procesu (technologii), lub marketingu bądź organizacji. Dla jego konstrukcji istotne jest, że inwestycje w środki trwałe muszą stanowić 70% kwoty pomocy (czyli 70 tys. zł - przykład). Przy czym na potrzeby premii środek trwały definiowany jest jako środek z przewidywanym okresem używania dłuższym niż rok, a jego wartość musi przekroczyć 3,5 tys. zł. Z premii można też sfinansować udział w szkoleniach lub korzystanie z usług doradczych albo innych przedsięwzięć, wymaganych do rozwoju działalności pozarolniczej. Nie można jej przeznaczyć na nabycie rzeczy używanych w przypadku maszyn, urządzeń oraz wyposażenia w odniesieniu do inwestycji w środki trwałe i inne środki związane z działalnością pozarolniczą. Niedopuszczalne jest też sfinansowanie zakupu środków transportu do działalności drogowego transportu towarów. Jest tak dlatego, że wsparcie jest przyznawane na zasadzie pomocy de minimis. Nie może być ona przyznana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego.


Co najmniej 70% premii trzeba przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe.

Rodzaje działalności

Pomoc w formie premii może być udzielona na podjęcie działalności w zakresie: sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów nierolnych, rzemiosła lub rękodzielnictwa, turystyki wiejskiej, przetwórstwa i sprzedaży produktów nierolnych, świadczenia usług społecznych ogólnego interesu (w tym opieki nad dziećmi, nad starszymi, opieki zdrowotnej, nad osobami niepełnosprawnymi). Wspierane będzie też utworzenie działalności informatycznej, komputerowej i elektronicznej, sprzedaży internetowej. Premia będzie również przysługiwała na działalność architektoniczną i inżynierską, weterynaryjną oraz związaną z usługami księgowymi i audytorskimi czy technicznymi. Szczegółowy wykaz działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc, jest zawarty w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1196). Wachlarz tych działalności jest naprawdę rozbudowany. Premię można bowiem otrzymać na 410 różnych działalności gospodarczych.

Ocena wniosku

Wniosek o przyznanie pomocy (premii) na rozpoczęcie działalności gospodarczej podlega ocenie pod względem kryteriów wyboru operacji (projektów). Kolejność przysługiwania pomocy w poszczególnych województwach uzależniona jest od tej oceny, gdyż ustalana jest poczynając od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów do operacji, która uzyskała ich najmniej. Trzy punkty przysługują, gdy wnioskodawca w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miał nie więcej niż 40 lat. Kolejne dwa punkty można otrzymać, jeśli będzie beneficjentem poddziałania Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. Za posiadanie kwalifikacji zawodowych z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie przysługuje 1 punkt, a za podjęcie działalności, która ma charakter innowacyjny - 2 punkty. Ponadto punktuje się skalę bezrobocia w powiecie, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie (do 2 pkt). Za utworzenie co najmniej dwóch i mniej niż trzech miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne przysługują 3 punkty, a za co najmniej trzy - 4 pkt.

W pierwszej kolejności premia przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym może być udzielona, jeśli przyznano co najmniej 4 punkty. W przypadku wnioskodawców, którzy otrzymają ich mniej, odmawia się udzielenia premii w drodze decyzji.

Minimum 5 lat działalności

Wnioskodawca, któremu zostanie przyznana premia, będzie zobowiązany do wykonywania działalności gospodarczej w okresie 5 lat od dnia wypłaty pierwszej części pomocy. W tym czasie nie można zawiesić działalności gospodarczej. W przypadku naruszenia tej zasady cała kwota premii (100 tys. zł) podlega zwrotowi. Pięcioletnia trwałość dotyczy też utworzonych miejsc pracy (wliczając samozatrudnienie) w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne. Brak wywiązania się z tego zobowiązania będzie skutkował koniecznością zwrotu do 100% kwoty pomocy proporcjonalnie do okresu niespełnienia tego warunku.

Wniosek i instrukcje

Uprawniony podmiot wniosek o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie poddziałania 6.2 PROW wraz z wymaganymi załącznikami (w tym biznesplanem) może złożyć do właściwego oddziału ARiMR w terminie do 11 kwietnia 2017 r. Kryterium wyboru właściwego oddziału Agencji jest miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania oraz inne dokumenty niezbędne do prawidłowego aplikowania o premię są udostępnione na stronie Agencji www.arimr.gov.pl.

Przykłady działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana premia
PKD Rodzaj działalności
31.02.Z Produkcja mebli kuchennych
46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
49.41.Z Transport drogowy towarów
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
56.10.A  Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
62.01.Z  Działalność związana z oprogramowaniem
69.10.Z  Działalność prawnicza
69.20.Z Działalność rachunkowo- księgowa; doradztwo podatkowe
74.20.Z Działalność fotograficzna
86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
96.02.Z  Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

Przykład

Pani Anna ma status domownika i od ponad dwóch lat jest ubezpieczona w KRUS. Zamierza przebudować budynek mieszkalny, w którym zlokalizowana będzie działalność rachunkowo-księgowa.

Premię w 70% musi przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe, w tym koszty związane z przebudową budynku mieszkalnego, który w wyniku robót budowlanych stanie się budynkiem mieszkalnym z częścią usługową. Pozostała część premii może być przeznaczona na sfinansowanie kosztów innych środków związanych z działalnością pozarolniczą (np. koszty wyposażenia).


Etapy wnioskowania o premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy (premii) do ARiMR do 11 kwietnia br.

strzałka

Decyzja o przyznaniu pomocy

strzałka

I wniosek o płatność - 80 tys. zł
(najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji)

strzałka

II wniosek o płatność - 20 tys. zł
(najpóźniej w terminie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty premii)

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.