Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Wsparcie na wdrożenie innowacji w firmie
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wsparcie na wdrożenie innowacji w firmie

Gazeta Podatkowa nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016
Jolanta Białkowska

We wszystkich regionalnych programach operacyjnych dla przedsiębiorców przewidziano dofinansowanie na realizację projektów dotyczących początkowych inwestycji ukierunkowanych na wprowadzenie innowacji produktowej lub procesowej. Wydatki kwalifikowalne takich przedsięwzięć mogą dotyczyć tylko kosztów inwestycyjnych, mimo że przepisy dopuszczają kwalifikowalność wynagrodzeń.

Inwestycja początkowa i innowacje

Wzmocnienie konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorców to cel tematyczny 3 określony w unijnych przepisach, tj. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 1303/2013/UE ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego... Cel ten jest realizowany za pomocą szesnastu regionalnych programów operacyjnych dla poszczególnych województw poprzez udzielanie przedsiębiorcom regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Przyznawana jest ona na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności... (Dz. U. z 2015 r. poz. 1377). Na jego podstawie w ramach regionalnych programów operacyjnych udzielane jest przedsiębiorcom wsparcie na realizację inwestycji początkowej ukierunkowanej na wprowadzenie w firmie innowacji produktowej lub procesowej.

Definicja inwestycji początkowej, tak jak innowacji, jest taka sama dla wszystkich programów pomocowych. Na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu przez inwestycję początkową należy rozumieć inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z otwarciem nowego zakładu, rozbudową istniejącego, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie. Ponadto inwestycja początkowa może polegać na nabyciu aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił.

Nieodłącznym elementem inwestycji początkowej wpisującej się w cel tematyczny 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców jest wykazanie w projekcie innowacji produktowej lub procesowej. Ta pierwsza dotyczy wprowadzenia na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru bądź usługi lub znaczącego ulepszenia oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk czy przeznaczenia. Z kolei przez innowację procesową należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

Koszty inwestycyjne

Regionalna pomoc inwestycyjna na realizację inwestycji początkowej ukierunkowanej na wdrożenie w firmie innowacji może być udzielona w odniesieniu do kosztów inwestycyjnych lub kosztów związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy. Dopuszczalne jest także zaplanowanie w projekcie obu kategorii kosztów jako kwalifikowalnych. Wynika to z rozporządzenia Komisji 651/2014/UE, do którego odwołuje się rozporządzenie krajowe dotyczące celu tematycznego 3. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że choć przepisy umożliwiają udzielenie regionalnej pomocy inwestycyjnej w odniesieniu do szacunkowych kosztów płacy wynikających z utworzenia miejsc pracy, to instytucje organizujące konkursy mają prawo wyłączyć je z katalogu kosztów kwalifikowalnych. W takim przypadku regionalna pomoc inwestycyjna może więc być udzielona tylko w odniesieniu do kosztów inwestycyjnych przedsięwzięcia.


Szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej mogą być wyłączone z katalogu kosztów kwalifikowalnych w ramach regionalnego programu.

Wsparcie w regionie

Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i realizacji projektu ukierunkowanego na wdrożenie innowacji w firmie zadecyduje o wyborze właściwego regionalnego programu operacyjnego. Przykładowo przedsiębiorca z sektora MŚP prowadzący działalność na terenie województwa dolnośląskiego wsparcie na realizację projektu dotyczącego wdrożenia innowacji w firmie może pozyskać w zakresie poddziałania 1.5.1.A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Konkurs na realizację takich projektów potrwa do 30 listopada 2016 r. Wniosek trzeba wypełnić za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie www.snow-dip.dolnyslask.pl i przesłać do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu.

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60