Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Zmiana warunków płacy w trakcie wypowiedzenia zmieniającego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zmiana warunków płacy w trakcie wypowiedzenia zmieniającego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (324) z dnia 10.09.2012

W lipcu br. ze względu na ograniczenie działalności wypowiedzieliśmy dwóm długoletnim pracownikom warunki płacy. Okresy ich wypowiedzenia upłyną z dniem 31 października br. Aktualnie istnieje konieczność kolejnej zmiany warunków płacy jednego z nich. Czy w tym okresie można ponownie złożyć tej osobie wypowiedzenie zmieniające?

Nie ma żadnych przeszkód dla wypowiadania warunków umowy o pracę w trakcie biegnącego już wypowiedzenia zmieniającego.

Warunki pracy i płacy, które zostały sprecyzowane w treści umowy o pracę mogą zostać zmienione albo na mocy porozumienia stron, albo jednostronnie przez pracodawcę w trybie ich wypowiedzenia (art. 42 § 1 K.p.). Przedmiotem wypowiedzenia zmieniającego może być rodzaj pracy, miejsce jej świadczenia, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie jako całość bądź poszczególne jego składniki. Istotne jest, że skutki tego wypowiedzenia zależą od woli pracownika, który odmawiając w określonym terminie przyjęcia nowych warunków zatrudnienia powoduje, iż po upływie tego okresu nastąpi rozwiązanie umowy o pracę. W razie wyraźnego lub dorozumianego (milczącego) wyrażenia zgody przez pracownika na zmianę treści stosunku pracy, po upływie okresu wypowiedzenia zmieniona umowa o pracę trwa nadal.

Ważne: Wypowiedzenie zmieniające uważa się za dokonane, jeśli pracodawca złożył pracownikowi oświadczenie woli o istotnej zmianie dotychczasowych warunków pracy lub płacy i jednocześnie zaproponował nowe warunki pracy lub płacy.

Do omawianej czynności prawnej stosuje się odpowiednio regulacje kodeksowe dotyczące wypowiadania umów o pracę. Oznacza to obowiązek przestrzegania przez pracodawcę reguł właściwych dla tego trybu rozwiązywania umów. Zatem oświadczenie woli pracodawcy zmieniające warunki płacy lub pracy powinno zostać złożone w formie pisemnej. Jeśli to wypowiedzenie zmienia warunki umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, powinno wskazywać przyczynę uzasadniającą dokonanie tej czynności oraz powinna je poprzedzać konsultacja związkowa. Pracownika należy:

 • pouczyć, że w razie odmowy przyjęcia zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia,
   
 • poinformować, że jeżeli przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, jego milczenie będzie uważane za zgodę na nowe warunki (w razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zmienionych warunków pracy lub płacy),
   
 • pouczyć o prawie odwołania się do sądu pracy.

Zwracamy uwagę! Wypowiadając zmieniająco umowę o pracę należy pamiętać o regulacjach chroniących pracowników przed wypowiedzeniem (np. w wieku przedemerytalnym - art. 39 i 43 K.p.).

  Przykład  

W czerwcu br. wypowiedziano stanowisko pracy pracownikowi, którego obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Pracodawca zaproponował, że po upływie tego okresu, tj. od 1 października 2012 r., pracownik zamiast funkcji zastępcy kierownika działu będzie pełnił obowiązki specjalisty ds. transportu. W lipcu br. pracodawca zorientował się, że w treści oświadczenia o wypowiedzeniu nie cofnął dodatku kierowniczego i złożył kolejne wypowiedzenie zmieniające warunki płacy.

W podanych okolicznościach mogą wystąpić różne skutki złożonych oświadczeń woli zależne od pracownika:

 • jeśli pracownik do połowy sierpnia br. złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy, umowa o pracę rozwiąże się z dniem 30 września br., a kolejne wypowiedzenie stanie się bezprzedmiotowe,
   
 • jeśli pracownik nie odmówił ich przyjęcia, umowa o pracę będzie kontynuowana, z tym że od 1 sierpnia br. biegnie kolejne wypowiedzenie, którego warunki pracownik może odrzucić do połowy września (i wówczas dojdzie do rozwiązania umowy o pracę), bądź przyjąć; w tym drugim przypadku od 1 listopada br. zatrudnienie będzie kontynuowane na nowych warunkach płacowych.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60