Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Odroczenie terminu do złożenia deklaracji VAT i zapłaty podatku
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odroczenie terminu do złożenia deklaracji VAT i zapłaty podatku

Poradnik VAT nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
1. Obowiązek terminowego składania deklaracji

Jednym z podstawowych obowiązków, jakie ustawodawca nałożył na podatników VAT, jest obowiązek terminowego rozliczania podatku VAT na podstawie składanych przez nich deklaracji VAT. Obowiązek ten wynika z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT, w myśl którego, podatnicy mają obowiązek składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Niektóre grupy podatników nie rozliczają VAT miesięcznie, ale kwartalnie. Składają wówczas deklarację do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Kwartalne deklaracje VAT-7K składają mali podatnicy rozliczający się kasowo, tj. podatnicy, których obroty za ubiegły rok podatkowy nie przekroczyły limitów określonych w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT i którzy wybrali taką formę rozliczeń. Kwartalnie rozliczają VAT również mali podatnicy, którzy nie rozliczają się metodą kasową, ale wybrali możliwość kwartalnego rozliczania podatku VAT, a także podatnicy niekorzystający ze statusu małego podatnika (VAT-7D).

Niezależnie od sposobu rozliczeń, podatnik ma obowiązek samoobliczenia podatku za dany okres rozliczeniowy i wpłacenia go w zadeklarowanej wysokości w terminie, w którym ma obowiązek złożyć deklarację.


2. Jak uniknąć konsekwencji nieterminowego rozliczenia VAT?

Brak spełnienia przez podatnika obowiązku terminowego złożenia deklaracji i terminowej zapłaty podatku skutkuje konsekwencjami finansowymi w postaci odsetek za zwłokę od powstałej w ten sposób zaległości podatkowej, jak również konsekwencjami karnoskarbowymi.

W praktyce zdarzyć się mogą sytuacje, w których mimo dołożenia należytej staranności podatnik nie jest w stanie terminowo wywiązać się z tego obowiązku. Czasami przyczyną jest nagła choroba, czy też inne zdarzenie losowe, a czasem np. długotrwała nieobecność podatnika w kraju. Jeżeli podatnik jest w stanie przewidzieć, że przez pewien dłuższy okres nie będzie mógł prowadzić działalności gospodarczej, a przy tym terminowo składać deklaracji, najrozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się czasowe zawieszenie prowadzonej działalności. Zgodnie bowiem z art. 99 ust. 7a ustawy o VAT, w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji, za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

Problem braku możliwości złożenia deklaracji można rozwiązać ustanawiając pełnomocnika, który - w sytuacji wystąpienia losowego zdarzenia uniemożliwiającego podatnikowi prowadzenie swoich spraw związanych z rozliczaniem podatku - będzie mógł w jego imieniu złożyć prawnie skuteczną deklarację i zapłacić podatek.

Należy także pamiętać, że podatnik ma możliwość zwrócenia się do organu podatkowego z wnioskiem o odroczenie terminu do złożenia deklaracji. Prawo takie przysługuje na podstawie przepisu art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). Złożony przez podatnika wniosek powinien być uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Decyzja organu w tej sprawie ma charakter uznaniowy.

Najistotniejszym w kwestii wniosku o odroczenie terminu złożenia deklaracji jest to, aby został on złożony przed upływem terminu do złożenia deklaracji. Nie można bowiem wnioskować o odroczenie terminu, który już upłynął.

Wniosek o odroczenie terminu do złożenia deklaracji może dotyczyć zarówno deklaracji za jeden z okresów rozliczeniowych, jak i kilku kolejnych okresów - w zależności od potrzeby podatnika w tym zakresie.

Jeżeli zatem podatnik wie, że przykładowo z powodu choroby i konieczności długotrwałego pobytu w szpitalu nie będzie mógł terminowo złożyć deklaracji VAT, powinien złożyć wniosek o odroczenie terminu do złożenia deklaracji za jeden lub kilka okresów rozliczeniowych.


3. Wzór wniosku o odroczenie terminu złożenia deklaracji

Składając wniosek o odroczenie terminu płatności poza informacjami o podatniku i danymi dotyczącymi organu (urzędu skarbowego właściwego dla podatnika), do którego jest kierowany, należy wskazać w nim przede wszystkim okres, za jaki podatnik nie może terminowo złożyć deklaracji. We wniosku podatnik powinien także podać nowy termin, w jakim obowiązek ten zostanie przez niego zrealizowany. W uzasadnieniu wniosku w sposób jak najbardziej wyczerpujący należy wykazać, że niemożność terminowego złożenia deklaracji i zapłaty podatku spowodowana jest ważnym interesem podatnika, lub interesem publicznym. Do wniosku można dołączyć różnego rodzaju dokumenty, które mogłyby potwierdzić fakt, iż podatnik nie będzie w stanie terminowo złożyć deklaracji. Wniosek należy podpisać.

Przykładowy wzór wniosku o odroczenie terminu do złożenia deklaracji

Adam Kowalski 
ul. Owocowa 1
58-300 Wałbrzych
NIP 599-278-56-28
Wałbrzych, 26.08.2013 r.
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Wałbrzychu

Na podstawie art. 48 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), zwracam się z wnioskiem o odroczenie do dnia 20 listopada 2013 r. terminu do złożenia deklaracji VAT-7 za sierpień i wrzesień 2013 r.

Uzasadnienie

Jestem czynnym podatnikiem VAT i prowadzę samodzielnie działalność opodatkowaną podatkiem VAT od 2000 r. Od początku prowadzonej działalności rozliczam podatek VAT w miesięcznych deklaracjach VAT-7.

Z powodu planowanej poważnej operacji mojej żony, będziemy musieli wyjechać na okres około dwóch miesięcy do Stanów Zjednoczonych, gdzie odbędzie się operacja i następnie hospitalizacja. Przez cały ten okres będę przy żonie. Nie mamy dzieci, zatem jestem jedynym, który jest w stanie zająć się wymagającą opieki i wsparcia bliską osobą.

Nie planuję zawieszenia działalności gospodarczej ponieważ nie wiem, jak długo faktycznie potrwa moja nieobecność, a z kolei prowadzona przeze mnie firma jest dla mnie jedynym źródłem dochodów i chciałbym jak najszybciej powrócić do kraju.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o odroczenie terminu do złożenia deklaracji VAT-7 za sierpień i wrzesień 2013 r. do dnia 20 listopada 2013 r. Równocześnie wnioskuję o odroczenie terminu płatności podatku VAT za ww. okresy rozliczeniowe - także do dnia 20 listopada 2013 r.

W załączeniu przesyłam kopię zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przyjęcie w dniu 22 sierpnia 2013 r. mojej żony na oddział w związku z planowaną operacją.

Adam Kowalski

Złożenie wniosku o odroczenie terminu do złożenia deklaracji powoduje wszczęcie postępowania podatkowego. Urząd skarbowy wydaje decyzję w sprawie odroczenia terminu do złożenia deklaracji w ciągu miesiąca, bądź - gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana - w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


4. Skutki wydania pozytywnej decyzji organu podatkowego

W przypadku gdy organ podatkowy wyda pozytywną decyzję o odroczeniu terminu do złożenia deklaracji i płatności podatku VAT, w decyzji tej organ podatkowy wyznacza nowy termin, w którym podatnik powinien złożyć deklarację i wpłacić podatek. Równocześnie w treści takiej decyzji ustalona powinna zostać opłata prolongacyjna w wysokości 50% odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.


Uwaga

Wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy zastosowaniu stawki opłaty prolongacyjnej obowiązującej w dniu wydania decyzji i jest ona naliczana za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia upływu odroczonego terminu płatności podatku.


W sytuacji gdy na dzień wydania decyzji nie jest znana wysokość zobowiązania podatkowego, organ podatkowy wskaże jedynie, że wraz z zapłatą tego zobowiązania konieczne będzie uiszczenie opłaty prolongacyjnej obliczonej według określonej stawki.

Jeżeli podatnik, który otrzymał decyzję o odroczeniu terminu do złożenia deklaracji i zapłaty podatku nie dotrzyma terminu płatności odroczonego podatku, z mocy prawa następuje wygaśnięcie decyzji przyznającej tę ulgę. Decyzja wygasa wówczas w całości. W rezultacie podatnik będzie wówczas zmuszony zapłacić zaległość podatkową wraz z odsetkami liczonymi od pierwotnego terminu płatności podatku za dany okres rozliczeniowy.

Aby zatem uniknąć negatywnych konsekwencji finansowych w przypadku ewentualnego niedotrzymania odroczonego terminu złożenia deklaracji i zapłaty podatku, warto w składanym do urzędu skarbowego wniosku wskazać termin na tyle odległy, aby z całą pewnością można było go dotrzymać.


VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.