Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Podatkowe rozliczenie sprzedaży środka trwałego dokonanej w okresie zawieszenia ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Podatkowe rozliczenie sprzedaży środka trwałego dokonanej w okresie zawieszenia działalności

Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (369) z dnia 1.05.2014

Przedsiębiorca, mimo zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może podejmować pewne czynności związane z prowadzoną firmą. Stosownie do art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.), przedsiębiorca m.in. ma prawo:

  • wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
     
  • przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności,
     
  • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
     
  • osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności.

Jeżeli więc przedsiębiorca zamierza sprzedać środek trwały, nie musi w tym celu "odwieszać" działalności.

Aby prawidłowo ustalić dochód/stratę z takiej transakcji, należy m.in. prawidłowo ustalić koszty, w tym wysokość odpisów amortyzacyjnych dokonanych do czasu zbycia składnika majątku.

Trzeba zaznaczyć, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, które w czasie zawieszenia działalności firmy nie są w niej używane (art. 22c pkt 5 updof i art. 16c pkt 5 updop). Odpisów nie dokonuje się w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono wykonywanie działalności. Naliczanie odpisów amortyzacyjnych należy wznowić w miesiącu odwieszenia działalności.

Zwróć uwagę!

Zaprzestanie amortyzacji oznacza niedokonywanie odpisów amortyzacyjnych, a nie tylko brak możliwości uwzględniania odpisów w kosztach uzyskania przychodów.

Jednak nie w każdym przypadku zawieszenie wykonywania działalności powoduje przerwanie amortyzacji. Ustawodawca w powołanych przepisach wyraźnie wskazuje, że chodzi tu wyłącznie o środki trwałe, które wskutek zawieszenia wykonywania działalności nie są w niej używane. Składniki firmowego majątku służące zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów w dalszym ciągu podlegają amortyzacji. Przykładowo, przedsiębiorca zajmujący się działalnością handlową, w okresie zawieszenia wykonywania działalności, będzie mógł amortyzować budynek użytkowy, w którym znajdują się towary handlowe.

Zawieszenie wykonywania działalności nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji księgowej m.in. w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Powinny w nich być ewidencjonowane przychody i koszty z tytułu transakcji dokonywanych w tym okresie (oczywiście transakcji dopuszczonych przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Zatem przychód i koszt jego uzyskania z tytułu sprzedaży środka trwałego powinny być odzwierciedlone w prowadzonej przez podatnika księdze. Kosztem uzyskania przychodów jest kwota poniesiona na nabycie (wytworzenie we własnym zakresie) środka trwałego pomniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych (art. 23 ust. 1 pkt 1 updof i art. 16 ust. 1 pkt 1 updop). Suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje odpisy, które uważa się za koszty uzyskania przychodów, jak również te, które za koszty podatkowe nie są uważane.

Przykład

Przedsiębiorca (podatnik PIT) w lipcu 2012 r. nabył samochód ciężarowy, który w tym samym miesiącu zaliczył do środków trwałych i oddał do używania. Wartość początkowa pojazdu wynosiła 84.000 zł. Pojazd był amortyzowany według 20% rocznej stawki amortyzacyjnej.

W 2013 r. przedsiębiorca zawiesił na 12 m-cy wykonywanie działalności. Okres ten obejmuje miesiące od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r.

Na skutek zawieszenia działalności pojazd nie jest używany w firmie. W kwietniu 2014 r. przedsiębiorca sprzedał samochód i uzyskał z tej transakcji przychód w wysokości 65.000 zł.

Dochód ze sprzedaży samochodu wyniósł 2.000 zł, co wynika z wyliczenia:

- suma odpisów amortyzacyjnych dokonanych w okresie od sierpnia 2012 r.
do października 2013 r. (84.000 zł x 20% : 12 m-cy x 15 m-cy) 
21.000 zł,
- koszty uzyskania przychodów (84.000 zł - 21.000 zł)  63.000 zł,
- dochód (65.000 zł - 63.000 zł)  2.000 zł.

Z zaprezentowanego przykładu wynika, że przedsiębiorca w kwietniu br. uzyskał dochód do opodatkowania. Powstaje więc pytanie, czy powinien od tego dochodu najpóźniej do 20 maja br. zapłacić zaliczkę na podatek, skoro w tym czasie jego działalność jest zawieszona? Nie, podatnik nie ma takiego obowiązku.

W myśl art. 44 ust. 10 updof i art. 25 ust. 5a updop podatnik, który na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązku wpłat zaliczek na podatek za okres objęty zawieszeniem. Do wpłacania tych zaliczek obowiązany jest po upływie okresu zawieszenia (art. 44 ust. 13 updof i art. 25 ust. 5d updop).

Dodatkowo należy nadmienić, że zawieszenie działalności nie zwalnia z obowiązku złożenia zeznania oraz wpłaty wynikającego z niego należnego podatku.

Oznacza to, że jeżeli przychody ze sprzedaży środka trwałego zostaną uzyskane w roku wznowienia działalności gospodarczej, trzeba je uwzględnić przy obliczaniu dochodu za miesiąc, w którym doszło do wznowienia tej działalności. Inaczej będzie, jeżeli w roku uzyskania przychodu nie doszłoby do odwieszenia działalności. Wówczas rozliczenia przychodu ze sprzedaży środka trwałego należałoby dokonać w zeznaniu podatkowym. Tak więc przedsiębiorca, o którym mowa w przykładzie obowiązany będzie uiścić zaliczkę na podatek od dochodu ze sprzedaży samochodu oraz innych dochodów uzyskanych do końca listopada br., do 22 grudnia br. (20 grudnia przypada w sobotę).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60