Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Zeznanie CIT-8 za 2023 r.
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zeznanie CIT-8 za 2023 r.

Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (605) z dnia 1.03.2024

W niniejszym artykule opisujemy m.in., kto składa zeznanie CIT-8, w jakim terminie i jaką wersję. Pominęliśmy w nim kwestie odliczania strat z lat ubiegłych, ponieważ zagadnienie to zostało szczegółowo omówione w artykule pt. "Odliczenie strat z lat ubiegłych w CIT", opublikowanym w Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 3 z 2024 r.

1. Podmioty zobowiązane składać CIT-8

Obowiązek składania zeznania podatkowego wynika z faktu bycia podatnikiem CIT. Generalnie składają oni zeznanie na formularzu CIT-8.

Podatnicy niemający obowiązku składania zeznania podatkowego

Niektórzy podatnicy nie mają obowiązku składania zeznania podatkowego, są to:

a) uzyskujący przychody wyłącznie z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 updop (m.in. z działalności rolniczej, gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach, z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy),

b) podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 updop (m.in. jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa),
 • art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a updop (kościelne osoby prawne uzyskujące dochody z niegospodarczej działalności statutowej),
 • przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8 updop, tj. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,

c) niemający siedziby lub zarządu na terytorium RP, uzyskujący przychody, o których mowa w art. 21 i 22 updop (m.in. z odsetek, praw autorskich, dywidend) wyłącznie od płatników wymienionych w art. 26 ust. 1 updop.

Szczególne przypadki

CIT-8 składa fundacja rodzinna, która prowadzi działalność gospodarczą wykraczającą poza dozwolony ustawowy zakres wskazany w art. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej - Dz. U. poz. 326 ze zm. (art. 27 ust. 1da updop). Zeznanie to zobowiązani są też złożyć podatnicy objęci ograniczonym obowiązkiem podatkowym, tj. nierezydenci.

Spółki reprezentujące podatkową grupę podatkową nie składają zeznania CIT-8, lecz CIT-8AB. Z kolei dla podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek dedykowana jest deklaracja CIT-8E.

Kiedy fundacja rodzinna składa CIT-8?

Dla celów określenia obowiązku składania CIT-8 przez fundację rodzinną szczególne znaczenie ma prawidłowe ustalenie, czy fundacja ta prowadzi działalność zgodnie ze wskazanymi przez ustawodawcę wymogami. Otóż fundacja rodzinna - co do zasady - nie może wykonywać działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.). Wyjątek stanowi działalność, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o fundacji rodzinnej, zgodnie z którym fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą tylko w zakresie:

1) zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia,

2) najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie,

3) przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach,

4) nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze,

5) udzielania pożyczek:

a) spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcje,

b) spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik,

c) beneficjentom,

6) obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej,

7) produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu (fundacja rodzinna może wykonywać tę działalność wyłącznie w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym),

8) gospodarki leśnej (fundacja rodzinna może wykonywać tę działalność wyłącznie w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym).

Jeżeli fundacja prowadzi działalność gospodarczą wykraczającą poza wymieniony zakres, wówczas do dochodów z tej działalności nie ma zastosowania zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 25 updop (art. 6 ust. 7 updop). Dochody te musi opodatkować i wykazać w zeznaniu CIT-8.


2. Obowiązująca wersja zeznania i załączników

CIT-8 za 2023 r. należy składać w wersji 33 tego formularza.

W porównaniu ze wzorem zeznania CIT-8 obowiązującym przy rozliczeniu za 2022 r. nowa wersja nie zawiera wielu zmian. Wprowadzone zmiany w formularzu wynikają m.in. z opodatkowania nowej instytucji w polskim prawie - fundacji rodzinnych oraz wprowadzenia dedykowanego jej załącznika CIT/F. Ponadto zrezygnowano z załącznika CIT/WZ, tj. informacji o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych.

Nowy załącznik CIT/F

CIT/F to informacja o wysokości dochodu (przychodu) z działalności gospodarczej fundacji rodzinnej wykraczającej poza zakres określony w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

]
CIT-8 z załącznikami dostępny w dziale Podatek dochodowy w Programie DRUKI Gofin

Załącznik ten wypełnia fundacja rodzinna, do której ma zastosowanie art. 24r updop. Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim fundacja rodzinna prowadzi działalność gospodarczą wykraczającą poza zakres określony w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej, stawka CIT wynosi 25% podstawy opodatkowania.

Wzory załączników

Załącznikami do zeznania CIT-8(33) są:

 • CIT/M(2) - informacja o wysokości minimalnego podatku dochodowego,
 • CIT/PD(2) - informacja o wysokości przerzuconych dochodów i należnego podatku od przerzuconych dochodów,
 • SSE-R(5) - rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 • CIT-8/O(19) - informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach (przychodach) wolnych od podatku,
 • CIT/KW(4) - informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek,
 • CIT/BR(10) - informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową,
 • CIT-D(8) - informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach,
 • CIT/MIT(3) - informacja o środkach trwałych oraz podstawie opodatkowania składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy,
 • CIT/NZI(2) - informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków,
 • CIT/8SP(6) - informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu,
 • CIT/8S(6) - informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu,
 • CIT/WW(3) - informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
 • CIT/PM(1) - informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • CIT/IP(5) - informacja o wysokości dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
 • CIT/F(1) - informacja o wysokości dochodu (przychodu) z działalności gospodarczej fundacji rodzinnej wykraczającej poza zakres określony w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

CIT-8 bez załącznika CIT/WZ

Jak już wspomnieliśmy, począwszy od rozliczenia za 2023 r. podatnicy nie muszą składać do zeznania podatkowego załącznika CIT/WZ, w którym wykazywane były wierzytelności lub zobowiązania związane z zastosowaniem tzw. ulgi na złe długi. Rezygnacja z tego załącznika jest wynikiem uchylenia ust. 19 w art. 18f updop, który zobowiązywał do wykazania tej ulgi w zeznaniu i miała na celu uproszczenie obowiązków administracyjnych po stronie podatników. Ministerstwo Finansów w piśmie udostępnionym naszemu Wydawnictwu 20 października 2022 r. wyjaśniło, że podatnik - niezależnie od obowiązków dotyczących zeznania - i tak musi udowodnić wysokość wierzytelności i długów, które mają wpływ na podstawę opodatkowania. Informowaliśmy o tym w Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 22 z 2022 r., w artykule pt. "Wierzytelności/zobowiązania związane z ulgą na złe długi nie będą wykazywane w zeznaniu - pismo Ministerstwa Finansów".


3. Termin i sposób złożenia

Podatnicy składają CIT-8 za dany rok podatkowy do końca trzeciego miesiąca roku następnego. W tym terminie wpłacają podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek od początku roku (art. 27 ust. 1 updop). Przy czym nie ma wymogu, aby zapłata podatku była dokonana tego samego dnia co dzień złożenia CIT-8, z którego ta płatność wynika. Oba obowiązki trzeba wypełnić w ustawowym terminie, ale mogą być one zrealizowane w różnym czasie.

Zwróć uwagę!

Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają obowiązek złożyć zeznanie CIT-8 za 2023 r. najpóźniej 2 kwietnia 2024 r.

Co do zasady, zeznanie CIT-8 powinno zostać złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 27 ust. 1c updop). Musi być ono podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Osoba, która w imieniu podatnika ma podpisać zeznanie składane drogą elektroniczną, musi być zgłoszona na formularzu UPL-1.

W drodze wyjątku zeznanie CIT-8 może być składane w postaci papierowej przez podatników, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 updop oraz nie są obowiązani do sporządzenia deklaracji lub informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a ust. 1art. 42e ust. 5 i 6 updof (art. 27a updop).


4. Pytania i odpowiedzi

1) Czy fundacja rodzinna składa CIT-8?

Co do zasady, fundacja rodzinna jest zwolniona z podatku dochodowego (art. 6 ust. 1 pkt 25 updop). Musi ona zapłacić 15% CIT dopiero w momencie przekazania (lub postawienia do dyspozycji) świadczeń na rzecz beneficjenta albo przekazania mu mienia wskutek jej rozwiązania. Opodatkowane 15% CIT są też tzw. ukryte zyski w rozumieniu art. 24q ust. 1a updop. Wysokość osiągniętego dochodu (przychodu) i należnego podatku od przychodów fundacja rodzinna wykazuje w deklaracji CIT-8FR.

Jednak, jeśli prowadzi działalność wykraczającą poza zakres określony w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej, to jest zobowiązana złożyć zeznanie CIT-8 (z załącznikiem CIT/F) i uregulować należny podatek. W tym przypadku stawka wynosi 25%.


2) Spółka z o.o. w 2023 r. rozpoczęła swoją działalność. Jej pierwszy rok podatkowy trwał kilka miesięcy i zakończył się 31 grudnia 2023 r. Do końca roku nie miała przychodów i nie ponosiła kosztów. Czy ma obowiązek sporządzić za ten okres CIT-8?

Brak jakichkolwiek przychodów i kosztów uzyskania przychodów, nie wyłącza obowiązku złożenia zeznania CIT-8. Co do zasady (poza wyjątkami wskazanymi w art. 27 ust. 1 updop), w ustawie o CIT nie istnieje przepis, który by zwalniał podatnika z tego obowiązku. Wobec tego nawet wtedy, gdy spółka nie osiągała przychodów i nie poniosła kosztów, jest zobowiązana złożyć CIT-8.


3) Spółka z o.o. nie pełni funkcji płatnika, tj. nie zatrudnia pracowników ani zleceniobiorców, a zarazem nie osiąga żadnych dochodów. Czy może złożyć CIT-8 w formie papierowej?

Stosownie do art. 27a updop, zeznanie CIT-8 może być składane w wersji papierowej, jeżeli podatnik:

 • osiąga wyłącznie dochody zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 updop oraz
 • nie ma obowiązku sporządzania deklaracji lub informacji związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Brak dochodów nie jest tym samym co uzyskiwanie wyłącznie dochodów zwolnionych z opodatkowania. Tymczasem jest to jeden z dwóch warunków, od których zależy możliwość złożenia CIT-8 w formie papierowej. Spółka musi więc w wyznaczonym ustawowo terminie złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe w formie elektronicznej. Tak też wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 listopada 2023 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.563.2023.1.KM.


4) Spółka z o.o., której rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, w 2023 r. wpłacała miesięczne zaliczki na podatek dochodowy ustalane w podstawowej formie. Spółka nie uiściła zaliczki na podatek dochodowy za wrzesień 2023 r. Czy urząd skarbowy zorientuje się, że spółka nie zapłaciła tej zaliczki?

Podatnicy CIT mają obowiązek wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące (art. 25 ust. 1 updop). Przy czym mogą nie wpłacać miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1.000 zł. W razie przekroczenia tego limitu, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku (art. 25 ust. 18 updop).

W części G zeznania CIT-8 wykazuje się "Należne zaliczki" i "Zaliczki zapłacone". Wobec tego informacja o niezapłaconej zaliczce wynikać będzie wprost z CIT-8. Zatem urząd skarbowy pozyska z CIT-8 informację o tym, że spółka nie zapłaciła zaliczki za wrzesień 2023 r.

Dodajmy, że nieuiszczoną w terminie płatności zaliczkę na podatek uważa się za zaległość podatkową (art. 51 § 2 Ordynacji podatkowej). Konsekwencją powstania zaległości podatkowej są obciążenia odsetkowe.


5) Wspólnota mieszkaniowa w 2023 r. uzyskała po raz pierwszy odsetki od terminowych lokat bankowych utworzonych ze środków stanowiących przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Do tej pory składała CIT-8 w wersji papierowej. Czy pomimo otrzymania tych odsetek może złożyć CIT-8 za 2023 r. w formie papierowej?

Jednym z dwóch warunków, od których zależy możliwość złożenia CIT-8 w formie papierowej jest uzyskiwanie wyłącznie dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 updop.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, wolne od podatku dochodowego są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, społecznych inicjatyw mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz społecznych agencji najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 790 ze zm.), uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

W świetle tego przepisu, aby dochód wspólnoty mieszkaniowej korzystał ze zwolnienia od podatku, muszą być spełnione łącznie oba warunki, tj. dochód ten musi:

 • zostać uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i
 • być przeznaczony na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Organy podatkowe uważają, że dochody z odsetek od lokat bankowych nie są dochodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dochody te nie korzystają zatem ze zwolnienia od podatku dochodowego. Nie ma przy tym znaczenia, czy dochody te zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Tak uznał np. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14 września 2023 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.367.2023.2.MR1.

W sytuacji, której dotyczy pytanie, wspólnota mieszkaniowa nie spełnia warunków do złożenia CIT-8 w postaci papierowej. Musi więc w wyznaczonym ustawowo terminie złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe w formie elektronicznej.


5. Z interpretacji organu podatkowego

Spółki zarządzające wspólnotami gruntowymi muszą składać CIT-8

Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z 2 lipca 2018 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.194.2018.3.AG wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, zmienił z urzędu wymienioną interpretację uznając, że spółka zarządzająca wspólnotami gruntowymi ma obowiązek składania CIT-8 (zmiana interpretacji indywidualnej z 27 czerwca 2023 r., nr DOP4.8221.24.2023).

Szef Krajowej Administracji Skarbowej stwierdził, że głównym argumentem na rzecz zmiany interpretacji jest fakt, że spółka posiada osobowość prawną i jest podatnikiem CIT. Brak osiągnięcia przez spółkę w okresie podatkowym jakichkolwiek przychodów, bądź też brak ponoszenia jakichkolwiek kosztów, nie zwalnia jej z obowiązku składania zeznania CIT-8.

Niezastosowanie 9% stawki podatku a możliwość korekty CIT-8

Podstawowa stawka CIT wynosi 19% podstawy opodatkowania. Podatnicy CIT mogą jednak opłacać preferencyjną 9% stawkę CIT - w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych, jeżeli:

 • ich przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł,
 • posiadają status małego podatnika lub są podatnikami rozpoczynającymi prowadzenie działalności gospodarczej.

Preferencyjnej 9% stawki CIT nie mogą opłacać (przez określony czas) podmioty utworzone w wyniku określonych działań restrukturyzacyjnych, wskazanych w art. 19 ust. 1a i 1c updop, podatkowe grupy kapitałowe oraz fundacje rodzinne.

Podatnik, który w latach ubiegłych zapłacił CIT w wysokości 19%, a był uprawniony do skorzystania z 9% stawki tego podatku, ma prawo do skorygowania zastosowanej stawki podatku (złożenia korekt zeznań CIT-8 dotyczących podatku dochodowego za te lata, poprzez zmianę wysokości stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19% na 9%) i uzyskania zwrotu nadpłat podatku dochodowego. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 września 2023 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.352.2023.2.ASK.

Dodajmy, że prawo do złożenia korekty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.