Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Zasiłek dla bezrobotnych a prawo do emerytury
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zasiłek dla bezrobotnych a prawo do emerytury

Gazeta Podatkowa nr 58 (1412) z dnia 20.07.2017
Honorata Urbaniak

Na początku 2018 r. pracownica osiągnie wiek emerytalny. Obecnie kończy się jej umowa zawarta z naszą firmą na okres 1 roku. Jeżeli nie przedłużymy umowy, to dostanie ona zasiłek dla bezrobotnych. Czy mimo że będzie na zasiłku, to uzyska w przyszłym roku prawo do emerytury w związku z osiągnięciem 60 lat? (pytanie nr 1104327)

TAK. Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych nie jest przeszkodą w nabyciu prawa do emerytury zarówno wcześniejszej, jak i powszechnej.

Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. (bo taką osobą jest pracownica uczestniczki forum) przysługuje po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz udokumentowaniu jakiegokolwiek okresu podlegania:

  • ubezpieczeniu społecznemu - przypadającemu przed 1 stycznia 1999 r. lub
     
  • ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym - przypadającym od 1 stycznia 1999 r.


Kalkulator wieku emerytalnego dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.
 


Osoba ubiegająca się o emeryturę we wniosku o to świadczenie podaje szereg informacji, w tym m.in. czy złożyła wniosek o inne świadczenie, czy ma przyznane inne świadczenie oraz czy pobiera inne świadczenie. Tak więc jeśli w momencie ubiegania się o emeryturę była już pracownica uczestniczki forum będzie pobierała zasiłek dla bezrobotnych, to taką informację poda we wniosku. Spowoduje to, że organ rentowy zastosuje przepis pozwalający na rozliczenie omawianych świadczeń (patrz ramka). Szczegółowo kwestie te reguluje art. 78 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065).

Zasady rozliczenia pobranego zasiłku dla bezrobotnych, za okres, za który bezrobotnemu przyznano emeryturę:

- w przypadku przyznania bezrobotnemu prawa do emerytury za okres, za który pobierał zasiłek, stypendium, dodatek aktywizacyjny albo inne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy, pobrane z tego tytułu kwoty w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i składkę na ubezpieczenie zdrowotne zalicza się na poczet przyznanego przez organ rentowy świadczenia - kwoty te traktuje się jak świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS,
- kwota zaliczona na poczet przyznanego świadczenia nie może być wyższa niż ustalona za poszczególne miesiące wymienionego okresu kwota emerytury,
- organ rentowy przekazuje kwotę zaliczoną na poczet przyznanego świadczenia na rachunek bankowy Funduszu Pracy powiatowego urzędu pracy, który wypłacił zasiłek, stypendium, dodatek aktywizacyjny albo inne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy,
- w przypadku przyznania bezrobotnemu prawa do emerytury na okres, w którym był bezrobotny, pozbawienie statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku następuje za okres, za który przyznano emeryturę.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60