Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Rezygnacja ze świadczenia rehabilitacyjnego
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Rezygnacja ze świadczenia rehabilitacyjnego

Gazeta Podatkowa nr 51 (2030) z dnia 26.06.2023
Honorata Urbaniak

Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego nierozerwanie związane jest z istnieniem odpowiedniego stanu zdrowia. O tym, czy świadczenie jest należne ubezpieczonemu nie decyduje lekarz prowadzący leczenie, tak jak ma to miejsce przy stwierdzaniu czasowej niezdolności do pracy do celów zasiłku chorobowego. Zaświadczenie właściwego lekarza potwierdzające odzyskanie przez ubezpieczonego zdolności do pracy może być jednak pomocne przy rezygnacji z przyznanego przez ZUS świadczenia.

Zasady przyznawania

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje ono przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. O wskazanych okolicznościach, mających znaczenie dla prawa do świadczenia rehabilitacyjnego orzeka:

 • lekarz orzecznik ZUS w I instancji albo
 • komisja lekarska ZUS pełniąca funkcję II instancji.

Postępowanie przed organem rentowym w sprawie o świadczenie rehabilitacyjne ma dwuinstancyjny charakter. Od orzeczenia lekarza orzecznika:

 • ubezpieczonemu przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w terminie i na zasadach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z FUS,
 • Prezes ZUS może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika w terminie i na zasadach również przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z FUS.

Podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego stanowi więc orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub co do którego nie wniesiono zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej ZUS.

Ustalając zasady dotyczące przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego, ustawodawca wskazał również negatywne przesłanki, a więc sytuacje, po zaistnieniu których świadczenie nie przysługuje. Nie przysługuje ono osobie uprawnionej do: emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury lub renty inwalidzkiej ustalonej na podstawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin lub ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...), zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów.

Wymienione kwestie reguluje art. 18 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1732 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową.

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, 75% tej podstawy za pozostały okres, a jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży lub świadczenie wypłacane jest z ubezpieczenia wypadkowego - 100% tej podstawy. Przy czym obliczane jest ono w oparciu o podstawę wymiaru ustaloną wcześniej dla celów naliczenia zasiłku chorobowego, z tym zastrzeżeniem, że może ona podlegać waloryzacji. Zasady jej przeprowadzania określa art. 19 ust. 2 ustawy zasiłkowej.

Przedłużanie świadczenia

Jak wskazano wcześniej, świadczenie rehabilitacyjne może być należne maksymalnie przez 12 miesięcy. Przy czym może ono być przyznawane w kilku częściach na kolejno następujące po sobie okresy. Jest to zgodne z zapisem ustawodawcy, a ponadto koresponduje z przygotowanym przez organ rentowy wnioskiem o świadczenie rehabilitacyjne - formularzem ZNp-7.

Wnioskując o świadczenie rehabilitacyjne na formularzu ZNp-7 należy odpowiednio zaznaczyć, czy jest to wniosek:

 • pierwszorazowy czy też
 • o kontynuację świadczenia.
]
Druk ZNp-7 dostępny w dziale Zasiłki i świadczenia w Programie DRUKI Gofin

Ponadto trzeba pamiętać o możliwości zachowania ważności orzeczeń dotyczących m.in. omawianego świadczenia z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, który zostanie odwołany z dniem 1 lipca 2023 r. Przypomnijmy, że z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 orzeczenie o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, wydane na podstawie ustawy zasiłkowej, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu ważności tego orzeczenia, jednak nie dłużej niż przez okres, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy zasiłkowej. Dzieje się tak w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres, przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.

Zasady rezygnacji przez ubezpieczonego

O ile wszczęcie postępowania o świadczenie rehabilitacyjne jest inicjowane przez ubezpieczonego i znalazło swoje odzwierciedlenie w przepisach, to w kwestii rezygnacji z pobierania świadczenia rehabilitacyjnego brak jest jakiejkolwiek regulacji prawnej. Niemniej jednak może się zdarzyć, że ubezpieczony po wykorzystaniu jakiegoś okresu, na który organ rentowy przyznał mu świadczenie rehabilitacyjne, będzie chciał zrezygnować z dalszej jego wypłaty.

Nie ma żadnych wątpliwości, że o ustaleniu prawa do świadczenia rehabilitacyjnego na konkretny okres decyduje organ rentowy, co potwierdza stosowną decyzją. Gdy zatem miałoby dojść do rezygnacji przez ubezpieczonego z przyznanego mu prawa do świadczenia, to ostatecznie będzie musiał wypowiedzieć się ZUS, rozstrzygając tę kwestię stosowną decyzją. Aby jednak tak się stało, ubezpieczony zobowiązany będzie przekazać organowi rentowemu:

 • oświadczenie ubezpieczonego o rezygnacji ze świadczenia rehabilitacyjnego ze wskazaniem, o jaki okres chodzi oraz
 • zaświadczenie właściwego lekarza potwierdzające odzyskanie przez ubezpieczonego zdolności do pracy - w przypadku pracownika powinien wypowiedzieć się lekarz medycyny pracy.

Trzeba bowiem pamiętać, że powrót do pracy przez ubezpieczonego i pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego nie jest dopuszczalne. Na zasadach określonych w art. 17 ustawy zasiłkowej, ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Wskazane okoliczności ustala się w trybie kontrolnym (patrz ramka i przykład).

Aktywność zawodowa w okresie orzeczonej niezdolności do pracy usprawiedliwiająca zachowanie prawa do zasiłku chorobowego

Przepis art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej nie ma zastosowania do ubezpieczonego, który w okresie orzeczonej niezdolności do pracy uzyskał zaświadczenie właściwego lekarza o odzyskaniu zdolności do pracy i w związku z tym zaświadczeniem podjął pracę zarobkową, o czym zawiadomiono organ rentowy.

Z uchwały SN z dnia 17 lutego 2016 r., sygn. akt III UZP 15/15

Przykład

Pan Karol po wyczerpaniu okresu zasiłkowego nabył prawo do świadczenia rehabilitacyjnego na 6 miesięcy (30 dni × 6 = 180 dni).

Po niespełna 4 miesiącach pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, w trakcie których przeszedł intensywną rehabilitację, pan Karol uznał, że odzyskał zdolność do pracy, co potwierdzały wyniki oraz uzyskane od lekarza medycyny pracy stosowne zaświadczenie.

Po przedłożeniu w organie rentowym oświadczenia i zaświadczenia lekarza medycyny pracy organ ten zmodyfikował decyzję o przyznanym panu Karolowi świadczeniu rehabilitacyjnym.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.