Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Zasady doręczania korespondencji z i do ZUS
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zasady doręczania korespondencji z i do ZUS

Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023
Honorata Urbaniak

ZUS jako państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną zajmuje się m.in. stwierdzaniem i ustalaniem obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz uprawnień do świadczeń z tych ubezpieczeń. Należyte wykonanie powierzonych zadań wymaga przeprowadzania korespondencji, a po zakończeniu postępowania wydania stosownej decyzji. Trzeba przy tym pamiętać, że zarówno pisma, jak i decyzje należy w sposób właściwy doręczyć. Zmieniający się od lat sposób komunikacji z organem rentowym wpłynął na zmianę przepisów w zakresie doręczania pism zarówno do ZUS, jak i wysyłanych przez ten organ.

Zadania ZUS

Do zakresu działania ZUS należy m.in. realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych, a w szczególności:

 • stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych,
 • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie tych świadczeń, chyba że na mocy odrębnych przepisów obowiązki te wykonują płatnicy składek,
 • wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FS, FGŚP,
 • prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek z tytułu należnych składek i wypłacanych przez nich świadczeń podlegających finansowaniu z funduszy ubezpieczeń społecznych lub innych źródeł,
 • prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek,
 • orzekanie przez lekarzy orzeczników ZUS oraz komisje lekarskie ZUS dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Stanowi o tym art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 ze zm.), zwanej ustawą systemową. Realizacja wskazanych przepisów niejednokrotnie wymaga wydawania decyzji przez organ rentowy, czemu wyraz dał ustawodawca, wskazując w art. 83 ust. 1 ustawy systemowej, że ZUS wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw dotyczących w szczególności:

 • zgłaszania do ubezpieczeń społecznych,
 • ustalania płatnika składek,
 • przebiegu ubezpieczeń,
 • ustalania wymiaru składek i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu składek,
 • ustalania wymiaru składek na FEP i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu tych składek,
 • ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
 • wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Doręczenia przez ZUS i...

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) będąca elektroniczną skrzynką podawczą ZUS stała się narzędziem powszechnie wykorzystywanym w kontaktach z organem rentowym. Z dniem 16 grudnia 2022 r. stanowi ona dodatkowo oficjalne narzędzie służące doręczaniu korespondencji:

 • przez organ rentowy, jak i
 • do organu rentowego.

Stało się tak za sprawą ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2476), która w sposób radykalny zmieniła dotychczasowe brzmienie art. 71ab oraz art. 71ac ustawy systemowej (patrz ramka).

W uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej projektodawcy podkreślali, że proponowane zmiany we wskazanym zakresie mają charakter porządkowy. Są one jednak bardzo ważne w aspekcie uznawania za doręczone przekazanej korespondencji przez ZUS ubezpieczonemu oraz przez ubezpieczonego organowi rentowemu. W przypadku bowiem decyzji ZUS od daty doręczenia takiej korespondencji ubezpieczonemu bieg rozpoczyna termin na wniesienie konkretnego środka zaskarżenia. Po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środka odwoławczego decyzja staje się prawomocna.

Warto przypomnieć, że od decyzji ZUS (z wyjątkiem decyzji tego organu, o których mowa w art. 83 ust. 4 ustawy systemowej) przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. W myśl art. 4779 § 1 K.p.c. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.), odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub do protokołu sporządzonego przez ten organ w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Ubezpieczony może również wnieść odwołanie, z wyłączeniem odwołania, o którym mowa w art. 4779 § 4 K.p.c., do protokołu w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy albo w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania ubezpieczonego. Na zasadach bowiem przewidzianych w art. 4779 § 4 K.p.c., jeżeli organ rentowy nie wydał decyzji w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia roszczenia w sposób przepisany, odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu.

Nie ulega wątpliwości, że organ rentowy nadal może przesyłać pisma i decyzje listem zwykłym. W razie jednak sporu ciężar dowodu doręczenia pisma lub decyzji spoczywa na ZUS. Stanowi o tym art. 71a ustawy systemowej.

... do ZUS

Do dnia 15 grudnia 2022 r. przepis art. 71ac ustawy systemowej regulował jedynie, że doręczenie do ZUS wymaga wykorzystania usługi on-line udostępnionej w systemie teleinformatycznym ZUS oraz posiadania profilu informacyjnego w tym systemie.

Z dniem 16 grudnia 2022 r. już tak nie jest. Za sprawą ustawy zmieniającej ustawodawca w art. 71ac ustawy systemowej wskazał wprost, że doręczanie pisma do ZUS jest możliwe za pośrednictwem usługi on-line udostępnionej w systemie teleinformatycznym ZUS i wymaga posiadania profilu informacyjnego w tym systemie. Ponadto doregulował, że po wprowadzeniu pisma do systemu teleinformatycznego ZUS na profilu informacyjnym jest udostępniane urzędowe poświadczenie przedłożenia, które jest równoważne dowodowi otrzymania, o którym mowa w art. 41 ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569 ze zm.). Pismo to uznaje się za doręczone we wskazanej w urzędowym poświadczeniu przedłożenia chwili jego wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Zakładu na profilu informacyjnym.

Ważne zmiany obowiązujące od dnia 16 grudnia 2022 r. w zakresie doręczania pism przez ZUS

W myśl art. 71ab ust. 1 i ust. 1a ustawy systemowej w przypadku podmiotu posiadającego jednocześnie:

- profil informacyjny w systemie teleinformatycznym ZUS oraz
- adres do doręczeń elektronicznych,

doręczenie pisma nadanego przez ZUS następuje na adres do doręczeń elektronicznych.

Dodatkowo po wskazanym doręczeniu pismo jest przekazywane na profil informacyjny w systemie teleinformatycznym ZUS.

Natomiast zgodnie z dyspozycją art. 71ab ust. 2 ustawy systemowej została rozszerzona lista podmiotów, do których ZUS może przekazywać pisma w postaci elektronicznej. Zmiana ta umożliwia przekazywanie pism w postaci elektronicznej na profil PUE do podmiotu nieposiadającego zarówno adresu do doręczeń elektronicznych, jak i elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP. We wskazanym przypadku na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym ZUS udostępniane jest urzędowe poświadczenie odbioru po:

- odebraniu pisma na profilu informacyjnym,
- upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma na profilu informacyjnym - w przypadku jego nieodebrania.

Urzędowe poświadczenie odbioru jest równoważne dowodowi otrzymania, o którym mowa w art. 41 ustawy o doręczeniach elektronicznych. We wskazanym przypadku pismo uznaje się za doręczone:

- we wskazanej w urzędowym poświadczeniu odbioru chwili jego odbioru na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym ZUS,
- po upływie 14 dni od dnia wskazanego w urzędowym poświadczeniu odbioru jego umieszczenia na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym ZUS - w przypadku jego nieodebrania.

Wskazany tryb jest analogiczny do trybu uznawania za doręczone pisma, które zostało wysłane na adres do doręczeń elektronicznych.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.