Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Nadal można ubiegać się o świadczenie Mama 4+
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Nadal można ubiegać się o świadczenie Mama 4+

Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 9.11.2020
Bożena Dziuba

Połączenie wychowywania dzieci z pracą zawodową nigdy nie było łatwe, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych. Bywało, że rodzic (z reguły matka) musiał zrezygnować z tej pracy, czasami tylko na pewien czas, a niekiedy na dłużej, co w efekcie po latach utrudniało powrót do aktywności zawodowej. Zdarza się więc, że na starość, jeśli w ogóle ma prawo do swojego świadczenia, to jest ono tak niskie, że nie pozwala na godne życie. Ustawodawca postanowił wspomóc finansowo takie osoby, jednak pod kilkoma warunkami.

Świadczenie uzupełniające

Chcąc zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które ze względu na wychowywanie dzieci:

 • zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo
   
 • nie podjęły zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej,

ustawodawca z dniem 1 marca 2019 r. wprowadził rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Przyznawane jest ono odpowiednio przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub - gdy osoba uprawniona legitymuje się okresami podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i nie pobiera emerytury lub renty wyłącznie z ZUS - Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wysokość świadczenia nie może być wyższa od najniższej emerytury, a więc obecnie od 1.200 zł. W przypadku pobierania emerytury lub renty, w wysokości niższej od najniższej emerytury, świadczenie stanowi dopełnienie jej wysokości do tej wartości. Kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jest wówczas równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą a wysokością pobieranej emerytury albo renty.

Świadczenie podlega corocznie waloryzacji na zasadach i w terminie wskazanym dla waloryzacji emerytur i rent przysługujących na podstawie przepisów emerytalnych. Przy czym po waloryzacji:

 • wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub
   
 • suma rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego i pobieranej emerytury albo renty

nadal nie może być wyższa od najniższej emerytury.

Co najmniej czworo dzieci

Aby otrzymać omawiane świadczenie, trzeba spełnić warunki określone w art. 3 ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Przede wszystkim zostało ono przewidziane dla:

 • matki, która urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej 4 dzieci,
   
 • ojca, który wychował co najmniej 4 dzieci, w przypadku:
   
  • śmierci matki dzieci albo
    
  • porzucenia dzieci przez matkę lub też
    
  • długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

Stąd też potoczna nazwa tego świadczenia "Mama 4+"

Co istotne, uprawnienia do świadczenia może dać wychowywanie nie tylko dziecka własnego, ale i dziecka:

 • współmałżonka,
   
 • przysposobionego lub
   
 • przyjętego na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Przy czym może być ono przyznane, o ile dana osoba:

 • zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada po ukończeniu 16. roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) na terytorium RP przez okres co najmniej 10 lat oraz
   
 • jest obywatelem RP lub spełniającym określone warunki cudzoziemcem,
   
 • ukończyła odpowiednio matka - 60 lat lub ojciec - 65 lat i nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania

oraz nie zachodzą negatywne przesłanki nabycia do niego uprawnień (patrz ramka).


Świadczenie Mama 4+ przysługuje pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium RP w trakcie jego pobierania.

Na wniosek

W celu uzyskania prawa do świadczenia Mama 4+ konieczne jest wystąpienie do jednostki organizacyjnej odpowiednio ZUS lub KRUS ze stosownym wnioskiem, który powinien zawierać:

 • dane osoby, która ubiega się o świadczenie, w tym imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL albo, jeśli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu, adres miejsca zamieszkania/pobytu/do korespondencji,
   
 • żądanie wnioskodawcy ze wskazaniem świadczenia, o jakie się ubiega,
   
 • wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych niezbędnych do jego wypłaty,
   
 • podpis wnioskodawcy lub jego przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika.

Do wniosku należy dołączyć:

 • akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem,
   
 • informację o numerach PESEL dzieci,
   
 • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia, a także
   
 • dokumenty potwierdzające okoliczności brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.

Szczegółowo kwestię tę reguluje art. 4 ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Do ZUS wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające oraz wymagane oświadczenie można złożyć na formularzach ERSU i ERU.


Druki ERSU i ERU dostępne są w serwisie druki.gofin.pl, w dziale Zasiłki i świadczenia.


W przypadku nieprzedstawienia wymaganych okoliczności faktycznych lub środków dowodowych Prezes ZUS lub KRUS wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje wydanie decyzji o odmowie przyznania prawa do świadczenia. Natomiast osoba, której przyznano prawo do świadczenia, jest obowiązana do informowania organu rentowego o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia lub wysokość wypłacanego świadczenia i przedkładania żądanych środków dowodowych. Utrudnianie wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy może skutkować wstrzymaniem wypłaty świadczenia do chwili podjęcia współpracy z organem.

Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy organ rentowy ma możliwość ustalenia we własnym zakresie okoliczności będących podstawą przyznania i wypłaty świadczenia.

Decyzja ZUS

Przyznanie lub odmowa przyznania prawa do świadczenia następuje w drodze decyzji, od której przysługuje prawo do wniesienia do organu, który wydał decyzję, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra.

Osoby, które spełniają warunki do uzyskania świadczenia Mama 4+, w tym osiągnęły wymagany wiek (odpowiednio 60 lub 65 lat) nie powinny zwlekać z wystąpieniem o to świadczenie. Prawo do niego powstaje bowiem nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję o jego przyznaniu.

Negatywne przesłanki nabycia prawa do świadczenia Mama 4+

Świadczenie Mama 4+ nie przysługuje osobie:

- tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności, chyba że kara ta odbywana jest w systemie dozoru elektronicznego,
- uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

Ponadto Prezes ZUS lub Prezes KRUS może odmówić przyznania świadczenia:

- osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej,
- w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31.01.2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.