Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Nieprzewidziane zamknięcie szkoły lub przedszkola a prawo do zasiłku ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Nieprzewidziane zamknięcie szkoły lub przedszkola a prawo do zasiłku opiekuńczego

Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Bożena Dziuba

Gdy ubezpieczony zmuszony jest przerwać pracę, aby zaopiekować się wymagającym opieki członkiem rodziny, może skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Okolicznością uzasadniającą przyznanie takiego świadczenia, oprócz choroby członka rodziny, jest m.in. nieprzewidziane zamknięcie szkoły lub przedszkola, do której/go uczęszcza dziecko. Przy czym ustawodawca wprowadził tu ograniczenie m.in. co do wieku dziecka, nad którym opieka uzasadnia przyznanie prawa do świadczenia.

Prawo do zasiłku

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu (patrz ramka) zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkami rodziny wymienionymi w art. 32 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową. Co istotne, okolicznością uzasadniającą przyznanie świadczenia jest nie tylko choroba dziecka w wieku do ukończenia 14 lat lub innego członka rodziny. Świadczenie to przysługuje również z tytułu opieki m.in. nad zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, w przypadku:

 • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego/rodzica dziecka, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi/rodzicowi sprawowanie opieki,
   
 • pobytu małżonka ubezpieczonego/rodzica dziecka, stale opiekującego się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,
   
 • choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,
   
 • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Pojęcia istotne przy ustalaniu prawa do zasiłku opiekuńczego

» Ubezpieczony - osoba objęta ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli tzw. ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i na zasadzie dobrowolności.
» Dzieci - dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka, dzieci przysposobione, a także przyjęte na wychowanie i utrzymanie.
» Inni członkowie rodziny - małżonek, rodzice, rodzic dziecka, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat - jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

Potwierdzanie choroby

Ustawodawca wyraźnie wskazał (w art. 53 ust. 1 ustawy zasiłkowej), iż przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości dowodami stwierdzającymi m.in. konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny są odpowiednio:

 • zaświadczenia lekarskie wystawione:
   
  • w formie dokumentu elektronicznego (tzw. e-zwolnienie), albo
    
  • na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego (tzw. zaświadczenie wystawione w trybie alternatywnym), lub też
    
 • wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego (tzw. wydruk e-zwolnienia).

Natomiast poród lub chorobę małżonka ubezpieczonego/rodzica dziecka albo chorobę niani lub dziennego opiekuna, sprawujących na co dzień opiekę nad dzieckiem potwierdza się spełniającym/ą określone warunki:

 • zaświadczeniem lekarskim wystawionym ubezpieczonemu na zwykłym druku albo
   
 • wydrukiem e-zwolnienia lub kopią zaświadczenia wystawionego w trybie alternatywnym.

Właściwy w danej sprawie dokument załącza się do wniosku o zasiłek opiekuńczy, sporządzonego np. na formularzu Z-15A.

Szczegółowo kwestie te regulują § 27§ 29 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 i 3 rozporządzenia MRPiPS w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków... (Dz. U. z 2017 r. poz. 87).

Nieprzewidziane zamknięcie placówki

Nieco inaczej wygląda kwestia konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia placówki, do której dziecko uczęszcza.

Przede wszystkim ustawodawca nie sprecyzował, co należy rozumieć pod pojęciem "nieprzewidzianego zamknięcia". Zrobił to jednak ZUS w swoim komentarzu do ustawy zasiłkowej, dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl. Zdaniem organu rentowego, za nieprzewidziane uważa się takie zamknięcie tych placówek, o którym ubezpieczony został zawiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem ich zamknięcia. Nie ma tu zatem znaczenia, z jakiej przyczyny nastąpiło zamknięcie danej placówki. Istotny jest wyłącznie termin, w jakim ubezpieczony został o tym fakcie powiadomiony (patrz tabela).

Ponadto, dla celów uzyskania prawa do zasiłku opiekuńczego, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do którego/j uczęszcza dziecko, oprócz stosownego wniosku, w świetle § 29 ust. 1 pkt 1 przywołanego wcześniej rozporządzenia, wystarczy oświadczenie ubezpieczonego, złożone w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Z przepisów nie wynika zatem konieczność potwierdzenia przez ubezpieczonego tego faktu stosownym zaświadczeniem z danej (zamkniętej) placówki.

Pozostałe warunki

Należy również pamiętać, iż ubezpieczony uzyska prawo do zasiłku opiekuńczego, np. na zdrowe dziecko w wieku do lat 8, w razie nieprzewidzianego zamknięcia szkoły lub przedszkola, o ile chodzi tu o dziecko w rozumieniu art. 32 ust. 3 ustawy zasiłkowej (patrz ramka), oraz zostaną spełnione pozostałe warunki, określone w art. 33 i art. 34 tej ustawy, tj.:

 • w danym roku kalendarzowym nie został jeszcze wykorzystany (przez ubezpieczonego i/lub członka jego rodziny) pełny limit tego świadczenia, w przypadku opieki nad dzieckiem wynoszący 60 dni oraz
   
 • poza ubezpieczonym nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mogących zapewnić opiekę dziecku.
Przykłady nieprzewidzianego zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko
Za nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego,
przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza
uważa się nie uznaje się

zamknięcie danej placówki m.in. z powodu:

- pożaru, powodzi lub innej klęski żywiołowej,
- awarii centralnego ogrzewania, wodociągów lub kanalizacji, albo innych zdarzeń losowych,
- zwiększonej liczby zachorowań lub epidemii (np. grypy, ospy) wśród dzieci i/lub personelu,
- strajku lub protestów personelu,
- zbyt małej liczby dzieci uczęszczających do danej placówki np. w okresie okołoświątecznym,

zamknięcia danej placówki w trakcie wakacji lub ferii zimowych albo w okresie np.:

- okołoświątecznym,
- planowanego remontu,
- strajku lub protestów personelu,
o którym ubezpieczony rodzic/opiekun dziecka dowiedział się

w dniu jej zamknięcia albo i wcześniej, ale w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem jej zamknięcia.

co najmniej na 7 dni przed dniem jej zamknięcia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.