Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Termin wypłaty świadczenia 500+ w zależności od daty złożenia ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Termin wypłaty świadczenia 500+ w zależności od daty złożenia wniosku

Gazeta Podatkowa nr 65 (1315) z dnia 16.08.2016
Bożena Dziuba

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego na trójkę moich dzieci złożyłam pod koniec maja 2016 r. Do tej pory nie otrzymałam ani pieniędzy, ani decyzji w tej sprawie. Tymczasem moja znajoma, która wystąpiła o to świadczenie w dniu 5 lipca 2016 r., otrzymała pieniądze za lipiec 2016 r. pod koniec tego miesiąca. Czy przy wypłacie świadczenia nie obowiązuje kolejność składanych wniosków?

NIE. W przedstawionej sytuacji data złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze przez zainteresowaną i jej znajomą ma wpływ nie tylko na datę wypłaty tego świadczenia, ale i okres, za który ono przysługuje.

Z założenia prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest:

 • na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego,
   
 • począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca ww. okresu, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

Wypłaca się je nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze. Z tym zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego po 10. dniu miesiąca, za dany miesiąc wypłaca się je najpóźniej ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Stanowi o tym art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195), która jednocześnie w art. 49 i art. 21 ust. 3-6 przewiduje pewne odstępstwa od tej reguły. Dotyczą one występowania o świadczenie wychowawcze na pierwszy i kolejny okres.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczął się z dniem 1 kwietnia 2016 r. i zakończy się dnia 30 września 2017 r. Jeśli wniosek o to świadczenie został złożony w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., wówczas prawo do 500 zł na dziecko ustalane jest od 1 kwietnia 2016 r. Przy czym w takim przypadku organ właściwy na wypłatę świadczenia ma aż trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wystąpienie o świadczenie wychowawcze po dniu 1 lipca 2016 r. skutkuje wypłatą świadczenia na ogólnych zasadach.

Ponieważ znajoma Czytelniczki wystąpiła o świadczenie 500+ w dniu 5 lipca 2016 r., tj.:

 • po dniu 1 lipca 2016 r. - przysługuje jej to świadczenie jedynie od miesiąca złożenia wniosku, tj. począwszy od lipca 2016 r.,
   
 • do 10. dnia tego miesiąca - zgodnie z obowiązującą regułą otrzymała należne jej świadczenie za lipiec 2016 r. przed upływem tego miesiąca.

Czytelniczka natomiast zdążyła złożyć wniosek w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., a tym samym:

 • uzyska prawo do tego świadczenia począwszy od 1 kwietnia 2016 r. (z zastrzeżeniem jak wyżej), jednak
   
 • na jego wypłatę organ właściwy ma aż trzy miesiące liczone od daty złożenia wniosku, tj. od końca maja 2016 r. - powinna je zatem otrzymać najpóźniej pod koniec sierpnia 2016 r., przy założeniu, że dokumenty zostały prawidłowo wypełnione.

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60