Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Istota kodu literowego A na zaświadczeniu lekarskim
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Istota kodu literowego A na zaświadczeniu lekarskim

Gazeta Podatkowa nr 45 (1295) z dnia 6.06.2016
Honorata Urbaniak

Ubezpieczony, który stał się niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, zazwyczaj nabywa prawo do zasiłku chorobowego. Okres korzystania z takiego świadczenia może trwać przez określoną liczbę dni, a więc przez tzw. podstawowy albo wydłużony okres zasiłkowy. Przy ustalaniu długości okresu zasiłkowego niebagatelną rolę odgrywają okoliczności towarzyszące stanowi niezdolności do pracy. Ważne jest, czy niezdolność do pracy ma nieprzerwany charakter oraz rodzaj schorzenia ją powodującą.

Kiedy zasiłek przysługuje?

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu po upływie odpowiedniego okresu wyczekiwania. W przypadku podlegających ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie okres ten wynosi 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Ubezpieczeni obowiązkowo, a więc przykładowo pracownicy, są w lepszej sytuacji, bowiem mogą otrzymać omawiane świadczenie już po 30 dniach wskazanego ubezpieczenia. Jeśli chodzi o pracowników, to w pierwszej kolejności nabywają oni prawo do wynagrodzenia chorobowego, które należne jest im za odpowiedni do ich wieku okres niezdolności za pierwsze takie dni przypadające w ciągu roku kalendarzowego (14 albo 33 dni). Szczegółowo reguluje to Kodeks pracy.

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, zarówno z powodu choroby, jak i niemożności jej wykonywania z przyczyn określonych przez ustawodawcę, nie dłużej jednak niż przez 182 dni. Gdy niezdolność do pracy spowodowana jest gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży, wówczas zasiłek przysługuje nie dłużej niż przez 270 dni. Stanowi o tym art. 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową.

Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych.

Zliczanie dni do jednego okresu

Okres, przez który świadczenie chorobowe jest należne, został określony jako konkretna liczba dni. Aby więc prawidłowo go ustalić, należy kierować się kilkoma zasadami (patrz ramka).

Ustalenie okresu, za który przysługuje zasiłek chorobowy przy nieprzerwanej niezdolności do pracy, nie wydaje się skomplikowane. Skoro trwa ona bez żadnego dnia przerwy, to nie ma znaczenia, czy jest spowodowana tą samą czy inną chorobą. Poszczególne dni takiej nieprzerwanej absencji chorobowej, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, należy zsumować.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy w niezdolności do pracy ubezpieczonego występują przerwy. Dla prawidłowego ustalenia okresu zasiłkowego znaczenie wówczas ma:

  • długość przerwy oraz
     
  • czy niezdolność do pracy po przerwie nieprzekraczającej 60 dni spowodowana jest tą samą chorobą co niezdolność przed przerwą.

Zaświadczenia lekarskie wystawiane są zgodnie z wzorem ustalonym przez organ rentowy. Wśród danych, jakie powinien zawierać wskazany dokument, ustawodawca wymienił:

  • informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub jego wysokość, podane z zastosowaniem odpowiednich kodów literowych,
     
  • numer statystyczny choroby ubezpieczonego ustalony według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.

Stanowi o tym art. 55 ust. 3 pkt 6, 9 ustawy zasiłkowej.


Niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą, oznacza się kodem literowym A.


Co ważne, przekazywane płatnikowi składek zaświadczenie lekarskie stanowiące podstawę do ustalenia prawa oraz wysokości zasiłku chorobowego nie zawiera numeru statystycznego choroby ubezpieczonego. Ponadto, pomimo że osoby upoważnione do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy zobowiązane są do prawidłowego wypełniania zaświadczeń lekarskich, tj. m.in. umieszczania w nich odpowiednich kodów literowych (w tym kodu A), to nie zawsze jest to możliwe.

Z uwagi na wskazane okoliczności płatnik składek (będący płatnikiem zasiłków) nie powinien zbyt pochopnie i automatycznie dokonywać wypłaty ubezpieczonemu świadczenia chorobowego w ramach nowego okresu zasiłkowego. Gdy przerwa w niezdolności do pracy ubezpieczonego nie przekracza 60 dni, a na zaświadczeniu lekarskim brak jest kodu literowego A, aby w prawidłowy sposób ustalić okres zasiłkowy ubezpieczonemu, a co z tym związane dokonać wypłaty świadczenia za właściwy okres, najlepszym rozwiązaniem dla płatnika składek jest wystąpienie ze stosownym zapytaniem do ZUS. Zaświadczenia lekarskie będące w posiadaniu organu rentowego zawierają bowiem numery statystyczne choroby ubezpieczonego. Przy odpowiedzi na pytanie odnośnie okresu zasiłkowego jest to w zasadzie najistotniejsza informacja.

Płatnik składek może sporządzić wniosek o ustalenie okresu zasiłkowego dla ubezpieczonego wykorzystując druk ZAS-64.


Formularz ZAS-64 dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Zasiłki i świadczenia.


Zasady obliczania długości okresu zasiłkowego

Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy:

» nieprzerwanej niezdolności do pracy oraz okresy niemożności jej wykonywania z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy zasiłkowej,
» poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni,
» w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia,
» za które ubezpieczony będący pracownikiem zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego,
» za które ubezpieczony nie ma prawa do świadczeń chorobowych z przyczyn określonych w art. 14-17 ustawy zasiłkowej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372)

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60