Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Kiedy przysługuje 500 zł na pierwsze dziecko?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kiedy przysługuje 500 zł na pierwsze dziecko?

Gazeta Podatkowa nr 29 (1279) z dnia 11.04.2016
Bożena Dziuba

Wprowadzone od 1 kwietnia br. świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko po spełnieniu określonego przez ustawodawcę kryterium dochodowego. Dlatego też ubiegając się o to świadczenie należy m.in. udokumentować dochody rodziny w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na pierwsze dziecko, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty:

 • 800 zł lub
   
 • 1.200 zł - jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Stanowi o tym art. 4 i 5 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195), która jednocześnie w art. 2 pkt 14 precyzuje co należy rozumieć pod pojęciem pierwszego dziecka.


Za pierwsze dziecko uznawane jest najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Uwzględniany dochód

Przy ustalaniu, czy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko spełnia wspomniane kryterium dochodowe, brany jest pod uwagę przeciętny miesięczny dochód wszystkich członków rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Jednak w przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na właśnie rozpoczynający się okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody będą uwzględniane, jest 2014 r. (art. 48 powołanej ustawy).

Przy czym chodzi tu o dochody w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, tj. po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30eart. 30f ustawy o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne - organ właściwy oraz marszałek województwa prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego są zobowiązani do samodzielnego uzyskania informacji w tym zakresie od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych,
   
 • deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz
   
 • inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o pdof, wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.), w tym. m.in.:
   
  • alimenty na rzecz dzieci,
    
  • stypendia doktoranckie, habilitacyjne, sportowe oraz socjalne przyznane uczniom lub studentom,
    
  • świadczenie rodzicielskie,

z uwzględnieniem utraty lub uzyskania dochodu (patrz ramka).

Wymagane dokumenty

Ubiegając się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, a więc świadczenie niezależne od dochodu rodziny, nie trzeba do wniosku o nie dołączać żadnych dokumentów potwierdzających sytuację finansową rodziny.

Jeśli natomiast osoba zainteresowana wnioskuje o 500 zł na pierwsze lub jedyne dziecko, z uwagi na fakt, iż w takim przypadku obowiązuje kryterium dochodowe, powinna do wniosku o to świadczenie dołączyć dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny (z zastrzeżeniem jak wcześniej), wymienione w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214), w tym m.in.:

 • oświadczenie dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy o pdof,
   
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym,
   
 • dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu - w przypadku zmiany sytuacji dochodowej.

Co istotne załączniki te, podobnie jak sam wniosek o świadczenie wychowawcze, mogą być złożone w formie elektronicznej.

Za utratę/uzyskanie dochodu dla celów ustalenia, czy spełnione jest kryterium dochodowe dla celów uzyskania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, uznaje się utratę/uzyskanie dochodu spowodowaną/e odpowiednio:

- rozpoczęciem/zakończeniem urlopu wychowawczego,
- utratą/uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
- utratą/uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- utratą/uzyskaniem zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
- wyrejestrowaniem/rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem/wznowieniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.),
- utratą/uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- utratą/uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
- utratą/uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- utratą/uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.),
- utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych lub świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60