Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Dodatek pielęgnacyjny dla emeryta niezdolnego do pracy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dodatek pielęgnacyjny dla emeryta niezdolnego do pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017

Zatrudniamy pracownicę, która od lipca 2013 r. pobiera emeryturę obliczoną w sposób mieszany. Czy z uwagi na ciężką chorobę może uzyskać dodatek pielęgnacyjny do pobieranej emerytury?

Dla osób, które mają ustalone prawo do emerytury oraz zostały uznane za niezdolne do pracy, ustawa emerytalna przewiduje jedynie możliwość ubiegania się o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego. Przysługuje on osobie uprawnionej do emerytury lub renty, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia (art. 75 ustawy emerytalnej). Osobie spełniającej obydwa warunki jednocześnie, przyznawany jest tylko jeden dodatek. Dla osób, które ukończyły wiek 75 lat, dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany przez ZUS z urzędu. Natomiast osobie całkowicie niezdolnej do pracy oraz do samodzielnej egzystencji dodatek przyznaje się na jej wniosek na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej.

Kwota dodatku pielęgnacyjnego od 1 marca 2016 r. wynosi 208,67 zł i podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, od miesiąca w którym przeprowadzana jest waloryzacja.

Zasady orzekania o niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz wydawania orzeczeń przez lekarza orzecznika ZUS zostały określone w art. 13-14 ustawy emerytalnej.

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny składa osoba zainteresowana albo jej przedstawiciel ustawowy osobiście w jednostce organizacyjnej ZUS lub przesyła za pośrednictwem urzędu pocztowego. Do tego wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie,
     
  • dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji np. karty informacyjne ze szpitala, wyniki badań itp.

Wniosek o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego rozpatruje jednostka, która przyznała i wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe.

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje emerytowi lub renciście przebywającemu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym. Jeżeli jednak poza tymi placówkami świadczeniobiorca przebywa przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu, to za ten miesiąc dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany.

Zwracamy uwagę! Emeryt nieposiadający orzeczenia lekarza orzecznika ZUS może ubiegać się w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce swojego zamieszkania o zasiłek pielęgnacyjny. Jest on przyznawany m.in. osobie niepełnosprawnej legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (wydanym przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności). Zasiłek ten wynosi 153 zł i nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60