Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą a podstawa wymiaru świadczeń ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą a podstawa wymiaru świadczeń chorobowych - zmiana stanowiska ZUS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1179) z dnia 1.10.2023

W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczeń społecznych, dalej: świadczeń chorobowych, uwzględnia się przychód pracownika uzyskany za odpowiednie miesiące poprzedzające niezdolność do pracy stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe (art. 92 § 2 K.p. i art. 36 ust. 1 i 2 w zw. z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz. U. z 2022 r. poz. 1732 ze zm., dalej: ustawy zasiłkowej). Zatem uzyskany przez pracownika przychód z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na jego rzecz, zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 ze zm.), dalej: ustawy o sus, jest składnikiem przyjmowanym do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. Dotyczy to także innych umów cywilnoprawnych wymienionych w art. 8 ust. 2a ustawy o sus, tj. umowy agencyjnej, umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia, a także umowy o dzieło, zawartych z własnym pracodawcą lub wykonywanych na jego rzecz (dalej: innych umów cywilnoprawnych).

Dotychczas przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia chorobowego do ww. umów cywilnoprawnych miał zastosowanie art. 41 ust. 2 ustawy zasiłkowej. Zgodnie z tym przepisem, składniki wynagrodzenia przysługujące w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, do określonego terminu wlicza się do podstawy wymiaru zasiłków przysługujących tylko za okres do tego terminu. Oznaczało to, że wynagrodzenie z umowy zlecenia (innej umowy cywilnoprawnej) zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na jego rzecz uwzględniało się w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych nie dłużej niż do dnia, do którego ją zawarto. Ponadto, w sytuacji gdy pracodawca zawierał z własnym pracownikiem kolejne takie umowy, to wynagrodzenie z tytułu ich wykonywania wliczało się do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, pod warunkiem że między nimi nie było przerwy albo przerwa przypadała na dni ustawowo wolne od pracy. Tak wynikało z pkt 313 w związku z pkt 312 "Komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego... (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, kwiecień 2022 r.)", udostępnionego wcześniej na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl).

Przykład

Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości wynoszącej 4.300 zł. W czerwcu 2023 r. przez 7 dni był niezdolny do pracy z powodu choroby, nabywając prawo do wynagrodzenia chorobowego. Podstawę jego wymiaru stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od czerwca 2022 r. do maja 2023 r. W tym okresie pracodawca zawarł z nim dodatkowo umowy zlecenia na następujące okresy:

 • od 1 stycznia do 28 lutego 2023 r. za wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 1.500 zł,
 • od 1 maja do 30 czerwca 2023 r. za wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 2.000 zł.

Pracodawca, ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, uwzględnił w niej także wynagrodzenie z umowy zlecenia uzyskane za okres od 1 do 31 maja 2023 r. Podstawa wymiaru wyniosła 3.854,29 zł, zgodnie z wyliczeniem: (4.300 zł - 589,53 zł) × 11 m-cy = 40.815,17 zł; [(4.300 zł + 2.000 zł) - 863,73 zł] × 1 m-c = 5.436,27 zł; (40.815,17 zł + 5.436,27 zł) : 12 m-cy = 3.854,29 zł. Pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe w wysokości 719,46 zł, tj. 3.854,29 zł : 30 = 128,48 zł; 128,48 zł × 80% = 102,78 zł; 102,78 zł × 7 dni = 719,46 zł.

W dniu 24 sierpnia 2023 r. ZUS opublikował nową wersję komentarza, w której zmienił m.in. omówione wyżej zasady wliczania do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych wynagrodzenia z umowy zlecenia (innej umowy cywilnoprawnej) zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na jego rzecz. Obecnie do podstawy wymiaru wlicza się wynagrodzenie z wszystkich umów zlecenia (innych umów cywilnoprawnych) wykonywanych w miesiącach, za które wynagrodzenie jest uwzględniane w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego przysługującego pracownikowi. Nie ma już znaczenia, czy umowa zlecenia (inna umowa cywilnoprawna) została zakończona, czy też trwa nadal.

Nasze Wydawnictwo wystąpiło do ZUS z pytaniem, od kiedy należy stosować nowe zasady. W odpowiedzi otrzymanej 4 września 2023 r. ZUS wyjaśnił:

"(...) 12 lipca 2023 r. wytyczne dotyczące wprowadzenia tych zmian zostały przekazane wszystkim Oddziałom ZUS. Zatem od tego dnia, Oddziały ZUS ustalając podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zaczęły uwzględniać także przychód z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą, niezależnie od terminu, do którego umowa ta obowiązywała. Oczywiście, jeżeli miesiące, za które zostało wypłacone wynagrodzenie z umów zlecenia są uwzględniane w tej podstawie (...). Oddziały ZUS nie dokonują ponownego przeliczenia podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w sprawach zamkniętych, w których nastąpiła już wypłata. Jeżeli jednak ubezpieczony wystąpi z wnioskiem o dokonanie przeliczenia podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kontekście przyjęcia do niej przychodu z umowy zlecenia, to Oddział ZUS może dokonać przeliczenia tej podstawy i dopłacić różnicę pomiędzy wypłaconym a należnym zasiłkiem. Zasady te obowiązują także płatników składek, którzy sami wypłacają swoim ubezpieczonym zasiłki. Należy jednak pamiętać, że jeżeli niewypłacenie zasiłku w pełnej wysokości było następstwem działań Zakładu/płatnika składek, roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 3 lat od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. (...)"

Przykład

Przyjmujemy założenia z poprzedniego przykładu oraz że pracownik w październiku 2023 r. wystąpi z wnioskiem o wyrównanie wynagrodzenia chorobowego wypłaconego w czerwcu 2023 r. Pracodawca:

 • przeliczy podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, uwzględniając w niej wynagrodzenie z obydwu umów zlecenia przypadających w okresie od czerwca 2022 r. do maja 2023 r.: (4.300 zł - 589,53 zł) × 9 m-cy = 33.394,23 zł; [(4.300 zł + 1.500 zł) - 795,18 zł] × 2 m-ce = 10.009,64 zł; [(4.300 zł + 2.000 zł) - 863,73 zł] × 1 m-c = 5.436,27 zł;
  (33.394,23 zł + 10.009,64 zł + 5.436,27 zł) : 12 m-cy = 4.070,01 zł,
 • ustali wysokość wynagrodzenia chorobowego zgodnie z przeliczoną podstawą wymiaru: 4.070,01 zł : 30 = 135,67 zł; 135,67 zł × 80% = 108,54 zł (stawka dzienna); 108,54 zł × 7 dni = 759,78 zł,
 • wypłaci wyrównanie wynagrodzenia chorobowego w kwocie 40,32 zł, tj. 759,78 zł - 719,46 zł.

UWAGA! ZUS w przesłanym stanowisku nie odniósł się do kwestii wypłaty pracownikom wraz z wyrównaniem odsetek z tytułu opóźnienia. Stąd też nasze Wydawnictwo wystąpiło w tej sprawie z pytaniem do ZUS. Do dnia oddania niniejszego numeru BI do druku nie uzyskaliśmy jednak odpowiedzi.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.