Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Okres niezdolności do pracy, za który pracownik utracił świadczenie chorobowe ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Okres niezdolności do pracy, za który pracownik utracił świadczenie chorobowe w limicie zasiłkowym

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (586) z dnia 10.08.2023

W jakich okolicznościach pracodawca będący płatnikiem zasiłków może odmówić pracownikowi wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego? Czy okresy niezdolności do pracy, za które nastąpiła utrata prawa do tych świadczeń są wliczane do okresu zasiłkowego?

Generalnie wynagrodzenie i zasiłek chorobowy, dalej świadczenia chorobowe, przysługują przez czas niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy zasiłkowej, z zastrzeżeniem, że łącznie nie dłużej niż przez 182 dni, a gdy niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży przez 270 dni. Wypłaca się je za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Tak wynika z art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 4 ustawy zasiłkowej i art. 92 § 2 K.p.

Ustawodawca przewidział jednak okoliczności, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego. Jedną z nich jest brak wymaganego okresu wyczekiwania, który w przypadku pracowników wynosi 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej). Kolejne wymieniają artykuły od 14 do 17 ustawy zasiłkowej. Na mocy art. 92 § 3 pkt 2 K.p. przepisy te mają także odpowiednie zastosowanie przy ustalaniu prawa do wynagrodzenia za czas choroby.

Ważne: Okresy orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby, za które pracownik został pozbawiony prawa do świadczeń chorobowych na podstawie art. 14-17 ustawy zasiłkowej, wlicza się do 182- lub 270-dniowego okresu zasiłkowego, a także do limitu 33 (14) dni płatności wynagrodzenia chorobowego.

Poniżej omawiamy przypadki (art. 14-17 ustawy zasiłkowej), w których pracownik zostaje pozbawiony prawa do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego:

1) Odsunięcie od pracy z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej

Osoby, u których orzeczono czasowe lub trwałe przeciwwskazania do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, nie mogą wykonywać tych prac. Pracodawca lub zlecający wykonanie prac jest obowiązany, z zachowaniem poufności, niezwłocznie odsunąć pracownika lub wykonującego prace od wykonywania tych prac (art. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz. U. z 2023 r. poz. 1284).

Pracownik podejrzany o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej ma obowiązek podjąć inną pracę, proponowaną przez pracodawcę, niezabronioną takim osobom, odpowiadającą jego kwalifikacjom zawodowym lub którą może wykonywać po uprzednim przeszkoleniu. Odmowa przyjęcia tej pracy skutkuje utratą prawa do świadczenia chorobowego (art. 14 ustawy zasiłkowej).

W sytuacji gdy pracodawca nie ma możliwości przesunięcia pracownika do innej pracy, pracownikowi przysługuje prawo do świadczenia chorobowego. Wówczas bowiem zastosowanie ma art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy zasiłkowej, który traktuje niemożność wykonywania pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ lub uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby.

2) Umyślne przestępstwo lub wykroczenie

Świadczenia chorobowe nie przysługują za cały okres niezdolności do pracy, gdy została ona spowodowana w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez pracownika, potwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 15 ustawy zasiłkowej). Zgodnie z art. 9 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.), czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.

Pozbawienie prawa do świadczenia chorobowego następuje dopiero po uprawomocnieniu się wyroku sądu. Wówczas zaprzestaje się dalszej wypłaty świadczenia, a kwoty wypłacone za okres poprzedzający tę datę podlegają zwrotowi (art. 66 ustawy zasiłkowej). Decyzję dotyczącą zwrotu bezpodstawnie pobranych przez pracownika zasiłków wydaje ZUS.

3) Nadużycie alkoholu

W przypadku gdy lekarz orzekający czasową niezdolność pracownika do pracy stwierdzi, iż została ona spowodowana nadużyciem alkoholu, informację tę podaje w zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA poprzez wpisanie kodu literowego "C" (art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy zasiłkowej). Pracodawca nie dokonuje wówczas wypłaty świadczenia chorobowego za okres pierwszych 5 dni tej niezdolności (art. 16 ustawy zasiłkowej). Nie ma przy tym znaczenia, że niezdolność do pracy przypada na pobyt pracownika w szpitalu.

4) Wykonywanie pracy zarobkowej w czasie niezdolności do pracy

Wykonywanie pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy skutkuje utratą uprawnień do świadczeń chorobowych za cały okres zwolnienia, w czasie którego praca ta była wykonywana (art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Okoliczność tę ustala się w trybie kontrolnym, a do przeprowadzenia kontroli uprawnieni są płatnicy składek będący płatnikami zasiłków bądź ZUS (art. 17 ust. 3 i art. 68 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Pojęcie "praca" należy rozumieć szeroko i jest to m.in. wykonywanie czynności na podstawie różnych stosunków prawnych (w tym o charakterze cywilnoprawnym), prowadzenie własnej działalności pozarolniczej czy wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym. Wykonywaniem pracy jest zatem każda zarobkowa aktywność ubezpieczonego, niezależnie od podstawy jej wykonywania.

W razie stwierdzenia wykonywania pracy zarobkowej w czasie zwolnienia lekarskiego świadczenie chorobowe nie przysługuje za cały okres niezdolności do pracy orzeczonej tym zwolnieniem, bez względu na to, czy praca zarobkowa była wykonywana przez cały ten okres, czy też tylko przez jeden dzień.

5) Wykorzystywanie zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem

W trakcie orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby pracownik powinien m.in. stosować się do zaleceń lekarza, poddawać się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, swoim postępowaniem zmierzać do jak najszybszego powrotu do zdrowia. Jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy zostaną stwierdzone nieprawidłowości w ww. zakresie, pracownik traci prawo do świadczenia chorobowego za cały okres objęty kontrolowanym zwolnieniem. Co jednak istotne, osoba niezdolna do pracy może wykonywać zwykłe czynności życia codziennego oraz związane z jej stanem zdrowia, np. może udać się do apteki, po zakupy artykułów spożywczych, na badania lub wizytę u lekarza, a w ramach rekonwalescencji - wyjść na spacer (w przypadku zwolnienia lekarskiego z adnotacją lekarza "chory może chodzić").

6) Sfałszowanie zwolnienia lekarskiego

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy zasiłkowej, świadczenie chorobowe nie przysługuje w przypadku, gdy zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane. Chodzi tu o podrobienie zwolnienia, jego przerobienie lub wypełnienie formularza zwolnienia lekarskiego wydrukowanego z systemu teleinformatycznego, zaopatrzonego w podpis lekarza, niezgodnie z jego wolą. Nie ma przy tym znaczenia, czy sfałszowania zaświadczenia lekarskiego dokonał sam ubezpieczony, czy też inna osoba. Utrata prawa do świadczenia chorobowego następuje za cały okres, na który zostało wystawione sfałszowane zwolnienie lekarskie.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.