Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Preferencyjne zasady wypłaty zasiłków dla wykonujących zawód medyczny, ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Preferencyjne zasady wypłaty zasiłków dla wykonujących zawód medyczny, gdy niezdolność do pracy nastąpiła z powodu COVID-19

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 1.05.2020
1. Zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym przysługuje zasiłek chorobowy. Jego wysokość wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonego na podstawie przepisów ustawy zasiłkowej. Tak stanowi art. 4c specustawy.

Przez osobę wykonującą zawód medyczny należy rozumieć osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.).

Zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru przysługuje osobom wykonującym zawód medyczny objętym ubezpieczeniem chorobowym zarówno obowiązkowo (np. pracownikom), jak i dobrowolnie (np. zleceniobiorcom, prowadzącym działalność pozarolniczą). Dotyczy on niezdolności do pracy oraz obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych, których okres przypada po 31 marca 2020 r.

Pracownik wykonujący zawód medyczny w podmiocie leczniczym, który spełnia omówione wyżej warunki, ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru, nawet gdy nie wyczerpał jeszcze limitu dni, za które w danym roku kalendarzowym zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas choroby, o którym mowa w art. 92 K.p. (33 lub 14 dni).

Przykład

Szpital zatrudnia na podstawie umowy o pracę lekarza w wieku 46 lat. W czasie wykonywania obowiązków służbowych miał on kontakt z pacjentem, u którego zostało potwierdzone zakażenie COVID-19. W związku z tym lekarz został poddany obowiązkowej kwarantannie w warunkach domowych w okresie od 26 marca do 8 kwietnia 2020 r. (14 dni). Była to jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku.

Za okres obowiązkowej kwarantanny lekarz otrzymał wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% podstawy wymiaru za okres od 26 do 31 marca 2020 r. oraz zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru za okres od 1 do 8 kwietnia 2020 r.


Dokumentem niezbędnym do wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru w przypadku, gdy niezdolność do pracy została potwierdzona zaświadczeniem lekarskim ZUS ZLA, jest oświadczenie wykonującego zawód medyczny, że niezdolność do pracy jest spowodowana COVID-19.

Z kolei dokumentem do wypłaty zasiłku dla ubezpieczonego, który został poddany kwarantannie lub izolacji na podstawie decyzji powiatowego inspektora sanitarnego jest ta decyzja.

Jeśli płatnikiem zasiłku jest ZUS, płatnik składek wystawia zaświadczenie odpowiednio na druku Z-3 lub Z-3a. W dokumencie tym, w sekcji "Uwagi" wpisuje, że ubezpieczony wykonuje zawód medyczny w podmiocie leczniczym oraz że:

 • jego niezdolność do pracy powstała w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym lub
   
 • jego obowiązkowa kwarantanna lub izolacja wynikają ze styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym.

Powyższe dokumenty można przekazać do ZUS za pośrednictwem portalu PUE ZUS, dołączając do zaświadczenia Z-3/Z-3a skan lub zdjęcie oświadczenia albo decyzji inspektora sanitarnego, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

W sytuacji, gdy o zasiłek chorobowy wnioskuje osoba prowadząca działalność gospodarczą, dokumentami niezbędnymi do wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru są oświadczenia ubezpieczonego, że wykonuje zawód medyczny w podmiocie leczniczym oraz że:

 • niezdolność do pracy powstała w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym - gdy niezdolność do pracy została potwierdzona zaświadczeniem lekarskim ZUS ZLA,
   
 • obowiązkowa kwarantanna lub izolacja wynika ze styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym - gdy niezdolność do pracy została stwierdzona na podstawie decyzji powiatowego inspektora sanitarnego; w takim przypadku niezbędne jest także przekazanie do ZUS skanu/zdjęcia ww. decyzji.

Oświadczenie może zostać przekazane do ZUS elektronicznie za pośrednictwem portalu PUE ZUS, wykorzystując w tym celu formularz ZAS-53 "Wniosek o zasiłek chorobowy" lub zaświadczenie płatnika składek Z-3b.


2. Świadczenie pracy w czasie pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku chorobowego

Co do zasady ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z jego celem traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Tak stanowi art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej. Przepis ten stosuje się również do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który jest przyznawany w trybie i na zasadach określonych w ustawie zasiłkowej (art. 4 ust. 2 specustawy).

Powołane regulacje od 1 kwietnia 2020 r. nie mają zastosowania do osób wykonujących zawód medyczny. Zgodnie bowiem z art. 4b ust. 1 specustawy, pracownik wykonujący zawód medyczny, zatrudniony w podmiocie leczniczym, nie traci prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, jeśli w trakcie jego pobierania świadczy pracę w podmiocie leczniczym w ramach dyżuru medycznego w godzinach innych niż czas zwolnienia od wykonywania pracy w związku z osobistym sprawowaniem opieki, o której mowa w art. 4 ust. 1 i 1a specustawy, tj. nad:

 • zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat lub
   
 • dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do 16 lat, lub
   
 • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wieku do 18 lat, lub
   
 • dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku do 24 lat, lub
   
 • dorosłą osobą niepełnosprawną,

oraz poza normalnymi godzinami pracy.

Ubezpieczony wykonujący zawód medyczny nie traci również prawa do zasiłku chorobowego przyznanego za czas podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, jeśli w trakcie jego pobierania świadczy pracę zdalną, o której mowa w art. 3 specustawy, na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub udziela świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (art. 4b ust. 2 specustawy).

Przykład

Lekarka jest zatrudniona w szpitalu na podstawie umowy o pracę i pracuje w godzinach od 800 do 1600, a jej mąż świadczy pracę od 900 do 1700. Od 12 marca 2020 r. do nadal sprawuje ona osobistą opiekę nad 5-letnim dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 przedszkola, do którego dziecko uczęszcza. Z tego tytułu pobiera dodatkowy zasiłek opiekuńczy. W dniach od 6 do 12 kwietnia 2020 r. lekarka pełniła w szpitalu dyżury w godzinach od 1800 do 600. Nie utraciła ona prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego pomimo świadczenia pracy w trakcie jego pobierania, gdyż dyżury odbywały się poza normalnie obowiązującym ją czasem pracy (art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej nie ma zastosowania).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.