Wyszukaj

Jak szukać?»

Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Termin wypłaty świadczeń chorobowych
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Termin wypłaty świadczeń chorobowych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017

Od początku tego roku pracodawca jest uprawniony do wypłaty zasiłków. W jakim terminie powinien dokonywać tych wypłat?

Pracodawcy wypłacają zasiłki w tych samych terminach co wynagrodzenia, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień. Tak wynika z art. 64 ust. 1 ustawy zasiłkowej.

Przypominamy, iż obowiązek ten spoczywa na pracodawcy zgłaszającym do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada poprzedniego roku (ewentualnie na pierwszy miesiąc, w którym dokonał takiego zgłoszenia) powyżej 20 osób. Pisaliśmy na ten temat m.in. w UiPP nr 23/2016, str. 22-23.

Wypłata zasiłków następuje "z dołu", tj. za przebyty okres niezdolności do pracy. Jeśli więc zwolnienie lekarskie obejmuje dni przypadające na przełomie miesięcy, zasiłek przysługujący za dni niezdolności do pracy w danym miesiącu kalendarzowym wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzeń za ten miesiąc, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia przez pracownika pełnej dokumentacji.

Wskazany termin dotyczy zarówno zasiłku chorobowego, jak i opiekuńczego, macierzyńskiego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Należy mieć przy tym na uwadze, że pierwsza wypłata świadczeń cyklicznych, tj. zasiłku macierzyńskiego i świadczenia rehabilitacyjnego, nie może nastąpić później niż w ciągu 30 dni od przedłożenia dowodów ustalających uprawnienia, natomiast kolejne powinny być realizowane w terminach wypłaty wynagrodzeń.

Uprawnienia pracownika do wypłaty świadczenia pracodawca ustala na podstawie dowodów określonych przepisami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa... (Dz. U. z 2017 r. poz. 87).

W myśl art. 53 ustawy zasiłkowej i przepisów ww. rozporządzenia, dokumentem dla celów wypłaty m.in. zasiłku:

 • chorobowego z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej "zwykłą" chorobą jest zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55 ust. 1 i art. 55a ust. 7 ustawy zasiłkowej, tj. odpowiednio wydane w formie dokumentu elektronicznego lub wystawione na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, albo wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego, jeśli płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek na PUE ZUS,
   
 • chorobowego z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do lub z pracy bądź wypadkiem przy pracy, oprócz jednego z ww. zaświadczeń, jest karta wypadku lub protokół wypadkowy,
   
 • opiekuńczego z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, obok odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego jest wniosek pracownika złożony na druku ZUS Z-15 (nie jest on wymagany tylko w razie przedkładania kolejnych zwolnień na okres nieprzerwanej niezdolności do pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad tym samym dzieckiem lub członkiem rodziny),
   
 • opiekuńczego z tytułu sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat, oprócz wniosku na druku ZUS Z-15, jest np. z powodu:
   
  • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do którego uczęszcza dziecko - oświadczenie pracownika o nieprzewidzianym zamknięciu tej placówki,
    
  • choroby małżonka lub rodzica dziecka stale opiekującego się dzieckiem - zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku zawierające imię i nazwisko małżonka lub rodzica stale opiekującego się dzieckiem, okres i przyczynę konieczności sprawowania opieki, imię i nazwisko dziecka, nad którym ma być sprawowana opieka oraz pieczątkę i podpis wystawiającego zaświadczenie.

Zwracamy uwagę! Zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub opieki nadal mogą być wystawiane w wersji papierowej (ZUS ZLA). Sejm na posiedzeniu 21 kwietnia 2017 r. przegłosował zmiany do ustawy zasiłkowej zakładające m.in. przedłużenie obowiązywania papierowych zwolnień lekarskich z 31 grudnia 2017 r. na 30 czerwca 2018 r.

Przykład

Pracodawca dokonuje wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc ostatniego roboczego dnia tego miesiąca. Pracownik 11 kwietnia 2017 r. otrzymał od lekarza zaświadczenie na okres od 11 do 14 kwietnia 2017 r. (4 dni) stwierdzające konieczność sprawowania przez niego osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku 4 lat. Pracodawca tego samego dnia poinformował go o konieczności złożenia wniosku na druku ZUS Z-15. Wniosek ten pracownik złożył dopiero 4 maja 2017 r.

Wypłata zasiłku opiekuńczego za 4 dni kwietnia 2017 r. powinna nastąpić w terminie wypłaty wynagrodzeń za maj 2017 r., tj. 31 maja 2017 r., nie później jednak niż w ciągu 30 dni, licząc od 4 maja 2017 r., czyli od daty przedłożenia ostatniego niezbędnego dokumentu służącego do ustalenia uprawnień do zasiłku (tj. najpóźniej 3 czerwca 2017 r.).


Wypłata zasiłku po ostatecznym terminie, o którym mowa w ustawie zasiłkowej, zobowiązuje pracodawcę do wypłaty odsetek od kwoty zasiłku w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o sus (tj. odsetek ustawowych).

Kalkulatory Kalkulator odsetek ustawowych dostępny
jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60