Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Nagrody wypłacane cyklicznie w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Nagrody wypłacane cyklicznie w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (425) z dnia 1.12.2016

Począwszy od 8 sierpnia 2016 r. zmieniliśmy pracownikowi wymiar czasu pracy z pełnego na 3/4 etatu oraz wysokość wynagrodzenia. Oprócz wynagrodzenia miesięcznego otrzymuje on nagrody roczne, półroczne i kwartalne, które zgodnie z przepisami wewnątrzzakładowymi są pomniejszane nieproporcjonalnie za okresy absencji chorobowych. W jaki sposób należało ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego w listopadzie 2016 r.?

Zmiana wymiaru czasu pracy powoduje, że podstawę wymiaru świadczenia chorobowego, do którego prawo powstało po tej zmianie, ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia określonego dla nowego wymiaru czasu pracy (art. 40 ustawy zasiłkowej). Zasadę tę stosuje się, gdy miała ona miejsce w miesiącach poprzedzających powstanie niezdolności do pracy, jak również w miesiącu jej powstania. Dotyczy to nie tylko składników wynagrodzenia wypłacanych za okresy miesięczne, ale też kwartalne, półroczne i roczne.

ZUS w ust. 304 komentarza do ustawy zasiłkowej wyjaśnił, że jeśli zmiana wymiaru czasu pracy miała miejsce w okresie:

  • czterech kwartałów poprzedzających powstanie niezdolności do pracy, to składnik kwartalny przyjmuje się do podstawy w wysokości proporcjonalnej do liczby pełnych kalendarzowych miesięcy po zmianie wymiaru czasu pracy w kwartałach kalendarzowych poprzedzających tę niezdolność,
     
  • roku poprzedzającego niezdolność do pracy, to składnik roczny przyjmuje się do podstawy wymiaru w wysokości proporcjonalnej do liczby pełnych kalendarzowych miesięcy po zmianie wymiaru czasu pracy w roku kalendarzowym poprzedzającym tę niezdolność (tę zasadę stosuje się także przy składniku półrocznym).

Zatem w okolicznościach wskazanych w pytaniu, do podstawy wymiaru należy przyjąć składniki miesięczne w przeciętnej miesięcznej wysokości uzyskanej przez pracownika za pełne kalendarzowe miesiące po zmianie wymiaru czasu pracy, a nagrodę kwartalną doliczyć w części 1/3 kwoty nagrody za III kwartał 2016 r. w wysokości przypadającej na pełne miesiące zatrudnienia w nowym wymiarze czasu pracy w tym kwartale.

Przykład

Pracownik do 7 sierpnia 2016 r. był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, a od 8 sierpnia br. pracuje na 3/4 etatu. W listopadzie 2016 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby. Oprócz wynagrodzenia miesięcznego pracownik otrzymuje kwartalne nagrody uznaniowe.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne kalendarzowe miesiące po zmianie wymiaru czasu pracy, tj. od września do października 2016 r. Do tak obliczonego przeciętnego wynagrodzenia należało doliczyć 1/3 kwoty nagrody kwartalnej wypłaconej za pełne kalendarzowe miesiące po zmianie wymiaru czasu pracy w kwartałach poprzedzających niezdolność, tj. za III kwartał 2016 r. w kwocie przypadającej na wrzesień 2016 r.

Zakładamy, że pracownik za III kwartał 2016 r. otrzymał nagrodę w wysokości 730 zł, z czego na wrzesień 2016 r. przypadało 209,24 , tj. 730 zł : (38 dni x 1 etat + 54 dni x 0,75 etatu) x (30 dni x 0,75 etatu) = 209,24 zł.

Do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do podstawy wymiaru świadczenia za czas choroby należało dodać nagrodę kwartalną w kwocie 180,55 (209,24 zł - 28,69 zł).

Ważne: Jeżeli nagroda za któryś z kwartałów po zmianie wymiaru czasu pracy nie przysługuje, to nie uwzględnia się jej w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków (jako kwotę nagrody za taki kwartał przyjmuje się 0 zł).

Jeśli chodzi o wliczanie do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych nagrody rocznej (również półrocznej), to należy kwotę wypłaconą za rok (dwa półrocza) poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, przeliczyć do aktualnego wymiaru czasu pracy. Wynika to z faktu, że zmiana etatu miała miejsce po zakończeniu roku poprzedzającego niezdolność do pracy (czyli niezdolność powstała w tym samym roku, w którym zmieniono wymiar czasu pracy) - por. ust. 305 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej. W celu przeliczenia wysokości nagrody oblicza się współczynnik odpowiadający proporcji aktualnego wymiaru czasu pracy do poprzedniego wymiaru czasu pracy.

Przykład

Przyjmujemy, że pracownik, o którym mowa w poprzednim przykładzie, oprócz wynagrodzenia miesięcznego i kwartalnych nagród uznaniowych otrzymuje nagrody roczne. Nagroda za 2015 r. (po pomniejszeniu o finansowane przez pracownika składki na ubezpieczenia społeczne) wyniosła 2.420,43 zł.

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego w listopadzie 2016 r. należy dodać nagrodę roczną w wysokości 1/12 kwoty otrzymanej za 2015 r., po pomnożeniu jej przez współczynnik odpowiadający proporcji aktualnego wymiaru czasu pracy (3/4 etatu) do poprzedniego wymiaru czasu pracy (1 etat), tj. 0,75 etatu : 1 etat = 0,75. Przez tak ustalony współczynnik należy pomnożyć wypłaconą kwotę nagrody.

Do podstawy wymiaru świadczenia zostanie przyjęta kwota 151,28 zł, według wyliczenia: 2.420,43 zł x 0,75 = 1.815,32 zł; 1.815,32 zł : 12.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60