Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Składniki wynagrodzenia, których nie wlicza się do podstawy ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Składniki wynagrodzenia, których nie wlicza się do podstawy wymiaru zasiłków

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (931) z dnia 10.11.2016

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości oraz zmienną premię miesięczną obliczaną procentowo od zysku wypracowanego przez pracowników działu, w którym świadczy on pracę. W regulaminie premiowania nie ma szczegółowych regulacji dotyczących obliczania premii za czas choroby, jest więc ona wypłacana wszystkim pracownikom działu w równej wysokości. Czy należy ją uwzględniać w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków?

Nie. Składniki wynagrodzenia, do których zgodnie z obowiązującymi u pracodawcy przepisami o wynagradzaniu pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku (i są wypłacane za ten okres), nie podlegają uwzględnieniu w podstawie ich wymiaru. Tak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.), dalej: ustawy zasiłkowej.

Pracodawcy, którzy nie mają obowiązku tworzenia regulaminu wynagradzania, zapis dotyczący zachowania prawa do składnika wynagrodzenia mogą zamieszczać w umowie o pracę.

Sam brak regulacji w przepisach wewnątrzzakładowych (lub w umowach o pracę), dotyczących wypłaty danego składnika wynagrodzenia za dni absencji chorobowej, nie powoduje wyłączenia go z podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. W takiej sytuacji uznaje się, że dany składnik nie przysługuje za okresy absencji chorobowej i w konsekwencji wlicza go do podstawy wymiaru. Jeśli jednak, mimo braku odpowiedniego zapisu w przepisach płacowych, pracodawca udokumentuje, że składnik wynagrodzenia jest pracownikowi wypłacany za okresy pobierania świadczeń chorobowych, to nie uwzględnia się go w podstawie ich wymiaru (por. ust. 295 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl).

Premia, o której mowa w pytaniu, według zapisu regulaminowego jest przyznawana pracownikom danej komórki w wysokości obliczonej od wypracowanego przez nich zysku i wypłacana w jednakowej kwocie. Ewentualna absencja chorobowa nie powoduje zmniejszenia premii, co oznacza, że pracownik zachowuje do niej prawo w okresach pobierania świadczeń chorobowych. Tym samym nie może być wliczana do podstawy wymiaru tych świadczeń.

Przykład

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości oraz zmienną premię miesięczną. Absencja chorobowa nie wpływa na wysokość premii.

W październiku 2016 r. pracownik był przez 5 dni niezdolny do pracy z powodu choroby. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie uzyskane za okres od października 2015 r. do września 2016 r. (pomniejszone o finansowane przez pracownika składki na ubezpieczenia społeczne), bez uwzględniania kwot wypłaconych premii miesięcznych.

Należy dodać, że gdyby umowa o pracę została rozwiązana, to premia, o której mowa w pytaniu, podlegałaby wliczeniu przez ZUS do podstawy wymiaru zasiłku przysługującego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (por. ust. 298 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60