Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Wliczanie wynagrodzenia za nadgodziny do podstawy wymiaru świadczeń ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wliczanie wynagrodzenia za nadgodziny do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016

Pracownikom świadczącym pracę w godzinach nadliczbowych z przekroczenia dobowego dokonujemy wypłaty wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny (wraz z dodatkiem) raz na kwartał. Czy ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków, możemy wypłacone z tego tytułu kwoty traktować jako składnik wynagrodzenia przysługujący za okresy kwartalne?

Nie. W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków należy uwzględniać wynagrodzenie za nadgodziny wypracowane w miesiącu, za który wynagrodzenie jest wliczane do tej podstawy.

Generalnie podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Za wynagrodzenie uważa się przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe (art. 3 pkt 3 ustawy zasiłkowej).

Ważne: Wynagrodzenie miesięczne, jak również składniki przysługujące za okresy miesięczne, wlicza się do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w kwocie przysługującej za miesiące, za które zostały wypłacone, bez względu na to, kiedy nastąpiła ich wypłata.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych z przekroczenia dobowego, to uwzględnia się je w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych razem z podstawowym wynagrodzeniem za miesiąc, w którym nadgodziny zostały wypracowane.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu należy ustalić, jaka kwota wynagrodzenia (oraz ewentualnie dodatku) za nadgodziny przysługuje za poszczególne miesiące, za które wynagrodzenie przyjmuje się do podstawy wymiaru świadczenia, a następnie kwotę tę zsumować z wynagrodzeniem za pracę w tym samym miesiącu.

Przykład

Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby od 1 do 10 września 2016 r. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie wraz z wynagrodzeniem za pracę w godzinach nadliczbowych, uzyskane przez pracownika za okres od września 2015 r. do sierpnia 2016 r. W okresie tym pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego od 11 do 29 stycznia 2016 r., wskutek czego przepracował w tym miesiącu mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy. Tym samym wynagrodzenie za styczeń 2016 r. wraz z wynagrodzeniem za wypracowane w tym miesiącu godziny nadliczbowe, zostało wyłączone z podstawy wymiaru.


Kwartalna wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych powoduje konieczność wyrównania wypłaconego świadczenia chorobowego. Jeśli bowiem pracownik stanie się niezdolny do pracy przed wypłatą tego wynagrodzenia, to nie zostanie ono uwzględnione w podstawie wymiaru świadczenia. Po dokonaniu jego wypłaty pracodawca obowiązany będzie przeliczyć podstawę wymiaru świadczenia i w konsekwencji wyrównać jego wysokość.

Przykład

Przyjmujemy założenia z poprzedniego przykładu oraz że wypłata wynagrodzenia za godziny nadliczbowe wypracowane przez pracownika w lipcu i sierpniu 2016 r. została dokonana 5 października 2016 r. Pracodawca przeliczył podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego za wrzesień 2016 r. i wyrównał jego wysokość. W tym celu do sumy wynagrodzeń za okres od września do grudnia 2015 r. i od lutego do sierpnia 2016 r. dodał wynagrodzenie za nadgodziny wypłacone za lipiec i sierpień 2016 r., a następnie podzielił przez 11 (liczbę miesięcy przyjętych do podstawy wymiaru).


Zwracamy uwagę!
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe z przekroczenia dobowego, które nie zostały skompensowane czasem wolnym w wymiarze przewidzianym w Kodeksie pracy, powinny być opłacone normalnym wynagrodzeniem oraz dodatkiem. Pracownik nabywa do niego prawo w terminie wypłaty wynagrodzeń za ten miesiąc. Nieprawidłowa jest więc wypłata tego wynagrodzenia w systemie kwartalnym.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60