Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Nagroda za wzorowe wypełnianie obowiązków w podstawie wymiaru świadczeń ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Nagroda za wzorowe wypełnianie obowiązków w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016

W regulaminie wynagradzania zamieściliśmy zapis, że: "Pracownikowi, który przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczynia się w szczególności do pełnego wykonania zadań stawianych przez pracodawcę, mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia.". Na tej podstawie przyznawane są pracownikom nagrody uznaniowe. Nie ma innych postanowień w zakresie zasad ich wypłaty. Czy należy je uwzględniać w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków?

Tak. Nagrodę należy uwzględniać przy obliczaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w kwocie faktycznie uzyskanej przez pracownika.

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (także wynagrodzenia za czas choroby) nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku.

Oznacza to, że przy podejmowaniu decyzji o wliczaniu składnika wynagrodzenia do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych podstawowe znaczenie mają zapisy zamieszczone w przepisach wewnątrzzakładowych. Aby nie powstawały wątpliwości dotyczące uwzględniania go przy obliczaniu świadczeń chorobowych, przepisy płacowe (np. regulamin) powinny określać, oprócz kryteriów jego przyznawania, także okoliczności wpływające na zmniejszenie lub utratę. Jeśli jedną z przyczyn zmniejszenia składnika jest pobieranie świadczeń chorobowych, to warto w regulaminie wskazać w jaki sposób okres absencji chorobowej wpływa na jego wysokość. Od tego zależy bowiem, czy zostanie on uzupełniony, czy też przyjęty do podstawy wymiaru świadczenia w kwocie faktycznie wypłaconej.

Ważne: Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych uzupełnia się wyłącznie te składniki wynagrodzenia, których wysokość na podstawie przepisów płacowych została proporcjonalnie zmniejszona za okresy pobierania tych świadczeń.

Natomiast nieproporcjonalne zmniejszenie składnika wynagrodzenia (lub brak odpowiedniego zapisu w przepisach płacowych pozwalającego na proporcjonalne jego zmniejszenie) skutkuje obowiązkiem uwzględnienia go w podstawie wymiaru w kwocie faktycznie wypłaconej.

Jeśli więc z określonych w przepisach płacowych zasad wypłaty nagrody wynika, że nie jest ona wypłacana za czas absencji chorobowej, to podlega wliczeniu do podstawy wymiaru świadczenia z tego tytułu. Należy ją uwzględniać przy obliczaniu ich wysokości, także gdy przepisy wewnątrzzakładowe nie regulują zasad wypłaty nagrody za okresy pobierania świadczeń chorobowych, o ile faktycznie nie jest ona wypłacana za te okresy. Takich wyjaśnień udzielił ZUS w ust. 295 komentarza do ustawy zasiłkowej, dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl.

Z przedstawionego w pytaniu zapisu regulaminu wynika, że nagroda uznaniowa jest przyznawana m.in. za wzorowe wypełnianie obowiązków i podnoszenie wydajności oraz jakości pracy. Taki zapis wyraźnie wskazuje, że nie jest wypłacana za okresy nieobecności w pracy, w tym spowodowane chorobą, opieką lub macierzyństwem. W związku z tym stanowi składnik wynagrodzenia wliczany do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków (chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego i świadczenia rehabilitacyjnego).

Z zasad wypłaty nagrody uznaniowej wynika także, że nie jest ona przyznawana cyklicznie co miesiąc lub kwartał. Dlatego też, wliczając ją do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, należy zsumować jej wysokość z wynagrodzeniem za miesiąc, w którym została wypłacona.

Przykład

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 2.600 zł. W sierpniu 2016 r. jest przez 6 dni niezdolny do pracy z powodu choroby. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od sierpnia 2015 r. do lipca 2016 r. W okresie tym dwukrotnie otrzymał nagrodę uznaniową za wzorowe wypełnianie obowiązków oraz podnoszenie wydajności i jakości pracy, tj. w sierpniu 2015 r. - 1.000 zł i w lutym 2016 r. - 1.200 zł.

Wysokość ustalonej przez pracodawcę podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego wynosi 2.401,74 zł, według wyliczenia:

(2.600 zł - 356,46 zł) x 10 m-cy = 22.435,40 zł,

(2.600 zł + 1.000 zł) - 493,56 zł = 3.106,44 zł,

(2.600 zł + 1.200 zł) - 520,98 zł = 3.279,02 zł,

(22.435,40 zł + 3.106,44 zł + 3.279,02 zł) : 12 m-cy = 2.401,74 zł.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60