Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Dokumenty do wypłaty zasiłku opiekuńczego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dokumenty do wypłaty zasiłku opiekuńczego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (407) z dnia 1.03.2016

Wypłata zasiłku z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym lub chorym dzieckiem albo nad innym chorym członkiem rodziny wymaga przedłożenia wniosku o zasiłek opiekuńczy. Dane do wniosku określa załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków... (Dz. U. poz. 2205 ze zm.), dalej rozporządzenia.

Aktywne druki i formularze
Wniosek o zasiłek opiekuńczy (ZUS Z-15)
dostępny jest w serwisie
www.druki.gofin.pl

Opieka nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny

Wypłata zasiłku następuje po przedłożeniu dokumentu określającego czas choroby dziecka lub innego chorego członka rodziny, uzasadniającej konieczność sprawowania osobistej opieki. Jest to odpowiednie zaświadczenie lekarskie, tj. e-zwolnienie bądź wydruk tego zwolnienia z systemu teleinformatycznego lub zaświadczenie wydane na druku ZUS ZLA.

Jeśli opieka jest sprawowana podczas pobytu za granicą, dowodem do wypłaty jest zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza, spełniające warunki określone dla wypłaty zasiłku chorobowego (wskazane w UiPP nr 3/2016, str. 27).

Opieka nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8

Zasiłek opiekuńczy, w zależności od okoliczności, wypłaca się na podstawie:

sprawowanie opieki z powodu: dowody do wypłaty zasiłku
nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko oświadczenie ubezpieczonego
izolacji dziecka na podstawie przepisów o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi decyzja o konieczności izolacji dziecka wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot
- porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli uniemożliwiają temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
- pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka stale opiekującego się dzieckiem w szpitalu lub innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (dalej placówce leczniczej)
zaświadczenie lekarskie wystawione ubezpieczonemu na zwykłym druku
- choroba niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157), lub
- choroba dziennego opiekuna,

sprawujących opiekę nad dzieckiem

oświadczenie ubezpieczonego o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz wydruk zaświadczenia lekarskiego lub kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego albo kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, stwierdzającego niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna, potwierdzonego przez ubezpieczonego za zgodność z oryginałem

Zaświadczenie wystawione ubezpieczonemu na zwykłym druku z powodu porodu, choroby lub pobytu w placówce leczniczej małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka powinno zawierać:

 • imię i nazwisko małżonka lub rodzica stale opiekującego się dzieckiem,
   
 • okres i przyczynę konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem,
   
 • nazwisko dziecka, nad którym ma być sprawowana opieka, oraz jego imię, o ile dziecku zostało już nadane,
   
 • pieczątkę i podpis wystawiającego zaświadczenie.

Natomiast w zaświadczeniu lekarskim wystawionym na zwykłym druku, stwierdzającym niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna, powinny być zamieszczone:

 • imię, nazwisko i PESEL niani lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem albo seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli nie nadano numeru PESEL,
   
 • okres orzeczonej niezdolności do pracy,
   
 • pieczątka i podpis wystawiającego zaświadczenie.

"Dodatkowy" zasiłek opiekuńczy za okres pobytu matki dziecka po porodzie w szpitalu

Jeśli ubezpieczona matka dziecka przed upływem 8 tygodni po porodzie przebywa w szpitalu albo w placówce leczniczej i stan jej zdrowia uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem albo legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub porzuciła dziecko, wypłata zasiłku opiekuńczego ojcu dziecka następuje odpowiednio na podstawie:

 • zaświadczenia o okresie pobytu ubezpieczonej matki dziecka w placówce leczniczej,
   
 • oświadczenia ubezpieczonego o pobieraniu przez ubezpieczoną matkę dziecka zasiłku macierzyńskiego w okresie 8 tygodni po porodzie,
   
 • orzeczenia o niezdolności ubezpieczonej matki dziecka do samodzielnej egzystencji lub jego kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez płatnika składek albo przez ZUS,
   
 • oświadczenia ubezpieczonego o porzuceniu dziecka przez matkę dziecka, zawierającego datę porzucenia.

Zasiłek ten przysługuje w wymiarze 8 tygodni i jest niezależny od wymiaru zasiłku opiekuńczego wypłacanego z tytułu sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 lub chorym dzieckiem w wieku do 14 lat.

Ważne: Dowody do wypłaty zasiłku przez ZUS mogą być składane zarówno w formie papierowej, jak też w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Zwracamy uwagę! W myśl § 32 rozporządzenia, za dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, tj. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego, uznaje się również dokumenty przekazane na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS przez zagraniczną instytucję ubezpieczeniową państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo państwa strony umowy międzynarodowej w zakresie zabezpieczenia społecznego, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60