Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Rozliczenie dotacji podmiotowej w księgach instytucji kultury
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Rozliczenie dotacji podmiotowej w księgach instytucji kultury

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023

Organizator przeprowadził w naszej instytucji kultury kontrolę rozliczenia dotacji podmiotowej, przyznanej nam w ubiegłym roku. W zaleceniu pokontrolnym wskazano, iż "w celu uproszczenia rozliczenia dotacji podmiotowej przyjęty sposób należy usprawnić tak, aby powiązał dane zawarte w rozliczeniu dotacji składanym organizatorowi z danymi kont, na których księgowany jest wydatek, poprzez wprowadzenie analityki do konta syntetycznego 130 »Rachunek bankowy« lub poprzez wprowadzenie konta pozabilansowego, które będzie służyło do księgowania wykorzystania dotacji". Które z rozwiązań zawartych w zaleceniach powinniśmy zastosować i jak je wprowadzić do ksiąg?

W naszej ocenie każde z zaproponowanych w zaleceniu pokontrolnym rozwiązań, tj. zarówno wprowadzenie konta pomocniczego (analitycznego) do konta 130 "Rachunek bankowy", jak i wprowadzenie konta pozabilansowego, może zostać przyjęte do stosowania. Wybór odpowiedniego rozwiązania należy do kierownika jednostki (w tym przypadku kierownika instytucji kultury).
Regulacje prawne w zakresie otrzymania dotacji podmiotowej i jej rozliczania

Zasady działania i tworzenia instytucji kultury zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194). Z treści art. 28 ust. 2 tej ustawy wynika, że przychodami instytucji kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. Z kolei z art. 28 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy wynika, iż organizator może przekazać instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów.

Co istotne - w myśl art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) - dotacje to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Zarówno przepisy ustawy o finansach publicznych, jak i ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie wprowadzają wymogu ustalenia dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w drodze odrębnego aktu prawnego, np. zarządzenia właściwego organu. Dotacja udzielana instytucji kultury jest wydatkiem budżetu ujętym w planie wydatków, ustalonym przez właściwy organ (np. ministra w odniesieniu do państwowych instytucji kultury lub organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w odniesieniu do samorządowych instytucji kultury).

W odróżnieniu od dotacji celowych, przekazanie dotacji podmiotowej nie obliguje organu (ministra lub organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego) do zawarcia umowy. Niemniej jednak organ ten jest obowiązany do sprawowania ogólnego nadzoru nad realizacją, określonych ustawą budżetową lub uchwałą budżetową dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów odpowiedniego budżetu (państwa lub jednostki samorządu terytorialnego). W ramach tego nadzoru wskazanym jest, w naszej opinii, aby organ ten ustalił zasady przekazywania i rozliczania dotacji z odpowiednich budżetów, mając na uwadze przepisy art. 126 w powiązaniu z art. 6869 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych odnoszące się do zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. Co do zasady organ ten jest jednocześnie organizatorem instytucji kultury. Może on opracować, np. w formie odpowiedniego zarządzenia, zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu (państwa lub jednostki samorządu terytorialnego) dla powołanych instytucji kultury (odpowiednio: państwowych lub samorządowych).

Przykładowe zarządzanie dotyczące rozliczenia dotacji przez samorządową instytucję kultury może mieć następującą treść:

Rozliczenie dotacji podmiotowej w księgach instytucji kultury

Wzór rozliczenia dotacji podmiotowej to zazwyczaj tabela zawierająca kolumny dotyczące konieczności wskazania m.in.: wyszczególnienie pozycji (np. zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia osobowe), plan wydatków sfinansowanych dotacją, wykonanie wydatków sfinansowanych dotacją.

Powiązanie danych z rozliczenia dotacji podmiotowej z zapisami na kontach księgowych

Z informacji zawartych w pytaniu wnioskujemy, że instytucja kultury przekazała organizatorowi szczegółowe rozliczenie dotacji podmiotowej (np. w postaci zestawienia danych według wzoru opisanego wyżej). Podczas kontroli rozliczenia tej dotacji przeprowadzonej przez przedstawicieli organizatora zalecono, aby w celu uproszczenia rozliczenia dotacji jednostka powiązała dane zawarte w tym rozliczeniu z zapisami na kontach, na których księgowany jest wydatek, poprzez wprowadzenie analityki do konta syntetycznego 130 "Rachunek bankowy" lub poprzez wprowadzenia konta pozabilansowego, które będzie służyło do księgowania wykorzystania dotacji. W naszej ocenie każde z zaproponowanych rozwiązań, tj. wprowadzenie konta pomocniczego (analitycznego) do konta 130 lub wprowadzenie konta pozabilansowego, może zostać przyjęte do stosowania. Wybór najbardziej odpowiedniego i adekwatnego rozwiązania należy do kierownika jednostki (w tym przypadku kierownika instytucji kultury). Jak wiadomo bowiem każda jednostka, w tym instytucja kultury, powinna posiadać - stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości - dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią do stosowania zasady (politykę) rachunkowości obejmującą w szczególności sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej zakładowy plan kont, ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Zaznaczyć przy tym należy, że konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych, uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej (art. 16 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

W przypadku wprowadzenia konta pomocniczego (analitycznego) do konta syntetycznego 130 "Rachunek bankowy" jednostka powinna określić jakie operacje będą na nim ujmowane, np. poprzez wskazanie, że: służy ono do ewidencji rozliczania dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora, na stronie Wn tego konta ujmuje się wartość środków pieniężnych otrzymanych w formie dotacji podmiotowej od organizatora, a na stronie Ma tego konta ujmuje się wartość środków pieniężnych wykorzystanych na realizację zadań statutowych (np. na wypłatę wynagrodzeń, czy też zakup niezbędnych materiałów lub usług), a także wartość niewykorzystanych środków pieniężnych z dotacji podmiotowej zwróconych do organizatora.

Analogiczny lub podobny do zaproponowanego wyżej sposób ewidencji operacji rozliczenia dotacji podmiotowej można zastosować również wprowadzając do zakładowego planu kont konto pozabilansowe.

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.