Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Koszty amortyzacji środków trwałych użytkowanych przez zakład budżetowy
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Koszty amortyzacji środków trwałych użytkowanych przez zakład budżetowy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022

Jesteśmy zakładem budżetowym prowadzącym działalność m.in. w zakresie dostaw wody. Większość naszych środków trwałych otrzymaliśmy w użytkowanie od jednostki nadrzędnej (gminy). Dokonujemy ich amortyzacji bilansowej, zapisem 400/071 i jednocześnie 800/760. Dla celów ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, chcemy wydzielić księgowania na kontach zespołu 5. Jak ujmuje się w księgach amortyzację bilansową, prowadząc ewidencję kosztów na kontach zespołu 5?

W ramach kont zespołu 5 koszty amortyzacji ujmuje się najpierw na koncie kosztów wydziałowych, a następnie (np. na koniec miesiąca) rozlicza się je na odpowiednie konta kosztów działalności podstawowej, stosując określone klucze podziałowe.

Z regulacji określonych w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) - dalej zwanego rozporządzeniem w sprawie rachunkowości budżetowej - wynika, że przez środki trwałe rozumie się środki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, w tym środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki.

W myśl rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej, środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane nieodpłatnie w zarząd lub użytkowanie powinny zostać wprowadzone do ksiąg rachunkowych w korespondencji z kontem 800 "Fundusz jednostki". Dla celów bilansowych środki te amortyzuje się według zasad ogólnych określonych w art. 32 ustawy o rachunkowości. W ramach kont zespołu 4 odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej tych środków trwałych odnosi się na konto 400 "Amortyzacja". Natomiast w przypadku rozliczania kosztów działalności operacyjnej dodatkowo na kontach zespołu 5 (według typów działalności), koszty amortyzacji środków trwałych ujmuje się na odpowiednich kontach tego zespołu. Koszty amortyzacji - jako koszty pośrednie produkcji - zazwyczaj odnosi się wstępnie na konto kosztów wydziałowych (np. 520 "Koszty wydziałowe"), a następnie (np. na koniec miesiąca) rozlicza się przy zastosowaniu określonych kluczy podziałowych na odpowiednie konta kosztów działalności podstawowej.

Jeśli jednak jednostka jest w stanie wyodrębnić wartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wykorzystywanych do produkcji (dostaw) wody, wartość ta może zostać ujęta bezpośrednio na odpowiednim koncie prowadzonym w ramach konta 500 "Koszty działalności podstawowej", służącym do ewidencji kosztów produkcji i dostaw wody, bez ujmowania ich na koncie kosztów wydziałowych.

Przypomnijmy, iż - zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rachunkowości budżetowej - na stronie Wn konta 500 ujmuje się koszty działalności podstawowej, a na stronie Ma ujmuje się rozliczone koszty działalności podstawowej (wartość wytworzonych produktów, koszty sprzedaży, koszty handlowe). Do konta 500 może być prowadzona ewidencja szczegółowa umożliwiająca:

1) ustalenie wysokości kosztów poszczególnych rodzajów działalności podstawowej z dalszym podziałem na koszty zaliczane do wartości wytworzonych produktów i produkcji niezakończonej oraz koszty obciążające wynik finansowy okresu sprawozdawczego (w szczególności koszty sprzedaży, koszty handlowe),

2) ustalenie struktury kosztów działalności podstawowej według pozycji kalkulacyjnych.

Należy jednocześnie pamiętać, iż równolegle do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środków trwałych, o których mowa w pytaniu (tzn. otrzymanych od gminy w użytkowanie), zakład budżetowy zobowiązany jest do odnoszenia ich równowartości na dobro pozostałych przychodów operacyjnych (konto 760 "Pozostałe przychody operacyjne"). Jak wynika bowiem z opisu konta 760, po stronie Ma tego konta ujmuje się m.in. równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne, w korespondencji ze stroną Wn konta 800.

Ewidencja księgowa amortyzacji środków trwałych wykorzystywanych
przez zakład budżetowy przy produkcji i dostawie wody

1. Wartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych:

- Wn konto 400 "Amortyzacja",
- Ma konto 071 "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych"

oraz równolegle odniesienie równowartości odpisów na dobro pozostałych przychodów operacyjnych (w przypadku środków trwałych otrzymanych przez zakład budżetowy w użytkowanie):

- Wn konto 800 "Fundusz jednostki",
- Ma konto 760 "Pozostałe przychody operacyjne".

2. Ujęcie kosztów amortyzacji na koncie kosztów wydziałowych:

- Wn konto 520 "Koszty wydziałowe",
- Ma konto 490 "Rozliczenie kosztów".

3. Rozliczenie kosztów amortyzacji ujętych na koncie kosztów wydziałowych na konta kosztów działalności podstawowej przy zastosowaniu kluczy podziałowych (np. na koniec miesiąca):

- Wn konto 500 "Koszty działalności podstawowej" (różne konta analityczne),
- Ma konto 520 "Koszty wydziałowe".

4. Bieżące (bezpośrednie) ujęcie kosztów amortyzacji środków trwałych wykorzystywanych do produkcji i dostaw wody na odpowiednim koncie kosztów działalności podstawowej:

- Wn konto 500/1 "Koszty działalności podstawowej - koszty produkcji i dostaw wody",
- Ma konto 490 "Rozliczenie kosztów".

Co istotne, jeśli amortyzacja nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, to w ewidencji analitycznej do konta 400 wskazane jest wyodrębnić dla potrzeb podatku dochodowego konta kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów (KUP) i konta kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (NKUP), np.:

  konto 400/1 "Amortyzacja - KUP",

  konto 400/2 "Amortyzacja - NKUP".

Fakt, że dany koszt nie może być uwzględniany w rachunku podatkowym, nie zmienia jego kwalifikacji w ujęciu bilansowym. Koszty amortyzacji środków trwałych zalicza się do kosztów działalności operacyjnej - zarówno w części stanowiącej, jak i niestanowiącej kosztu podatkowego.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.