Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Koszty wymiany wodomierzy w księgach samorządowego zakładu budżetowego
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Koszty wymiany wodomierzy w księgach samorządowego zakładu budżetowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020

Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym zajmującym się m.in. działalnością związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków. Mamy otrzymać dotację celową z gminy na wymianę wodomierzy. Inwestycja polegać będzie na zakupie wodomierzy z odczytem radiowym i ich montażu. Czy koszt wymiany wodomierzy zwiększy wartość początkową środka trwałego - sieci wodociągowej?

Wymiana wodomierzy na nowe - nawet spełniające wyższe parametry jakościowe - nie spowoduje ulepszenia sieci wodociągowej (wpisanej do ewidencji środków trwałych). Oznacza to, iż koszt wymiany wodomierzy nie zwiększy wartości początkowej tej sieci. Co istotne, z punktu widzenia kryteriów techniczno-użytkowych wodomierze wskazane jest uznać w momencie zakupu za kompletne i zdatne do użytku samodzielne urządzenia, które ze względu na niską wartość jednostkową mogą zostać odpisane bezpośrednio w koszty. W związku z tym, iż jednorazowe odniesienie łącznej wartości zakupionych wodomierzy w ciężar kosztów danego okresu mogłoby zniekształcić wynik finansowy jednostki, zaleca się wprowadzanie tych wodomierzy do ewidencji środków trwałych przy zastosowaniu uproszczenia, polegającego na tworzeniu zbiorczych obiektów.

Samorządowe zakłady budżetowe zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów szczególnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342), dalej zwanym rozporządzeniem w sprawie rachunkowości budżetowej. W zakresie kwalifikacji składników majątkowych do środków trwałych stosują zatem regulacje określone w § 2 pkt 5 tego rozporządzenia. Wynika z nich, że przez środki trwałe rozumie się środki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, w tym środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki. W myśl zaś art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, za środki trwałe przyjmuje się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Nabyte przez pytającą jednostkę wodomierze spełniają ww. kryteria zaliczenia ich do środków trwałych.

Przypomnijmy, iż w samorządowym zakładzie budżetowym do ewidencji podstawowych środków trwałych (umarzanych w czasie) służy konto 011 "Środki trwałe", a dokonywane od nich odpisy amortyzacyjne obciążają konto 400 "Amortyzacja". Nabyte przez jednostkę składniki majątkowe spełniające warunki dla uznania ich za środki trwałe o wartość początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania, mogą być umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania (por. § 7 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej). Są one wówczas ewidencjonowane na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe", a ich jednorazowe umorzenie obciąża konto 401 "Zużycie materiałów i energii". Zastosowanie tego rozwiązania, wobec znacznej ilości i łącznej wartości nabytych w jednym okresie sprawozdawczym składników (tutaj: wodomierzy) mogłoby jednak w znaczący sposób zniekształcić wynik finansowy jednostki. Można wówczas zastosować uproszczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 6 ustawy o rachunkowości, polegające na ustalaniu - dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej - odpisów amortyzacyjnych w sposób uproszczony, przez dokonywanie zbiorczych odpisów dla grup środków zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem.

Zagadnienie dotyczące tworzenia obiektów inwentarzowych zostało opisane w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" (KSR nr 11). Zgodnie z pkt 5.5 tego standardu, obiekt inwentarzowy może stanowić:

  • pojedynczy obiekt inwentarzowy, jakim jest indywidualny środek trwały,

 • zbiorczy obiekt inwentarzowy, w skład którego wchodzą dwa lub więcej środki trwałe; każdy z nich mógłby stanowić pojedynczy obiekt, ale ich połączenie jest uzasadnione względami wyjaśnionymi w pkt 5.8 KSR nr 11.

W świetle zaś pkt 5.8 ww. standardu, zbiorczy obiekt inwentarzowy mogą tworzyć obiekty zespolone funkcjonalnie oraz obiekty zespolone rodzajowo. W skład obiektów zespolonych funkcjonalnie mogą wchodzić środki trwałe różne co do rodzaju, ale pełniące swą funkcję łącznie. Takie obiekty tworzy się w przypadku, gdy kilka środków trwałych jest ze sobą powiązanych w celu spełniania przez nie określonych funkcji łącznie (np. gniazdo obróbcze, taśma produkcyjna). Z kolei w skład obiektów zespolonych rodzajowo wchodzą środki trwałe identyczne lub podobne co do rodzaju (np. liczniki energii elektrycznej, meble, latarnie, wiaty komunikacyjne, pojemniki na śmieci). Takie obiekty tworzy się wtedy, gdy wszystkie rzeczowe składniki aktywów trwałych wchodzące w skład tego obiektu i stanowiące części składowe tego obiektu należą do tego samego rodzaju KŚT, użytkowane są w podobnych warunkach, spełniają zbliżone funkcje i nie zachodzi potrzeba ustalania amortyzacji odrębnie dla każdego z nich, jednorazowe odpisanie w koszty poszczególnych składników zbiorczego obiektu inwentarzowego zniekształciłoby wynik finansowy.

KISAnalogiczne rozwiązanie dla celów podatkowych przedstawiają organy podatkowe, np. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 28 kwietnia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-1.4510.16.2017.2.SG.

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.