Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Rozliczanie w księgach dotacji do środków trwałych

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczanie w księgach dotacji do środków trwałych

Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Monika Kuźbińska

Jeśli dany podmiot otrzymuje w ramach dotacji środki pieniężne na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, to powinien generalnie odnieść ich wartość do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Ta sama zasada dotyczy dofinansowania do ulepszenia lub rozliczanego w czasie remontu środka trwałego. Kwota ujęta w rozliczeniach międzyokresowych przychodów podlega następnie w księgach rachunkowych rozliczeniu równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od sfinansowanego z dotacji środka trwałego.

Wpływ dotacji do jednostki

Podmioty często korzystają przy nabyciu lub budowie środków trwałych z otrzymanych na ten cel dotacji. Środki pieniężne uzyskane w ramach dofinansowania mogą być również przeznaczone na finansowanie remontów czy ulepszeń już istniejących środków trwałych. Otrzymane kwoty stanowią przychody dla celów bilansowych. Stanowią one bowiem bezzwrotną i nieodpłatną pomoc finansową.

W księgach rachunkowych są one generalnie odnoszone do pozostałych przychodów operacyjnych. Stanowi o tym art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h) ustawy o rachunkowości. Jeżeli jednak dofinansowanie dotyczy środków trwałych, zanim kwota dotacji trafi na konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne", powinna zostać rozliczona w czasie poprzez rozliczenia międzyokresowe przychodów. Wynika to z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, na podstawie którego do rozliczeń międzyokresowych przychodów, dokonywanych z zachowaniem zasady ostrożności, zalicza się m.in. środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych.

Otrzymaną dotację należy zatem pod datą jej wpływu do jednostki ująć na koncie 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". Jej wpływ można ewidencjonować na podstawie wyciągu bankowego zapisem:

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",

- Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

Warto podkreślić, że otrzymana dotacja nie wpływa w żaden sposób na ustalenie wartości początkowej zakupionego lub wytworzonego we własnym zakresie środka trwałego. Z tego względu wszelkie operacje związane z jego zakupem lub budową są ewidencjonowane w księgach rachunkowych na zasadach ogólnych.

Amortyzacja i rozliczenie dotacji

Gdy środek trwały zostanie przyjęty do używania (co odbywa się zapisem: Wn konto 01 "Środki trwałe", Ma konto 08 "Środki trwałe w budowie"), rozpoczyna się jego amortyzacja. Nie dotyczy to gruntów niesłużących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową.

Odpisy amortyzacyjne od środka trwałego sfinansowanego dotacją ujmuje się w księgach rachunkowych na zasadach ogólnych poprzez obciążenie ich kwotą kosztów działalności operacyjnej jednostki. Mogą one być księgowane zapisem:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Amortyzacja) lub konto zespołu 5,

- Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych".

Początek amortyzacji wiąże się z rozpoczęciem odpisywania kwoty dotacji figurującej na koncie 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" do pozostałych przychodów operacyjnych. Dokonuje się tego równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji (art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości). W ewidencji księgowej operacja równoległego odniesienia kwoty dotacji do pozostałych przychodów operacyjnych może przebiegać następująco:

- Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Trzeba pamiętać, że w przypadku, gdy środek trwały został sfinansowany z dotacji tylko w określonej części, należy proporcjonalnie odpisywać kwotę z konta 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" na konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".


Środek trwały wprowadza się do używania na podstawie dowodu "OT - Przyjęcie środka trwałego".

Gdy środek trwały nie jest amortyzowany

Istotne jest, że na koncie 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" ujmuje się wszelkie dotacje związane z nabyciem, budową, ulepszeniem czy rozliczanym w czasie remontem środka trwałego. Warunkiem jest jednak, aby ten środek trwały był amortyzowany w czasie na zasadach wskazanych w art. 32 ustawy o rachunkowości. Wobec tego, gdy dany podmiot otrzymał dotację na zakup gruntu, który nie służy wydobyciu kopalin metodą odkrywkową i w konsekwencji nie jest amortyzowany, to jej wartości nie odnosi wstępnie do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Środki z takiej dotacji ujmuje się pod datą jej wpływu na rachunek bankowy bezpośrednio w pozostałych przychodach operacyjnych zapisem:

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Ta sama zasada dotyczy niskocennych składników majątku, których wartość odniesiono zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości bezpośrednio w koszty (np. o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł - tak jak dla celów podatku dochodowego). Otrzymane na ich zakup dotacje również trzeba ujmować bezpośrednio na koncie 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Wpływ dotacji po przyjęciu środka

Jednostka dotację na sfinansowanie zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego może uzyskać dopiero po oddaniu tego środka trwałego lub jego ulepszenia do używania i rozpoczęciu jego amortyzacji. W takiej sytuacji nie koryguje się dokonanych już odpisów amortyzacyjnych, lecz odpowiednią część dotacji, która odpowiada proporcjonalnie odpisom amortyzacyjnym naliczonym do dnia jej otrzymania, odnosi się jednorazowo do pozostałych przychodów operacyjnych. Następnie od miesiąca, w którym otrzymano dotację, przeksięgowuje się z konta 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" do pozostałych przychodów operacyjnych odpowiednią część dotacji równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych zapisem:

- Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Sprzedaż środka trwałego

W razie sprzedaży środka trwałego, którego nabycie, budowa lub ulepszenie było sfinansowane z dotacji, przed zakończeniem jego amortyzacji, należy rozliczyć kwotę figurującą na koncie 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". Podlega ona jednorazowemu przeksięgowaniu do pozostałych przychodów operacyjnych. Operacja ta może być dokonana zapisem:

- Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Ewidencja sprzedaży odbywa się na tych samych zasadach co środka trwałego sfinansowanego z własnych środków. Oznacza to, że przychód z jego sprzedaży odnoszony jest do pozostałych przychodów operacyjnych. Natomiast nieumorzona wartość początkowa sprzedanego środka trwałego zaliczana jest do pozostałych kosztów operacyjnych (przykład 1). Reguluje to art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. b) ustawy o rachunkowości.

Zwrot dotacji

Może się zdarzyć sytuacja, że dany podmiot jest zobligowany zwrócić otrzymaną do środków trwałych dotację. Dzieje się tak np. wtedy, gdy nie dotrzymano warunków umowy zawartej z instytucją, od której uzyskano dotację. W razie konieczności zwrotu nierozliczoną kwotę dofinansowania, jaka figuruje na koncie 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów", przeksięgowuje się na konto rozrachunków z jednostką, na rzecz której należy zwrócić dotację. Natomiast kwota dotacji, która już została rozliczona poprzez odniesienie jej do pozostałych przychodów operacyjnych, podlega zaliczeniu do pozostałych kosztów operacyjnych.

W księgach rachunkowych przeksięgowanie kwoty dotacji do zwrotu może odbywać się zapisem:

a) kwota dotacji do zwrotu

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki",

b) część dotacji pozostająca do rozliczenia w czasie

- Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",

c) część dotacji, którą odpisano do przychodów

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne".

Z kolei operacja zwrotu dotacji przelewem bankowym może być księgowana w oparciu o wyciąg bankowy następująco:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",

- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Ujęcie dotacji w sprawozdaniu finansowym

W bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczące otrzymanych dotacji na finansowanie środków trwałych wykazuje się w pasywach w pozycji B.IV.2 "Inne rozliczenia międzyokresowe". Podlegają one dalszemu podziałowi na długo- i krótkoterminowe. Do długoterminowych zalicza się te tytuły, które zostaną rozliczone po upływie 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Natomiast do rozliczeń krótkoterminowych zalicza się tytuły, które podlegają zarachowaniu do przychodów w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego (przykład 2).

W rachunku zysków i strat przygotowywanym zgodnie z załącznikiem nr 1 kwota odniesiona w danym roku obrotowym na konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne" z tytułu dotacji powinna zostać wykazana w pozycji G.II (wariant kalkulacyjny) lub D.II (wariant porównawczy) "Pozostałe przychody operacyjne - dotacje".

Przykład 1

Założenia

 1. W kwietniu 2020 r. jednostka w związku z utratą zleceń produkcyjnych na skutek pandemii COVID-19 utraciła płynność finansową. W maju br. sprzedała środek trwały (maszynę produkcyjną) o wartości początkowej 60.000 zł i dotychczasowym umorzeniu 38.000 zł (w przykładzie pominięto ewidencję przychodu ze sprzedaży).
   
 2. Nabycie tego środka trwałego zostało częściowo sfinansowane dotacją. Na dzień jego wyksięgowania z ewidencji bilansowej po stronie Ma konta 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" figurowała nierozliczona kwota dotacji w wysokości 11.000 zł.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. LT - rozchód środka trwałego w związku z jego sprzedażą:      
   a) wartość początkowa 60.000 zł   01
   b) dotychczasowe umorzenie 38.000 zł 07-1  
   c) nieumorzona wartość 22.000 zł 76-1  
2. PK - przeksięgowanie nierozliczonej kwoty dotacji do pozostałych przychodów operacyjnych: 11.000 zł 84 76-0


Księgowania

Rozliczanie w księgach dotacji do środków trwałych

Przykład 2

Jednostka w sierpniu 2019 r. otrzymała dotację na zakup maszyny produkcyjnej w wysokości 48.000 zł. Wartość dotacji ujęto na koncie 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". Maszynę tę w sierpniu 2019 r. wprowadzono do ewidencji środków trwałych, a amortyzacji zaczęto dokonywać od września 2019 r. metodą liniową według stawki 14%.

Począwszy od września 2019 r. jednostka comiesięcznie odnosiła na konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne" kwotę 560 zł, tj. (48.000 zł × 14%) : 12 m-cy. Do końca 2019 r. z konta 84 przeksięgowała na konto 76-0 kwotę 2.240 zł, tj. 560 zł × 4 m-ce.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. na koncie 84 figurowała kwota 45.760 zł, tj. 48.000 zł - 2.240 zł, która w bilansie sporządzanym na koniec 2019 r. według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości powinna zostać ujęta w pasywach w pozycji B.IV.2 w podziale na część:

- krótkoterminową podlegającą rozliczeniu w 2020 r. - tj. 6.720 zł, czyli 560 zł × 12 m-cy,
- długoterminową przypadającą do rozliczenia w latach 2021-2026 - tj. 39.040 zł, czyli 45.760 zł - 6.720 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.)

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.