Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Należności z tytułu dostaw i usług
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Należności z tytułu dostaw i usług

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (604) z dnia 20.02.2024

Należności z tytułu dostaw i usług, zarówno te o okresie spłaty do 12 miesięcy, jak i powyżej 12 miesięcy, prezentuje się w bilansie w aktywach obrotowych, jako należności krótkoterminowe. Na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. W niniejszym artykule przedstawimy charakterystykę należności z tytułu dostaw i usług oraz zasady ich wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

1. Charakterystyka należności z tytułu dostaw i usług oraz ich prezentacja w bilansie

Do należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług zalicza się należności wynikające z rozrachunków jednostki głównie z tytułu sprzedaży towarów, materiałów, wyrobów gotowych i usług oraz opakowań, wynikających z zapisów na koncie 20 "Rozrachunki z odbiorcami". Do rozrachunków z tytułu dostaw i usług kwalifikuje się również rozliczenia z tytułu:

 • sprzedaży realizowanej na warunkach umowy komisu,
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i z tytułu ich eksportu,
 • udzielanych przez sprzedawców bonifikat, rabatów i opustów przy sprzedaży towarów, produktów i usług,
 • reklamacji zgłoszonych przez nabywców do dostawców, dotyczących zrealizowanych dostaw i usług.

Do rozrachunków z tytułu dostaw i usług nie zalicza się należności wynikających ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych, takich jak środki trwałe i środki trwałe w budowie, oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także zaliczek na poczet dostaw wymienionych wyżej składników aktywów trwałych. Nie należą do rozrachunków z tytułu dostaw i usług również należności wynikające ze sprzedaży długoterminowych i krótkoterminowych aktywów finansowych, zaliczanych - w myśl ustawy o rachunkowości - do inwestycji. Wymienione rozrachunki z tytułu sprzedaży składników majątku trwałego, w tym długoterminowych aktywów finansowych, oraz wszystkie rozrachunki z tytułu krótkoterminowych inwestycji ujmuje się w księgach nie na koncie 20, jak to ma miejsce w przypadku rozrachunków z tytułu dostaw i usług, lecz na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki".

W bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości należności z tytułu dostaw i usług prezentuje się w aktywach obrotowych, w następujących pozycjach:

 • B.II.1 lit. a) "Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych",
 • B.II.2 lit. a) "Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale",
 • B.II.3 lit. a) "Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek".

W powyższych pozycjach wykazuje się należności z tytułu dostaw i usług z podziałem na należności o okresie spłaty do 12 miesięcy i powyżej 12 miesięcy. Należności o okresie spłaty do 12 miesięcy to te należności z tytułu dostaw i usług, które są wymagane w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, tzn. w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazane będą należności płatne do 31 grudnia 2024 r. Z kolei należności o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy, to te należności z tytułu dostaw i usług, których ostateczny termin zapłaty przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, czyli w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazane będą w tej pozycji należności płatne po 31 grudnia 2024 r., czyli w 2025 r. i dalszych latach.

Należy mieć na uwadze, że w bilansie nie mogą figurować należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne. Z tego względu należności, które utraciły wartość, wymagają odpisania, a więc wyłączenia z aktywów. Następuje to drogą ich wyksięgowania w ciężar odpisów aktualizujących wartość tych należności lub w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, lub kosztów finansowych, zależnie od charakteru odpisywanej należności.

`
Na temat inwentaryzacji należności w niniejszym numerze ZMR w dziale RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji należności na ostatni dzień każdego roku obrotowego, który wynika z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości. Szczegółowo zasady inwentaryzacji należności omawia stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami. Inwentaryzacja należności pozwala przede wszystkim zweryfikować realność należności wykazywanych w księgach rachunkowych, ujawnić należności sporne i wątpliwe, ustalić stan prawny kontrahentów i ujawnić dłużników postawionych w stan likwidacji oraz tych, którzy zawiesili działalność bądź zaniechali jej prowadzenia, a także wykryć nieprawidłowości i nadużycia finansowe. Inwentaryzację należności od kontrahentów przeprowadza się głównie drogą uzyskania od nich potwierdzenia prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych stanu rozrachunków oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic (tzw. inwentaryzacja metodą potwierdzenia sald). Przy czym należności sporne i wątpliwe, należności od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, należności z tytułów publicznoprawnych a także należności dla których uzgodnienie sald z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe, inwentaryzuje się drogą porównania danych ujętych w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji ich wartości (tzw. inwentaryzacja drogą weryfikacji.


2. Ustalenie wartości należności z tytułu dostaw i usług na dzień bilansowy

Wycena w kwocie wymaganej zapłaty

Należności z tytułu dostaw i usług wycenia się, stosując art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości, w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Szczegółowe zasady ujmowania, wyceny, prezentacji oraz inwentaryzacji rozrachunków z kontrahentami w jednostkach, które sporządzają sprawozdania finansowe na podstawie załącznika nr 1, 4, 5 lub 6 do ustawy o rachunkowości zawiera stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami. Z definicji zawartej w pkt 3 lit. g) tego stanowiska wynika, że kwota wymaganej zapłaty to wartość należności ustalona na dzień jej rozliczenia lub na dzień bilansowy, jako:

 • wartość należności na dzień początkowego ujęcia w księgach rachunkowych (wartość nominalna), minus otrzymane do dnia rozliczenia/dnia bilansowego spłaty, przedpłaty wniesione przez kontrahentów, przyznane kontrahentom zmniejszenia ceny (w formie różnych rodzajów rabatów, uznanych reklamacji),
 • plus naliczone na dzień rozliczenia/dzień bilansowy: odsetki (umowne, ustawowe, za opóźnienie w zapłacie), kary umowne, zasądzone koszty postępowania sądowego.

Kwota wymaganej zapłaty nie uwzględnia czynników zewnętrznych, takich, jak np. zmiana wartości pieniądza w czasie (dyskonto).

Przykład

W księgach rachunkowych jednostki "AB" na dzień bilansowy figurowała należność od jednostki "CD" za sprzedane towary o wartości: 18.000 zł. Jednostka "AB" na dzień bilansowy naliczyła spółce "CD" odsetki za opóźnienie w zapłacie tej należności i wystawiła na tę okoliczność notę odsetkową na kwotę: 900 zł. Kwota wymaganej zapłaty na dzień bilansowy w odniesieniu do należności od spółki "CD" wynosiła zatem: 18.000 zł + 900 zł = 18.900 zł.

Zasada ostrożności

Stosowanie zasady ostrożności, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w kontekście wyceny bilansowej należności, ma na celu wykazanie w bilansie realnej wartości należności. W sytuacji gdy jednostka uzna, że dana należność nie przyniesienie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych, to w świetle ustawy o rachunkowości zachodzi trwała utrata wartości tej należności. Oznacza to, że taka należność w ocenie jednostki jest zagrożona brakiem zapłaty. W związku z utratą wartości należności, jednostka dokonuje odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość należności wynikającą z ksiąg rachunkowych do jej realnej wartości, czyli prawdopodobnej do odzyskania kwoty. Jednostka samodzielnie podejmuje decyzję, które należności będą podlegać odpisom aktualizującym i w jakiej wysokości.

Warto pamiętać, że w myśl art. 7 ust. 2b ustawy o rachunkowości, jednostka mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 2a, 4 i 5 oraz ust. 1b tej ustawy, jednostka mała oraz jednostka, o której mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia warunki określone w art. 3 ust. 1c pkt 1 albo ust. 1d ustawy o rachunkowości, może zrezygnować z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń. Uproszczenia tego nie stosuje się do spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółek jawnych lub komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej.

Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 2a ustawy o rachunkowości, jednostka mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 tej ustawy, może zrezygnować z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów.

Odpisy aktualizujące wartość należności

Przy aktualizacji wartości należności uwzględnia się przepisy art. 35b ustawy o rachunkowości oraz postanowienia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 "Utrata wartości aktywów" (KSR nr 4). Standard ten jest rozwinięciem przepisów ustawy o rachunkowości, określających zasady ustalania i ujmowania w księgach rachunkowych oraz wykazywania w sprawozdaniu finansowym odpisów aktualizujących wartość bilansową aktywów jednostki, spowodowanych częściową lub całkowitą utratą zdolności do przynoszenia jednostce korzyści ekonomicznych przez te aktywa.

Według art. 35b ustawy o rachunkowości, należności podlegają odpisom aktualizującym, jednak ustawa o rachunkowości nie podaje szczegółowo, w jakiej kwocie powinny być one tworzone. W art. 35b ust. 1 tej ustawy określono jedynie ich górne granice. Do należności, wobec których tworzy się odpisy aktualizujące, należą:

a) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu - na takie należności odpisy aktualizujące tworzy się do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu-komisarzowi w postępowaniu upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym,

b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - na takie należności odpisy aktualizujące tworzy się w pełnej wysokości należności,

c) należności kwestionowane przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - na takie należności odpisy aktualizujące tworzy się do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,

d) należności stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - na takie należności odpisy aktualizujące tworzy się w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,

e) należności przeterminowane lub nieprzeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - na takie należności odpisy aktualizujące tworzy się w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.

Odpisy aktualizujące tworzy się w odniesieniu do należności, które w znaczącym stopniu są zagrożone brakiem zapłaty. Dotyczy to zarówno należności przeterminowanych, tj. których termin zapłaty nie został dotrzymany, jak również nieprzeterminowanych, tj. dla których termin płatności jeszcze nie zapadł, przy czym np. sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na ryzyko niewywiązania się z płatności. Tego rodzaju należności nadal pozostają w księgach rachunkowych, gdyż nie można ich uznać za bezpowrotnie utracone. Ostrożność nakazuje jednak liczyć się z tym, że ich zapłata (w całości lub w części) może nie nastąpić. Jednostka po poddaniu analizie sytuacji płatniczej dłużnika, określa zatem stopień prawdopodobieństwa spłaty należności i podejmuje decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego, którą zatwierdza kierownik jednostki. Dodajmy, że z pkt 6.3 stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami wynika, że w zależności od tego kto uczestniczy w transakcji zakupu-sprzedaży, sprzedawca może domagać się od odbiorcy odsetek ustawowych lub umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie albo odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Ich wysokość jest ustalana jako procent należności powstałej w wyniku zawarcia przez kontrahentów transakcji zakupu-sprzedaży (należność/wierzytelność główna). Tak wynika z pkt 3 lit. h) ww. stanowiska.

Jeżeli jednostka naliczyła kontrahentowi odsetki za zwłokę w zapłacie (i ujęła je w księgach zapisem po stronie Wn konta 20, w korespondencji ze stroną Ma konta 75-0 "Przychody finansowe"), a na dzień bilansowy istnieje ryzyko, że należność główna oraz odsetki dotyczące tej należności nie zostaną uregulowane, to jednostka ta powinna dokonać odpisu aktualizującego zarówno na należność główną, jak i na odsetki. Odpis aktualizujący wartość należności, na mocy art. 35b ust. 2 ustawy o rachunkowości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której on dotyczy. W księgach rachunkowych utworzenie odpisu aktualizującego ujmuje się po stronie Wn konta 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne" lub konta 75-1 "Koszty finansowe", w korespondencji ze stroną Ma konta 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności". Saldo konta 28 koryguje w bilansie wartość należności (por. art. 46 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości). Dla celów bilansowych odpisem aktualizującym obejmuje się kwotę należności wraz z VAT, czyli wartość brutto należności.

Przykład

W księgach rachunkowych spółki "X" figurowała na dzień bilansowy (31 grudnia 2023 r.) należność od spółki "Y" z tytułu dostawy towarów, w wysokości: 36.900 zł (ujęta po stronie Wn konta 20 "Rozrachunki z odbiorcami"). Termin płatności należności przypada na luty 2024 r. Spółka "X" dowiedziała się, że spółka "Y" ma problemy finansowe, w związku z czym uznała, że należność od spółki "Y" jest zagrożona brakiem zapłaty. Kierownik spółki "X" podjął decyzję o utworzeniu na dzień bilansowy odpisu aktualizującego wartość należności. Na dzień bilansowy spółka "X" ujęła w księgach ten odpis w kwocie: 36.900 zł, zapisem po stronie Wn konta 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne", w korespondencji ze stroną Ma konta 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności". W związku z utworzeniem odpisu aktualizującego na całą wartość należności, nie podlega ona wykazaniu w bilansie, gdyż jej wartość bilansowa wynosi 0 zł (tj. saldo konta 20 minus saldo konta 28).

Jeżeli należność, której wartość była objęta odpisem aktualizującym ulegnie przedawnieniu, zostanie umorzona lub uznana za nieściągalną, to należy ją wyksięgować z ewidencji bilansowej, rozwiązując uprzednio utworzony odpis aktualizujący do wysokości, w jakiej został on utworzony (por. art. 35b ust. 3 ustawy o rachunkowości).

Przykład

W spółce jawnej w księgach rachunkowych 2023 r. figurowała należność z tytułu dostaw i usług, w wysokości: 20.000 zł (ujęta po stronie Wn konta 20 "Rozrachunki z odbiorcami"), objęta w całości odpisem aktualizującym w 2022 r. W grudniu 2023 r. spółka otrzymała wydane przez komornika sądowego postanowienie o nieściągalności tej należności z powodu braku majątku dłużnika. W związku z tym, w grudniu 2023 r., na podstawie decyzji kierownika spółki, należność w kwocie: 20.000 zł, jako nieściągalna, została wyksięgowana, zapisem po stronie Wn konta 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności", w korespondencji ze stroną Ma konta 20 "Rozrachunki z odbiorcami".

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość danej należności, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość tej należności i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych (por. art. 35c ustawy o rachunkowości).

Lista kontrolna (checklista) czynności podlegających sprawdzeniu w związku z wyceną bilansową należności z tytułu dostaw i usług

Poniżej prezentujemy listę kontrolną (checklistę) pomocną przy wycenie należności z tytułu dostaw i usług na dzień bilansowy przy założeniu, że rok obrotowy jednostki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a dniem bilansowym jest 31 grudnia 2023 r. Odpowiedź twierdząca na poniższe pytania oznacza, że jednostka postąpiła prawidłowo.

Lp. Czynność podlegająca sprawdzeniu/wykonaniu TAK NIE
1. Czy jednostka dokonała inwentaryzacji należności z tytułu dostaw i usług metodą potwierdzenia sald na 31 grudnia 2023 r.?
2. Czy inwentaryzację należności spornych i wątpliwych oraz należności od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych jednostka przeprowadziła metodą weryfikacji na 31 grudnia 2023 r.?*
3. Czy jeżeli inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald z przyczyn uzasadnionych okazała się niemożliwa, to jednostka przeprowadziła ją w drodze weryfikacji?
4. Czy jednostka wyceniła należności z tytułu dostaw i usług w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności?
5. Czy wyceniając należności z tytułu dostaw i usług w kwocie wymaganej zapłaty, jednostka odjęła od wartości nominalnej należności otrzymane do dnia rozliczenia/dnia bilansowego (tu: 31 grudnia 2023 r.) spłaty, przedpłaty wniesione przez kontrahentów, przyznane kontrahentom zmniejszenia ceny (w formie różnych rodzajów rabatów, uznanych reklamacji)?
6. Czy wyceniając należności z tytułu dostaw i usług w kwocie wymaganej zapłaty, jednostka dodała naliczone na dzień rozliczenia/dzień bilansowy (tu: 31 grudnia 2023 r.) odsetki (umowne, ustawowe, za opóźnienie w zapłacie), kary umowne, zasądzone koszty postępowania sądowego?
7. Czy jednostka wyceniła należności z tytułu dostaw i usług z zastosowaniem zasady ostrożności, czyli na zagrożone brakiem spłaty należności utworzyła odpisy aktualizujące?
8. Czy odpisy aktualizujące wartość należności głównej z tytułu dostaw i usług jednostka zaliczyła do pozostałych kosztów operacyjnych?
9. Czy odpisy aktualizujące wartość odsetek dotyczących należności z tytułu dostaw i usług jednostka zaliczyła do kosztów finansowych?
10. Czy jeżeli ustała przyczyna, dla której utworzono odpis aktualizujący wartość należności z tytułu dostaw i usług, to jednostka ten odpis odwróciła, zwiększając należność i odpowiednio pozostałe przychody operacyjne (w wysokości, w której odpis dotyczył należności głównej) lub przychody finansowe (w wysokości, w której odpis dotyczył odsetek od należności)?
11. Czy przystępując do wyceny bilansowej należności z tytułu dostaw i usług jednostka wyłączyła z aktywów te należności, które są umorzone, przedawnione lub nieściągalne i nie będzie ich ujmować w bilansie?
* Inwentaryzacji metodą weryfikacji nie można rozpocząć 3 miesiące przed 31 grudnia 2023 r. i zakończyć do 15 stycznia 2024 r.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.