Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Zmniejszenie odpisu na należności nieściągalne w nocie podatkowej
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zmniejszenie odpisu na należności nieściągalne w nocie podatkowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023

Spółka z o.o. w 2021 r. utworzyła odpis aktualizujący na należność nieściągalną. Dla celów podatkowych odpis ten został wyłączony z kosztów uzyskania przychodów. W 2022 r. nastąpiło uprawdopodobnienie nieściągalności i odpis zaliczono do kosztów podatkowych. W kolejnym roku wyksięgowano należność nieściągalną z powodu umorzenia postępowania egzekucyjnego. Jak należało wykazać koszt i przychód z tytułu odpisu należności nieściągalnej oraz spisania wierzytelności nieściągalnej w notach podatkowych stanowiących ustrukturyzowany element sprawozdań finansowych w poszczególnych latach?

1. Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności w księgach rachunkowych

Stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. W odniesieniu do należności wyceny dokonuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, tj. w kwocie pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące tę należność (por. art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości). Jeżeli bowiem w odniesieniu do należności istnieje ryzyko, że nie zostanie ona uregulowana w całości bądź części, to w świetle prawa bilansowego uznaje się, że nastąpiła trwała utrata wartości tej należności. W takiej sytuacji jednostka tworzy odpis aktualizujący, który doprowadza wartość należności wynikającą z ksiąg rachunkowych do jej rzeczywistej wartości. Rzeczywistą wartością jest kwota, którą jednostka spodziewa się odzyskać od dłużnika. Kwestie związane z tworzeniem odpisów aktualizujących wartość należności oraz maksymalne kwoty tych odpisów określa art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości. Z kolei - jak wynika z art. 35b ust. 2 ustawy o rachunkowości - kwoty odpisów aktualizujących wartość należności obciążają (w zależności od rodzaju należności, której dotyczy odpis) pozostałe koszty operacyjne lub koszty finansowe. Odpisy z tytułu należności głównej obciążają pozostałe koszty operacyjne, a odpisy z tytułu odsetek od należności - koszty finansowe.

Ewidencja księgowa utworzenia odpisu aktualizującego wartość należności

1. PK - kwota odpisu aktualizującego wartość należności głównej:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
- Ma konto 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności".

2. PK - kwota odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności głównej:

- Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
- Ma konto 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności".

Uwaga: Utworzony w księgach rachunkowych odpis aktualizujący obejmuje wartość tej należności ujętą na koncie 20 "Rozrachunki z odbiorcami", czyli jej wartość brutto.

Z treści pytania wynika, że jednostka utworzyła odpis aktualizujący na należność wątpliwą do odzyskania w księgach rachunkowych 2021 r. Ujęty dla celów rachunkowości odpis aktualizujący obciążył wynik finansowy jednostki, jednak został wyłączony z kosztów uzyskania przychodów za ten rok podatkowy. W świetle bowiem przepisów podatkowych, nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona (por. art. 16 ust. 1 pkt 26a updop).

Z pytania wnioskujemy, że spółka sporządza sprawozdania finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości i jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych zobowiązana jest do przedstawienia w informacji dodatkowej do tego sprawozdania rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto, czyli tzw. noty podatkowej.

Notę podatkową sporządzają podatnicy CIT w celu zaprezentowania (wyjaśnienia) przejścia od wyniku finansowego brutto ustalonego na podstawie ksiąg rachunkowych do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. W tym celu odpowiednio koryguje się przychody i koszty księgowe o pozycje, które w myśl przepisów podatkowych zwiększają bądź zmniejszają przychody i koszty podatkowe.

Skutki bilansowe i podatkowe utworzenia w księgach rachunkowych 2021 r. odpisu aktualizującego wartość należności oraz sposób prezentacji tej operacji w nocie podatkowej przedstawia poniższa tabela.

Problem Ujęcie w księgach rachunkowych Ujęcie dla celów podatku dochodowego Prezentacja w nocie podatkowej (ustęp 2 pkt 6 dodatkowych informacji i objaśnień)
Należność, której prawdopodobieństwo odzyskania jest zagrożone nieściągalnością Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności (w wysokości brutto tej należności), zapisem po stronie Wn konta 76-1 lub konta 75-1, w korespondencji ze stroną Ma konta 28 Utworzony odpis aktualizujący nie stanowi kosztu uzyskania przychodu (por. art. 16 ust. 1 pkt 26a updop) Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów utworzonego dla celów rachunkowości odpisu aktualizującego wartość należności powoduje korektę wyniku finansowego za 2021 r. "in plus", którą prezentuje się w nocie podatkowej w pozycji E. "Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów"

2. Zaliczenie odpisu aktualizującego do kosztów podatkowych

Dla celów podatkowych zaliczenie odpisu aktualizującego wartość należności do kosztów uzyskania przychodów może nastąpić, jak wynika z treści art. 16 ust. 1 pkt 26a updop, w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

 • dokonania odpisu aktualizującego na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz
 • uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności.

Według art. 16 ust. 2a pkt 1 updop, nieściągalność należności uznaje się za uprawdopodobnioną, w szczególności jeżeli:

 • dłużnik zmarł, został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość albo
 • zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie Prawo restrukturyzacyjne, lub zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, albo
 • wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo
 • wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu, warunki te "spełniły się" w różnych latach podatkowych. Spółka utworzyła odpis aktualizujący w 2021 r., natomiast do uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności doszło w 2022 r., choć jednostka nie podała, w jaki sposób to nastąpiło.

Sam fakt zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wcześniej utworzonego odpisu aktualizującego wartość należności nie powoduje zapisów w księgach rachunkowych. Zaliczenie odpisu do kosztów uzyskania przychodów należy jednak ująć w nocie podatkowej, gdyż powoduje różnicę pomiędzy wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania.

Co istotne kwota odpisu aktualizującego wartość należności podlegająca zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu może dotyczyć wyłącznie tej części należności, która była uprzednio zaliczona przez spółkę na podstawie art. 12 ust. 3 updop do przychodów należnych. Zatem najczęściej w praktyce odpis aktualizujący zaliczony do kosztów podatkowych stanowi kwotę netto tej należności (tj. bez VAT).

Problem Ujęcie w księgach rachunkowych Ujęcie dla celów podatku dochodowego Prezentacja w nocie podatkowej (ustęp 2 pkt 6 dodatkowych informacji i objaśnień)
Nastąpiło uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności na podstawie art. 16 ust. 2a pkt 1 updop w związku z art. 16 ust. 1 pkt 26a updop Brak zapisów w księgach rachunkowych Uznanie odpisu aktualizującego wartość należności za koszt uzyskania przychodu w wysokości uprzednio zaliczonej do przychodów należnych na podstawie art. 12 ust. 3 updop Uznanie odpisu aktualizującego za koszt uzyskania przychodu powoduje korektę wyniku finansowego za 2022 r. "in minus", którą prezentuje się w nocie podatkowej w pozycji G. "Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, ujęte w księgach lat ubiegłych"

3. Odpisanie z ksiąg należności nieściągalnej i wpływ tej operacji na podstawę opodatkowania

Stosownie do treści pytania, spółka w 2023 r. z powodu umorzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika (prawdopodobnie ze względu na brak majątku dłużnika) uznała należność za nieściągalną. Wierzytelności można uznać za nieściągalne, np. z powodu niewypłacalności dłużnika, jeśli wierzyciel dysponuje dokumentami jednoznacznie stwierdzającymi, że mimo dochodzenia swoich praw nie ma możliwości wyegzekwowania należności w sposób opłacalny. W świetle ustawy o rachunkowości należności nieściągalne nie spełniają definicji aktywów, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, dlatego podlegają odpisaniu z ksiąg rachunkowych.

Jeśli na należność nieściągalną wcześniej utworzono w księgach odpis aktualizujący, to wartość tej należności zmniejsza ten odpis (por. art. 35b ust. 3 ustawy o rachunkowości).

Ewidencja księgowa spisania należności nieściągalnej

1. PK - wyksięgowanie należności nieściągalnej objętej wcześniej odpisem aktualizującym:

- Wn konto 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności",
- Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami" lub 24 "Pozostałe rozrachunki".

Z kolei z art. 12 ust. 1 pkt 4d i 4e updop wynika, że w przypadku gdy wierzytelność zostanie umorzona, ulegnie przedawnieniu, zostanie odpisana jako nieściągalna lub ustanie przyczyna, dla której utworzono odpis aktualizujący (np. nastąpi spłata wierzytelności), u podatnika powstanie przychód podatkowy, w tej części, od której odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jak stanowi natomiast art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a) updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności, w części, w jakiej uprzednio zostały zarachowane do przychodów należnych i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w art. 16 ust. 2 updop. Według tego przepisu za wierzytelności nieściągalne uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana:

1) postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo

2) postanowieniem sądu o:

a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, lub

b) umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli zachodzi okoliczność wymieniona w lit. a, lub

c) zakończeniu postępowania upadłościowego, albo

3) protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

Z powyższych przepisów wynika, że uznanie wierzytelności za nieściągalną, w przypadku gdy wcześniej dokonano odpisu aktualizującego wartość tej należności i zaliczono go do kosztów uzyskania przychodów, powoduje powstanie przychodu podatkowego. Jednocześnie wartość należności nieściągalnej jest kosztem uzyskania przychodów.

Podsumowanie skutków uznania należności za nieściągalną w księgach rachunkowych oraz dla celów podatkowych i prezentacja w nocie podatkowej, którą jednostka sporządzi za 2023 r., przedstawia poniższa tabela.

Problem Ujęcie w księgach rachunkowych Ujęcie dla celów podatku dochodowego Prezentacja w nocie podatkowej (ustęp 2 pkt 6 dodatkowych informacji i objaśnień)
Należność uznano za nieściągalną na podstawie dokumentu o umorzeniu postępowania egzekucyjnego Odpisanie należności uznanej za nieściągalną z ksiąg rachunkowych, zapisem po stronie Wn konta 28, w korespondencji ze stroną Ma konta 20 lub 24 Ujęcie w przychodach podatkowych równowartości odpisu aktualizującego zaliczonego uprzednio do kosztów uzyskania przychodów (por. art. 12 ust. 1 pkt 4d i 4e updop) Zaliczenie równowartości odpisu do przychodów podatkowych powoduje korektę wyniku finansowego za 2023 r. "in plus", którą - naszym zdaniem - ujmuje się w nocie, podatkowej w pozycji I. "Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:"
Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnej wierzytelności, udokumentowanej zgodnie z art. 16 ust. 2 updop (por. art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a updop) Zaliczenie nieściągalności należności do kosztów uzyskania przychodów powoduje korektę wyniku finansowego za 2023 r. "in minus", którą - naszym zdaniem - ujmuje się w nocie podatkowej w pozycji I. "Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:"
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.