Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Rozliczanie kosztów na przełomie roku
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Rozliczanie kosztów na przełomie roku

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
1. Zasady rachunkowości uwzględniane przy ewidencji kosztów

Przez koszty rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli (por. art. 3 ust. 1 pkt 31 ustawy o rachunkowości). Często na przełomie roku obrotowego jednostki ponoszą m.in. koszty dotyczące zużycia energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych (rozmów telefonicznych i abonamentu), ubezpieczeń, czy prenumeraty czasopism. W niniejszym artykule przedstawiamy zasady ujmowania i rozliczania takich kosztów w księgach rachunkowych.

Kwalifikując koszty bilansowe do danego roku obrotowego należy kierować się nadrzędnymi zasadami rachunkowości, w tym zasadą memoriału, zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz zasadą istotności (por. art. 6 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 4 i 4a, art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Ponadto należy pamiętać, że do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić wszystkie zdarzenia, które nastąpiły w tym okresie sprawozdawczym (por. art. 20 ust. 1 ww. ustawy). Przy czym przez okres sprawozdawczy rozumie się okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne sprawozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych (por. 3 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy). Okresem sprawozdawczym może być miesiąc, kwartał, półrocze, rok. Rok jest najdłuższym okresem sprawozdawczym. Podział roku obrotowego na okresy sprawozdawcze ustala kierownik jednostki i określa w zasadach (polityce) rachunkowości, przy czym okres ten nie może być krótszy niż miesiąc.

Generalnie koszty ewidencjonuje się w księgach w roku obrotowym, którego one dotyczą, niezależnie od tego, kiedy zostaną opłacone. W myśl bowiem zasady memoriału, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Z kolei dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. To oznacza, że na wynik finansowy roku bieżącego wpływają uzyskane w tym roku przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz operacji finansowych, oraz związane z tymi przychodami, konieczne dla ich osiągnięcia i współmierne do nich:

a) koszty rzeczywiście poniesione i opłacone w roku bieżącym,

b) przypadające na bieżący rok obrotowy koszty poniesione już w latach poprzednich i aktywowane,

c) koszty jeszcze nieopłacone lub nienotyfikowane.

Z zasady istotności wynika natomiast, że określając politykę rachunkowości należy zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, przy zachowaniu zasady ostrożności. Zasadę istotności stosuje się z uwzględnieniem art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, który wprowadza możliwość stosowania uproszczeń, o czym mowa poniżej.


2. Rozliczanie w czasie kosztów dotyczących przyszłych okresów

Trzeba mieć na uwadze, że z zasadą współmierności przychodów i kosztów powiązany jest art. 39 ustawy o rachunkowości. Z przepisu tego wynika, że jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą następować stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności. Przykładowo, jeżeli koszt dotyczy okresu od października 2022 r. do września 2023 r., czyli dwóch lat obrotowych (w przypadku jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym), to koszt ten należy przypisać odpowiednio do tych dwóch lat, rozliczając go sukcesywnie co miesiąc za pośrednictwem konta 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów". W odniesieniu do kosztów rozliczanych w czasie jednostki mogą zastosować uproszczenia uwzględniając zasadę istotności. Na mocy art. 4 ust. 4 i 4a ww. ustawy, jednostka może bowiem w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Informacje wykazywane w sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy uznać za istotne, gdy ich pominięcie lub zniekształcenie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników tych sprawozdań. Nie można uznać poszczególnych pozycji za nieistotne, jeżeli wszystkie nieistotne pozycje o podobnym charakterze łącznie uznaje się za istotne. Korzystając z powyższej zasady, w związku z małą istotnością kosztu, jednostka może zrezygnować z rozliczania tego kosztu co miesiąc i odnieść część kosztu dotyczącą roku bieżącego w ciężar kosztów w momencie poniesienia, zaś część kosztu dotyczącą roku lub lat następnych może ująć wstępnie na koncie 64-0 i odnieść jednorazowym zapisem w ciężar kosztów stycznia kolejnego roku obrotowego.

Przykład

Jednostka w październiku 2022 r. opłaciła polisę ubezpieczeniową, obejmującą okres od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r. Kwota tej polisy jest dla jednostki nieistotna. Jednostka zastosowała następujące uproszczenie przy ewidencji tego kosztu:

 • część składki dotyczącej 2022 r. (za październik, listopad i grudzień) odniosła jednorazowym zapisem w ciężar kosztów 2022 r. w dacie poniesienia (w październiku 2022 r.),
 • część składki dotyczącej 2023 r. (za okres od stycznia do września) odniosła jednorazowym zapisem w ciężar kosztów stycznia 2023 r.

Ponadto w wyjątkowych przypadkach, ze względu na bardzo małą istotność kosztu, za dopuszczalne dla celów bilansowych można także uznać uproszczenie polegające na jednorazowym odpisaniu w koszty całego wydatku w momencie jego poniesienia. Należy zaznaczyć, że ze względów podatkowych takie uproszczenie nie jest jednak wskazane. Przepisy podatkowe nakazują bowiem przypisanie kosztów pośrednich (za jakie uważane są np. koszty ubezpieczeń) do lat podatkowych, których dotyczą.

Ewidencja księgowa kosztów przeznaczonych do rozliczenia w czasie będzie się różniła, w zależności od przyjętego przez jednostkę w polityce rachunkowości sposobu ewidencji i rozliczania kosztów podstawowej działalności operacyjnej. Zapisy w księgach rachunkowych mogą przebiegać w sposób zaprezentowany w tabeli.

Ujęcie kosztu wynikającego z dowodu księgowego Przeniesienie kosztu do rozliczenia w czasie Zarachowanie kosztu do okresu, którego dotyczy
Jednostka prowadzi ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4
- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów",
- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami", 24 "Pozostałe rozrachunki" lub 30 "Rozliczenie zakupu"
- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów"
- Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów",
- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów"
Jednostka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5
- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów",
- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami", 24 "Pozostałe rozrachunki" lub 30 "Rozliczenie zakupu"
- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów"
- Wn konto zespołu 5,
- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów"
Jednostka prowadzi ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 5
- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami", 24 "Pozostałe rozrachunki" lub 30 "Rozliczenie zakupu"
- Wn konto zespołu 5,
- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów"

W praktyce jednostki stosujące ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5 oraz te, które ujmują koszty wyłącznie na kontach zespołu 4, mogą przyjąć uproszczony sposób ewidencji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Polega on na tym, że koszty przewidziane do rozliczenia w czasie ujmuje się bezpośrednio z dokumentów źródłowych, zapisem: Wn konto 64-0, Ma konto 30, 21 lub 24, pomijając w ten sposób ewidencję na kontach 40 i 49. Następnie miesięczny odpis czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w kolejnym roku obrotowym przebiega zapisem:

1) w jednostce stosującej wyłącznie konta zespołu 4: Wn konto 40, Ma konto 64-0,

2) w jednostce stosującej konta zespołu 4 i 5: Wn konto 40, Ma konto 64-0 oraz równolegle: Wn konto zespołu 5, Ma konto 49.

Jeżeli na dzień bilansowy na koncie 64-0 figuruje saldo debetowe, oznaczające stan czynnych rozliczeń międzyokresowych podlegających rozliczeniu w kolejnych latach obrotowych, to wskazuje się je w aktywach bilansu sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, w pozycji A.V.2. "Inne rozliczenia międzyokresowe" (jako długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przypadające do rozliczenia w drugim roku i następnych latach licząc od dnia bilansowego) lub w pozycji B.IV. "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe" (jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przypadające do rozliczenia w roku następującym po dniu bilansowym).


3. Podstawa ujęcia kosztów w księgach roku, którego dotyczą

W przypadku gdy faktura dotycząca kosztów danego roku wpłynie do jednostki w roku następnym, podstawą ujęcia kosztów w roku, którego dotyczą, może być otrzymana faktura albo dowód "PK - Polecenie księgowania". Należy pamiętać, że ujmowanie kosztów bezpośrednio na podstawie otrzymanej faktury odbywa się wówczas, gdy wpłynęła ona do jednostki w terminie umożliwiającym jej ujęcie w ostatnim miesiącu roku obrotowego (np. w grudniu 2022 r.), czyli do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych za ten rok. Ujęcie kosztów na podstawie faktury polega na ewidencji w jeszcze niezamkniętych księgach roku obrotowego, którego te koszty dotyczą, zarówno wartości netto, VAT naliczonego, jak i wartości brutto z faktury na zasadach ogólnych. Przy czym ewidencja VAT odbywa się na koncie analitycznym do konta 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie" (w analityce: VAT do rozliczenia w następnym okresie).

Uwaga: Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje - co do zasady - w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzyma fakturę lub dokument celny (por. art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT).

Natomiast ujęcie kosztów na podstawie dowodu PK polega na ewidencji w księgach roku obrotowego, którego te koszty dotyczą tylko wartości netto wynikającej z faktury na koncie kosztów według rodzajów i/lub na odpowiednim koncie zespołu 5. W kolejnym roku ujmuje się w księgach rachunkowych wartość brutto i VAT naliczony na podstawie otrzymanej faktury.

Uwzględniając powyższe wyjaśnienia ewidencja księgowa kosztów na przełomie roku może przebiegać w sposób zaprezentowany w tabeli.

Ujęcie kosztów w księgach rachunkowych
na podstawie dowodu
"PK - Polecenie księgowania"
na podstawie faktury
wystawionej i otrzymanej w styczniu 2023 r.
Zapisy w księgach rachunkowych 2022 r.
1. PK - koszty dotyczące 2022 r.:
  - Wn konto zespołu 4 i/lub 5,
  - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".
 
1. FZ - faktura dokumentująca koszt dotyczący 2022 r.:
  a) wartość brutto:
    - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
    - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
  b) VAT naliczony, jeżeli podlega odliczeniu:
    - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie" (w analityce: VAT naliczony podlegający odliczeniu w następnym miesiącu),
    - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
  c) wartość netto:
    - Wn konto zespołu 4 i/lub 5,
    - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".
Zapisy w księgach rachunkowych 2023 r.
1. FZ - faktura dokumentująca koszt dotyczący 2022 r.:
  a) wartość brutto:
    - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
    - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
  b) VAT naliczony, jeżeli podlega odliczeniu:
    - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie" (w analityce: VAT naliczony podlegający odliczeniu w bieżącym miesiącu),
    - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".
1. PK - przeksięgowanie w styczniu 2023 r. kwoty VAT na właściwe konto:
  - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie" (w analityce: VAT naliczony podlegający odliczeniu w bieżącym miesiącu),
  - Ma konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie" (w analityce: VAT naliczony podlegający odliczeniu w następnym miesiącu).

W bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2022 r. według załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości saldo pozostające po stronie Ma konta 30 "Rozliczenie zakupu" lub po stronie Ma konta 21 "Rozrachunki z dostawcami" wykazuje się w pasywach w pozycji B.III.1 lit. a) lub B.III.2 lit. a) albo B.III.3 lit. d), jako krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług, odpowiednio: wobec jednostek powiązanych, wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub wobec pozostałych jednostek. Z kolei kwotę VAT naliczonego, figurującą na koncie 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie" (w analityce: VAT naliczony podlegający odliczeniu w następnym miesiącu), która stanowi przyszłą, niewymagalną należność, prezentuje się w aktywach bilansu w pozycji B.IV. "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe" lub w pozycji B.II.3 lit. b) "Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych" - jeżeli kwota nie jest znacząca oraz nie zniekształci obrazu jednostki.


4. Przykłady ujęcia i rozliczenia na przełomie roku kosztów zużycia energii, usług telekomunikacyjnych i prenumeraty

Przykład

Energia elektryczna zużyta w 2022 r., udokumentowana fakturą
wystawioną i otrzymaną w styczniu 2023 r.

I. Założenia:

 1. Spółka otrzymała w styczniu 2023 r. fakturę wystawioną w tym samym miesiącu, za energię elektryczną zużytą w listopadzie i grudniu 2022 r. Kwota netto faktury wynosi: 6.500 zł, plus VAT 5%: 325 zł.
 2. Koszt zużycia energii elektrycznej dotyczącej 2022 r. spółka ujęła w księgach rachunkowych grudnia 2022 r. na podstawie dowodu "PK - Polecenie księgowania". Fakturę (wartość brutto i VAT) ujęła natomiast w księgach stycznia 2023 r.
 3. Ewidencję kosztów podstawowej działalności operacyjnej spółka prowadzi na kontach zespołu 4 i sporządza bilans według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach grudnia 2022 r.
1. PK - koszt energii elektrycznej zużytej w listopadzie i grudniu 2022 r. 6.500 zł 40-1 30
B. Zapisy w księgach stycznia 2023 r.
1. FZ - faktura dokumentująca zakup energii elektrycznej:      
   a) wartość brutto 6.825 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 325 zł 22-1 30

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach grudnia 2022 r.

Energia elektryczna zużyta w 2022 r., udokumentowana fakturą wystawioną i otrzymaną w styczniu 2023 r.

Spółka wykazała saldo Ma konta 30 w wysokości: 6.500 zł w pasywach bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2022 r. według załącznika nr 1, w pozycji B.III lit. d), jako zobowiązanie krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek.

B. Zapisy w księgach stycznia 2023 r.

Energia elektryczna zużyta w 2022 r., udokumentowana fakturą wystawioną i otrzymaną w styczniu 2023 r.

Przykład

Rozmowy telefoniczne wykonane w 2022 r. oraz abonament za 2022 r. i 2023 r.

I. Założenia:

 1. W styczniu 2023 r. jednostka otrzymała fakturę wystawioną w grudniu 2022 r. za usługi telekomunikacyjne - rozmowy telefoniczne i abonament. Faktura opiewa na kwotę: 1.500 zł, plus VAT: 345 zł. Z faktury wynika, że obejmuje ona abonament za grudzień 2022 r. (200 zł netto) i styczeń 2023 r. (200 zł netto) oraz połączenia za grudzień 2022 r. (1.100 zł netto).
 2. Koszt usług telekomunikacyjnych dotyczących grudnia jednostka ujęła w księgach grudnia 2022 r. na podstawie faktury otrzymanej w styczniu 2023 r.
 3. Jednostka rozlicza koszty połączeń i abonamentu w koszty miesiąca, którego dotyczą, za pośrednictwem konta 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów", co wynika z jej polityki rachunkowości.
 4. Ewidencję kosztów podstawowej działalności operacyjnej jednostka prowadzi na kontach zespołu 4 i sporządza bilans według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach grudnia 2022 r.
1. FZ - faktura dotycząca zakupu usług telekomunikacyjnych:      
   a) wartość brutto 1.845 zł 30 21
   b) VAT naliczony do odliczenia w styczniu 2023 r. 345 zł 22-1 30
   c) wartość netto 1.500 zł 40-2 30
2. PK - przeniesienie abonamentu dotyczącego stycznia 2023 r. do rozliczenia w przyszłym okresie 200 zł 64-0 49
B. Zapisy w księgach stycznia 2023 r.
1. PK - zaliczenie do kosztów stycznia kwoty abonamentu aktywowanej na koncie 64-0 200 zł 49 64-0

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach grudnia 2022 r.

Rozmowy telefoniczne wykonane w 2022 r. oraz abonament za 2022 r. i 2023 r.

Jednostka wykazała saldo Wn konta 64-0 w wysokości: 200 zł i saldo Wn konta 22-1 w wysokości: 345 zł w aktywach bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2022 r. według załącznika nr 1, w pozycji B.IV. "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe".

B. Zapisy w księgach stycznia 2023 r.

Rozmowy telefoniczne wykonane w 2022 r. oraz abonament za 2022 r. i 2023 r.

Przykład

Prenumerata czasopisma opłacona w 2022 r., dotycząca 2023 r.

I. Założenia:

 1. Jednostka opłaciła w grudniu 2022 r. prenumeratę czasopisma za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. W tym samym miesiącu otrzymała też fakturę za opłaconą prenumeratę w kwocie: 3.000 zł, plus VAT 8%: 240 zł.
 2. W księgach grudnia 2022 r. jednostka ujęła otrzymaną i opłaconą w tym miesiącu fakturę, a koszty dotyczące kolejnego roku obrotowego zaewidencjonowała na koncie 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów". Koszt prenumeraty jest dla jednostki istotny, zatem będzie odnosiła go w koszty 2023 r., co miesiąc w równych ratach, tj. 3.000 zł : 12 m-cy = 250 zł.
 3. W przykładzie dla uproszczenia zaewidencjonowano wyłącznie koszty stycznia 2023 r.
 4. Ewidencję kosztów podstawowej działalności operacyjnej jednostka prowadzi na kontach zespołu 5, koszty prenumeraty ujmuje na koncie 55 "Koszty zarządu", a bilans sporządza według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach 2022 r.
1. Faktura dokumentująca zakup prenumeraty na 2023 r.:      
   a) wartość brutto 3.240 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 240 zł 22-1 30
   c) wartość netto - zarachowanie kosztów do rozliczenia w czasie 3.000 zł 64-0 30
2. WB - zapłata za prenumeratę 3.240 zł 21 13-0
B. Zapisy w księgach 2023 r.
1. PK - odpis kosztów rozliczanych w czasie przypadający na styczeń 2023 r. 250 zł 55 64-0

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach 2022 r.

Prenumerata czasopisma opłacona w 2022 r., dotycząca 2023 r.

Jednostka wykazała saldo Wn konta 64-0 w wysokości: 3.000 zł w aktywach bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2022 r. według załącznika nr 1, w pozycji B.IV. "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe".

B. Zapisy w księgach 2023 r.

Prenumerata czasopisma opłacona w 2022 r., dotycząca 2023 r.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.