Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Ujęcie skutków sprzedaży środka trwałego w poszczególnych pozycjach sprawozdania ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Ujęcie skutków sprzedaży środka trwałego w poszczególnych pozycjach sprawozdania finansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
1. Wynik ze sprzedaży środka trwałego w rachunku zysków i strat

Jesteśmy jednostką produkcyjną. W 2022 r. ze względu na spadek produkcji sprzedaliśmy dwie maszyny produkcyjne stanowiące środki trwałe naszej jednostki. Wartość netto wynikającą z faktur sprzedaży maszyn zaksięgowaliśmy jako pozostałe przychody operacyjne. W której pozycji rachunku zysków i strat sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości zaprezentować powstały przychód?

Wynik ze sprzedaży środków trwałych prezentuje się w rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości - w pozycji "Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych" lub w pozycji "Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych".

Przychody i koszty związane ze zbyciem środków trwałych są związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki i kwalifikuje się je - na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. b) ustawy o rachunkowości - do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. Z treści Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" (KSR nr 11) wynika, że pod datą sprzedaży środka trwałego zaprzestaje się jego ujmowania w księgach rachunkowych, następuje zakończenie jego amortyzacji, wyłączenie z ewidencji środków trwałych i kasacja numeru inwentarzowego. Wartość księgową netto sprzedanego środka trwałego odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Przychód ze sprzedaży ujmuje się w pozostałych przychodach operacyjnych, a wynik z takiej transakcji prezentuje się jako zysk lub stratę z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (por. pkt 9.1-9.4 KSR nr 11).

W księgach rachunkowych wykazuje się odrębnie przychody i koszty związane ze sprzedażą środka trwałego. Przychód z tej sprzedaży ujmuje się w księgach rachunkowych po stronie Ma konta 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne", w korespondencji ze stroną Wn konta 24-9 "Pozostałe rozrachunki - inne". Przy czym jednostki będące podatnikami VAT powinny w ewidencji księgowej uwzględnić także kwotę VAT należnego.

W przypadku gdy sprzedany środek trwały był całkowicie umorzony, jego wyksięgowanie z ewidencji bilansowej następuje zapisem po stronie Wn konta 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych", w korespondencji ze stroną Ma konta 01 "Środki trwałe". Natomiast wyksięgowanie środka trwałego niezamortyzowanego w całości polega na ujęciu wartości dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych po stronie Wn konta 07-1, w korespondencji ze stroną Ma konta 01, a wartości niezamortyzowanej - po stronie Wn konta 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne", w korespondencji ze stroną Ma konta 01.

Natomiast w rachunku zysków i strat prezentuje się wynik ze sprzedaży środków trwałych, tj. zysk lub stratę. Wynik ten ustala się w postaci różnicy między przychodami uzyskanymi z tytułu sprzedaży środków trwałych a poniesionymi kosztami. Jeśli przychód z tytułu sprzedaży środka trwałego jest większy od kosztów z tym związanych, to jednostka w rachunku zysków i strat przedstawia zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych. W sytuacji gdy koszty związane ze sprzedażą środka trwałego przewyższają przychód uzyskany z tytułu sprzedaży, jednostka w rachunku zysków i strat prezentuje stratę z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych. Jeżeli zatem jednostka, o której mowa w pytaniu, sporządza rachunek zysków i strat według załącznika nr 1 i uzyskała w wyniku transakcji sprzedaży maszyn produkcyjnych zysk, to zaprezentuje go w pozycji G.I. "Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych" (jeżeli sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym) lub w pozycji D.I. "Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych" (jeżeli sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym). Z kolei jeśli jednostka uzyskała w wyniku tej transakcji stratę, to zaprezentuje ją w pozycji H.I. "Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych" (jeżeli sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym) lub w pozycji E.I. "Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych" (jeżeli sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym).

Przykład

W październiku 2022 r. jednostka sprzedała maszynę produkcyjną zaliczoną do środków trwałych, za kwotę: 18.000 zł (plus VAT: 4.140 zł). Wartość początkowa tej maszyny wynosiła: 40.000 zł, jej dotychczasowe umorzenie wynosiło: 25.000 zł, a wartość nieumorzona na dzień sprzedaży wynosiła: 40.000 zł - 25.000 zł = 15.000 zł. W księgach rachunkowych jednostka dokonała w związku z tym następujących zapisów:

1) FS - faktura dokumentująca sprzedaż maszyny:

a) wartość w cenie sprzedaży netto: 18.000 zł

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne",

b) VAT należny: 4.140 zł

- Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",

c) wartość brutto należności od odbiorcy: 22.140 zł

- Wn konto 24-9 "Pozostałe rozrachunki - inne";

2) LT - wyksięgowanie sprzedanej maszyny:

a) wartość dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych: 25.000 zł

- Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",
- Ma konto 01 "Środki trwałe",

b) nieumorzona wartość maszyny: 15.000 zł

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
- Ma konto 01 "Środki trwałe".

W rachunku zysków i strat sporządzanym za 2022 r. w wariancie porównawczym, według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, jednostka wykaże w pozycji D.I. "Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych" nadwyżkę przychodów ze sprzedaży maszyny (saldo Ma konta 76-0) nad kosztami związanymi z tą sprzedażą (saldo Wn konta 76-1), w kwocie: 18.000 zł - 15.000 zł = 3.000 zł.

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2022 r. (w zł)
D. Pozostałe przychody operacyjne 3.000
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3.000

2. Zmniejszenia wartości początkowej środka trwałego na skutek jego sprzedaży w informacji dodatkowej

Nasza spółka sprzedała środek trwały, który nie był w pełni zamortyzowany. Wyksięgowaliśmy go z ewidencji bilansowej, odnosząc nieumorzoną wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Czy informację na temat sprzedaży środka trwałego powinniśmy zaprezentować w informacji dodatkowej sporządzanej według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości?

Informację na temat sprzedaży środka trwałego należy zamieścić w dodatkowych informacjach i objaśnieniach. Według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w ustępie 1 pkt 1 tej części sprawozdania finansowego przedstawia się bowiem zmiany w wartości początkowej środków trwałych oraz ich umorzeniu, jakie miały miejsce w danym roku obrotowym.

Środki trwałe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (por. art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Z tego względu środki trwałe w bilansie (w pozycji A.II.1 aktywów bilansu sporządzanego według załącznika nr 1) wykazuje się w tzw. wartości netto, uwzględniającej wszystkie zwiększenia i zmniejszenia wartości początkowej, które miały miejsce do dnia bilansowego.

Z kolei w ustępie 1 pkt 1 dodatkowych informacji i objaśnień sporządzanych według załącznika nr 1 przedstawia się zmiany w wartości początkowej środków trwałych oraz ich umorzeniu, jakie miały miejsce w danym roku obrotowym. Można tego dokonać w nocie w formie tabeli. Zmiany te mogą mieć charakter zwiększeń lub zmniejszeń. Omówienie zmian w wartości początkowej i umorzeniu środków trwałych prezentujemy w poniższej tabeli.

Zwiększenia wartości początkowej środków trwałych Zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych
Aktualizacja - pozycja ta dotyczy zwiększenia wartości początkowej środków trwałych na skutek aktualizacji wyceny na podstawie odrębnych przepisów (por. art. 31 ust. 3 ustawy o rachunkowości)

Przychody
- pozycja ta dotyczy zwiększenia wartości środków trwałych w wyniku ich zakupu, ulepszenia (jeśli nie były ujęte na koncie 08 "Środki trwałe w budowie"), otrzymania aportu, nieodpłatnego otrzymania (darowizna), umowy leasingu finansowego, ujawnienia podczas inwentaryzacji, przekształcenia leasingu operacyjnego na finansowy

Przemieszczenia
(zwiększenie "+" i zmniejszenie "-") - pozycja ta może dotyczyć np.: przyjęcia środków trwałych, które wcześniej znajdowały się w trakcie budowy, zwiększenia wartości środka trwałego po zakończeniu ulepszenia (przeksięgowane z konta 08), przekwalifikowania środka trwałego z jednej grupy do drugiej w związku ze zmianą KŚT lub z powodu błędu, przekwalifikowania obiektu z inwestycji w nieruchomości do środków trwałych
Zbycie - pozycja ta dotyczy sprzedanych lub przekazanych w formie darowizny środków trwałych; w tej pozycji zaleca się również podanie niedoborów ujawnionych podczas inwentaryzacji

Likwidacja
- pozycja ta odnosi się do środków trwałych zlikwidowanych lub postawionych w stan likwidacji

Inne
- pozycja ta może dotyczyć np.: zmniejszenia wartości początkowej na skutek aktualizacji wyceny dokonanej na podstawie odrębnych przepisów, zmiany stanu zaliczek udzielonych dostawcom na poczet środków trwałych
Zwiększenia umorzenia środków trwałych Zmniejszenia umorzenia środków trwałych
Aktualizacja - pozycja ta dotyczy zwiększenia odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych na skutek aktualizacji wyceny na podstawie odrębnych przepisów

Amortyzacja
- pozycja ta dotyczy kwot rocznych odpisów amortyzacyjnych

Inne
- pozycja ta może dotyczyć np. odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych
Różne tytuły - pozycja ta dotyczy zmniejszenia umorzenia środków trwałych rozchodowanych w danym roku obrotowym z tytułu ich sprzedaży, likwidacji, darowizny i innych

W sytuacji opisanej w pytaniu sprzedaż środka trwałego powoduje zmniejszenie wartości początkowej środka trwałego i jego umorzenia.

Stan końcowy wartości środków trwałych, pomniejszony o stan końcowy odpisów amortyzacyjnych, prezentowany w ustępie 1 pkt 1 dodatkowych informacji i objaśnień, powinien być zgodny z wartością netto środków trwałych wykazaną w bilansie.

Przykład

W spółce z o.o. na początek roku obrotowego, tj. na 1 stycznia 2022 r., w bilansie otwarcia widniał środek trwały - maszyna produkcyjna, o wartości początkowej: 90.000 zł i dotychczasowym umorzeniu: 36.000 zł. Wartość netto maszyny wynosiła więc: 54.000 zł. Do marca 2022 r. spółka dokonała odpisów amortyzacyjnych maszyny w wysokości: 4.500 zł i również w marcu sprzedała maszynę za kwotę: 20.000 zł (plus VAT: 4.600 zł). W księgach rachunkowych spółka dokonała w związku z tym następujących zapisów:

1) FS - faktura dokumentująca sprzedaż maszyny:

a) wartość w cenie sprzedaży netto: 20.000 zł

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne",

b) VAT należny: 4.600 zł

- Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",

c) wartość brutto należności od odbiorcy: 24.600 zł

- Wn konto 24-9 "Pozostałe rozrachunki - inne";

2) LT - wyksięgowanie sprzedanej maszyny:

a) wartość dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych: 40.500 zł

- Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",
- Ma konto 01 "Środki trwałe",

b) nieumorzona wartość maszyny: 49.500 zł

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
- Ma konto 01 "Środki trwałe".

W ustępie 1 pkt 1 dodatkowych informacji i objaśnień sporządzanych za 2022 r., według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, spółka przedstawi zmiany w wartości początkowej środków trwałych oraz ich umorzeniu, jakie miały miejsce w danym roku obrotowym w nocie w formie tabeli.

Zmniejszenia wartości początkowej środka trwałego na skutek jego sprzedaży w informacji dodatkowej


3. Zysk ze sprzedaży środka trwałego w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią

Sprzedaliśmy środek trwały, który był już całkowicie zamortyzowany. Jak ująć to zdarzenie w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości?

Rozchód środka trwałego w wyniku jego sprzedaży wymaga ujęcia w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości - jako korekta wyniku finansowego netto w przepływach z działalności operacyjnej. Natomiast uzyskany przychód ze sprzedaży środka trwałego prezentuje się jako wpływy w przepływach środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej.

Szczegółowe zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych określa Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych" (KSR nr 1). Jak wynika z pkt 4.1 tego standardu, w rachunku przepływów pieniężnych jednostka wykazuje przepływy pieniężne, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym, zwykle w roku obrotowym, w podziale na przepływy działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Dane dotyczące przepływów z działalności operacyjnej prezentuje się metodą bezpośrednią lub pośrednią.

Metoda pośrednia rachunku przepływów pieniężnych polega na tym, że wynik finansowy netto roku obrotowego koryguje się o pozycje niepowodujące zmian stanu środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, jak też o wyniki innych działalności niż operacyjna oraz elementy pieniężne wyniku, które zalicza się do właściwych rodzajów działalności, tj. inwestycyjnej lub finansowej. Bez względu jednak na stosowaną metodę przygotowywania rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia lub bezpośrednia) ostateczna wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej jest taka sama (por. pkt 5.7-5.8 KSR nr 1).

Ze wskazówek zawartych w pkt 8.4 standardu, dotyczącym ustalania poszczególnych pozycji przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej metodą pośrednią, wynika, iż w pozycji A.II.4. "Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej" prezentuje się m.in. zyski i straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych i inwestycji. W pozycji tej jednostka uwzględni więc kwotę zysku (straty) na sprzedaży środka trwałego, jako korektę związaną z rozchodem aktywów trwałych. Przy czym zysk prezentuje się ze znakiem minus, a stratę ze znakiem plus. Zwracamy uwagę, że gdyby w 2022 r. jednostka naliczała odpisy amortyzacyjne od środka trwałego, który następnie został sprzedany, to kwotę dokonanych w tym roku obrotowym odpisów amortyzacyjnych należałoby zaprezentować w rachunku przepływów z działalności operacyjnej, jako korektę wyniku finansowego in plus, w pozycji A.II.1. "Amortyzacja".

Sprzedaż środka trwałego, tak jak mowa o tym w pytaniu, z reguły generuje przepływy pieniężne. W takim przypadku konieczne jest dodatkowe wykazanie otrzymanych kwot w przepływach pieniężnych z działalności inwestycyjnej. Z wyjaśnień zawartych w pkt 6.1 KSR nr 1, do przepływów działalności inwestycyjnej zalicza się m.in. wydatki i wpływy poniesione na zakup (budowę) lub uzyskane ze sprzedaży przez jednostkę aktywów trwałych. Według pkt 6.4 KSR nr 1, jednostka wykazuje odrębnie tytuły wpływów i wydatków z działalności inwestycyjnej, bez wpływów i wydatków z tytułu należnego i podlegającego potrąceniu naliczonego podatku od towarów i usług. W związku z tym wartość uzyskanego przychodu z tytułu sprzedaży środka trwałego w cenie jego sprzedaży netto spółka zaprezentuje jako wpływy z działalności inwestycyjnej w pozycji B.I.1. "Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych".

Przykład

Spółka z o.o. sprzedała w listopadzie 2022 r. całkowicie umorzony środek trwały za kwotę 14.000 zł (plus VAT: 3.220 zł). Wartość początkowa tego środka trwałego wynosiła: 12.000 zł. Ostatniego odpisu amortyzacyjnego spółka dokonała w październiku 2021 r. Należność za sprzedany środek trwały wpłynęła na rachunek bankowy spółki w listopadzie 2022 r. W księgach rachunkowych spółka dokonała w związku z tym następujących zapisów:

1) FS - faktura dokumentująca sprzedaż środka trwałego:

a) wartość w cenie sprzedaży netto: 14.000 zł

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne",

b) VAT należny: 3.220 zł

- Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",

c) wartość brutto należności od odbiorcy: 17.220 zł

- Wn konto 24-9 "Pozostałe rozrachunki - inne";

2) LT - wyksięgowanie środka trwałego całkowicie umorzonego: 12.000 zł

- Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",
- Ma konto 01 "Środki trwałe";

3) WB - wpływ należności na rachunek bankowy: 17.220 zł

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
- Ma konto 24-9 "Pozostałe rozrachunki - inne".

W rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym za 2022 r. metodą pośrednią, według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, spółka wykaże następujące dane:

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2022 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
I. Zysk (strata) netto 14.000
II. Korekty razem - 14.000
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - 14.000
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
I. Wpływy 14.000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14.000

4. Wpływ sprzedaży środka trwałego objętego aktualizacją na zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

W 2022 r. sprzedaliśmy środek trwały objęty aktualizacją wyceny na dzień 1 stycznia 1995 r. Po jego sprzedaży różnicę z aktualizacji wyceny przeksięgowaliśmy z kapitału aktualizacji na kapitał zapasowy. Jak powinniśmy zaprezentować tę operację w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzanym na 31 grudnia 2022 r. według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości?

W zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzanym na 31 grudnia 2022 r. należy przedstawić zmniejszenie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny oraz zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego.

W świetle art. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości, wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe mogą, na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Ostatnia urzędowa aktualizacja miała miejsce 1 stycznia 1995 r. i przeprowadzono ją na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. nr 7, poz. 34 ze zm.). Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od jego wartości godziwej, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione. Powstałą w wyniku aktualizacji wyceny różnicę odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny i nie może ona być przeznaczona do podziału. Jak wynika z art. 31 ust. 4 ustawy o rachunkowości, kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny podlega zmniejszeniu o różnicę z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych zbywanych lub zlikwidowanych środków trwałych. Różnica ta wpływa na kapitał (fundusz) zapasowy lub inny o podobnym charakterze, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Oznacza to, że gdy sprzedany przez jednostkę środek trwały podlegał wcześniej przeszacowaniu (aktualizacji), to powstały w wyniku tej aktualizacji kapitał ujęty na koncie 81-3 "Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny" podlega przeksięgowaniu na kapitał zapasowy lub inny kapitał o podobnym charakterze. W księgach rachunkowych operacja ta przebiega zapisem po stronie Wn konta 81-3, w korespondencji ze stroną Ma konta 81-1 "Kapitał (fundusz) zapasowy".

Zwracamy uwagę, że na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym zobowiązane są sporządzać jednostki, które podlegają obligatoryjnie corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta. Przy czym jednostki podlegające badaniu, niebędące jednostkami zainteresowania publicznego, które przyjęły status jednostek małych lub mikro, mogą - na podstawie decyzji organu zatwierdzającego - zrezygnować z jego sporządzania (por. art. 48a ust. 1 i ust. 3-4 ustawy o rachunkowości).

Przykład

W 2022 r. spółka z o.o. sprzedała środek trwały, który podlegał aktualizacji wyceny na dzień 1 stycznia 1995 r., za kwotę: 215.000 zł (sprzedaż zwolniona z VAT). Wartość początkowa sprzedanego środka trwałego wynosiła: 150.000 zł, dotychczasowe odpisy amortyzacyjne wynosiły: 131.000 zł, natomiast różnica z aktualizacji wyceny tego środka trwałego, ujęta przez spółkę na koncie 81-3 "Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny", wynosiła: 20.000 zł. W księgach rachunkowych spółka dokonała w związku z tym następujących zapisów:

1) FS - faktura dokumentująca sprzedaż środka trwałego: 215.000 zł

- Wn konto 24-9 "Pozostałe rozrachunki - inne",
- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne";

2) LT - wyksięgowanie sprzedanego środka trwałego:

a) wartość dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych: 131.000 zł

- Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",
- Ma konto 01 "Środki trwałe",

b) nieumorzona wartość środka trwałego: 19.000 zł

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
- Ma konto 01 "Środki trwałe";

3) PK - przeksięgowanie różnicy z aktualizacji wyceny na kapitał zapasowy: 20.000 zł

- Wn konto 81-3 "Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny",
- Ma konto 81-1 "Kapitał (fundusz) zapasowy".

W zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzanym za 2022 r., według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, spółka wykaże następujące dane:

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2021 r. (w zł) Dane za 2022 r. (w zł)
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0 0
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego   20.000
 
 a) zwiększenia (z tytułu)
  20.000
 
   - emisji akcji powyżej wartości nominalnej
   
 
   - podział zysku (ustawowo)
   
 
   - podział zysku (ponad wymaganą ustawowo nominalną wartość)
   
 
   - przeznaczenie różnicy z aktualizacji wyceny na kapitał zapasowy
  20.000
 
b) zmniejszenie (z tytułu)
   
 
   - pokrycia straty
   
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0 20.000
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 20.000 20.000
3.1. Zmiany (kapitału) funduszu z aktualizacji wyceny 0 - 20.000
 
a) zwiększenie (z tytułu)
   
 
b) zmniejszenie (z tytułu)
  20.000
 
   - zbycia środków trwałych objętych aktualizacją
  20.000
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 20.000 0

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.