Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 7 października br. - czas na zastąpienie telepracy pracą tradycyjną lub zdalną 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych po zmianach ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych po zmianach przepisów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022

Spółka posiada kilka samochodów osobowych, które udostępnia pracownikom wchodzącym w skład kadry kierowniczej. Mogą oni wykorzystywać te samochody do celów prywatnych. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych wartość nieodpłatnych świadczeń przysługujących pracownikom z tego tytułu?

1. Ustalenie przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnego wykorzystywania samochodu służbowego

Nowe prawoWartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych stanowi u pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym (por. art. 12 ust. 1 updof). Sposób ustalania przychodu z tego tytułu reguluje art. 12 ust. 2a-2c updof. Przy czym od 1 stycznia 2022 r. treść art. 12 ust. 2a uległa zmianie. Obecnie wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

1) 250 zł miesięcznie - dla samochodów:

a) o mocy silnika do 60 kW,

b) stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.) lub pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy;

2) 400 zł miesięcznie - dla samochodów innych niż wymienione w pkt 1.

Zatem od 1 stycznia 2022 r. przy określaniu wysokości ryczałtu z tytułu używania w celach prywatnych samochodów służbowych bierze się pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Ponadto objęto wprost niższym 250 zł ryczałtem samochody elektryczne i napędzane wodorem. Przypominamy, iż do końca 2021 r., przy określaniu wysokości ryczałtu brało się pod uwagę pojemność silnika, przy czym przepisy nie odnosiły się do aut elektrycznych i napędzanych wodorem.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych w art. 12 ust. 2a updof. Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną w art. 12 ust. 2a albo ust. 2b updof i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Wartość uzyskanego przez pracownika przychodu z tytułu nieodpłatnego używania samochodu służbowego do celów prywatnych pracodawca dolicza do innych przychodów uzyskanych przez tę osobę w danym miesiącu ze stosunku pracy. Od łącznej kwoty tych przychodów pracodawca ma obowiązek - jako płatnik - obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Warto w tym miejscu dodać, iż wartość zryczałtowanego przychodu z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika obejmuje również koszty paliwa. Wynika to wprost z wydanej 11 września 2020 r. przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej, nr DD3.8201.1.2020, w której czytamy:

MF"(...) Przyjmując zatem argumentację zawartą w jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych w zakresie interpretacji art. 12 ust. 2a ustawy PIT, należy stwierdzić, że ryczałtowo określona w tym przepisie wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, przykładowo takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, okresowe przeglądy, które zakład pracy - jako właściciel samochodu - musi ponieść, aby samochód był sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym.

Używanie tak udostępnionego samochodu czasami wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi jak opłaty parkingowe, czy opłaty za przejazdy autostradą, które nie mogą być uznawane za świadczenia objęte kwotą określoną w art. 12 ust. 2a ustawy PIT.

Ustawodawca wskazał bowiem wyraźnie, że chodzi o świadczenie związane z wykorzystaniem samochodu służbowego (czy z oddaniem do używania - bezpłatnie - dla celów prywatnych), a nie wszelkimi pochodnymi kosztami związanymi z podróżą samochodem udostępnionym do wykorzystywania w celach prywatnych".


2. Potrącenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
Wartość uzyskanego przez pracownika przychodu z tytułu nieodpłatnego używania samochodu służbowego do celów prywatnych, ustaloną zgodnie z art. 12 ust. 2a-2c updof, pracodawca zobowiązany jest doliczyć pracownikowi do pozostałych przychodów ze stosunku pracy uzyskanych w danym miesiącu i od łącznej kwoty naliczyć składki ZUS.

W świetle art. 18 ust. 1art. 20 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Do tego przychodu nie wlicza się m.in. rodzajów przychodów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949). Przepis § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, jako zwolnionej ze składek ZUS, nie wymienia wartości pieniężnej świadczenia z tytułu używania przez pracownika służbowego samochodu dla celów prywatnych. Dlatego podlega ona oskładkowaniu.

Przepisy prawne Ujednolicone przepisy prawne
dostępne są w serwisie
www.przepisy.gofin.pl

3. Bilansowe rozliczenie skutków nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego
Przychód pracownika z tytułu nieodpłatnie używanego samochodu służbowego do celów prywatnych nie jest wykazywany w księgach rachunkowych pracodawcy. Jest on statystycznie doliczany do uzyskanego przez pracownika w danym miesiącu wynagrodzenia, w celu obliczenia zaliczki na podatek dochodowy oraz składek ZUS.

Potrącone w związku z uzyskanym przychodem podatkowym zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne mogą zostać ujęte w księgach rachunkowych pracodawcy na podstawie listy płac w miesiącu otrzymania świadczenia, w sposób zaprezentowany na przykładzie.

Więcej przeczytasz w Na temat ulgi dla klasy średniej
można przeczytać
PPD nr 1 z 2022 r. na str. 51

Zaznaczamy, iż w ramach programu Polski Ład od 2022 r. podatnikom zostało odebrane prawo odliczania od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych przez nich lub pobranych przez płatnika w danym roku podatkowym. Aby złagodzić niekorzystne skutki tego rozwiązania wprowadzono tzw. ulgę dla klasy średniej. Uprawnieni podatnicy mogą skorzystać z niej po raz pierwszy w 2022 r., w trakcie roku podatkowego i/lub w zeznaniu rocznym. Co istotne u pracowników jest ona stosowana przez płatnika przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, chyba że złożyli wniosek o jej niestosowanie (por. art. 32 ust. 2a i 2b updof).

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka "X" podpisała z pracownikiem (członkiem zarządu) umowę na nieodpłatne używanie samochodu służbowego (o mocy silnika powyżej 60 kW) do celów prywatnych.
 2. Wartość przychodu z tytułu nieodpłatnego używania samochodu służbowego w lutym 2022 r. wyniosła: 400 zł.
 3. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynosi: 8.000 zł brutto. Pracownikowi przysługują koszty uzyskania przychodów w wysokości: 250 zł oraz kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek w wysokości: 425 zł. Pracownik nie jest członkiem Pracowniczych Planów Kapitałowych, złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2 i nie złożył wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej.
 4. Ewidencję kosztów podstawowej działalności operacyjnej spółka prowadzi na kontach zespołu 4 i 5.
 5. Rozliczenie podatkowo-składkowe wynagrodzenia pracownika za luty 2022 r. przedstawiało się następująco:
Wyszczególnienie Wiersz Kwota
Wynagrodzenie za pracę 1 8.000,00 zł
Ryczałt z tytułu używania nieodpłatnie samochodu służbowego do celów prywatnych 2 400,00 zł
Obciążenia składkowo-podatkowe pracownika
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: wiersze 1 + 2 3 8.400,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika: wiersz 3 × 9,76% + wiersz 3 × 1,50% + wiersz 3 × 2,45% 4 1.151,64 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: wiersze 1 + 2 - 4 5 7.248,36 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne: wiersz 5 × 9% 6 652,35 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne pobrana 7 652,35 zł
Ulga dla klasy średniej 8 1.062,47 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy (po zaokrągleniu): wiersze 1 + 2 - 250 zł - wiersz 4 - wiersz 8 9 5.936,00 zł
Zaliczka na podatek dochodowy: wiersz 9 × 17% - 425 zł 10 584,12 zł
Zaliczka na podatek dochodowy (po zaokrągleniu) obliczona według zasad od 1.01.2022 r. 11 584,00 zł
Zaliczka na podatek dochodowy (po zaokrągleniu) obliczona według zasad w 2021 r. 12 584,00 zł
Pobrana zaliczka na podatek dochodowy 13 584,00 zł
Kwota wypłaty: wiersze 1 - 4 - 7 - 13 14 5.612,01 zł
Obciążenia składkowe pracodawcy
Składki ZUS pokrywane przez pracodawcę, w tym: 15 1.720,32 zł
   a) składki na ubezpieczenia społeczne:
   wiersz 3 × 9,76% + wiersz 3 × 6,5% + wiersz 3 × 1,67% = 1.506,12
   b) składki na FP i FS: wiersz 3 × 2,45% = 205,80
   c) składka na FGŚP: wiersz 3 × 0,10% = 8,40 zł

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. LP - lista płac pracownika:      
   a) kwota wynagrodzenia brutto 8.000,00 zł 40-4 23-0
   b) składki na ubezpieczenia społeczne obciążające pracownika oraz składka zdrowotna: 1.151,64 zł + 652,35 zł =  1.803,99 zł 23-0 22-3
   c) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych 584,00 zł 23-0 22-3
   d) składki ZUS obciążające pracodawcę 1.720,32 zł 40-5 22-3
   e) równoległe obciążenie kosztów według miejsc powstawania 9.720,32 zł 55 49
2. WB - wypłata wynagrodzenia 5.612,01 zł 23-0 13-0

III. Księgowania:

Bilansowe rozliczenie skutków nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.