Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Skutki umorzenia subwencji finansowej otrzymanej z PFR w księgach i sprawozdaniu
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Skutki umorzenia subwencji finansowej otrzymanej z PFR w księgach i sprawozdaniu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021

Spółka w 2020 r. otrzymała subwencję w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa PFR 1.0. W bieżącym roku część subwencji zostanie spółce umorzona. Jak ująć w księgach rachunkowych umorzenie tej subwencji?

Kwotę umorzonej subwencji otrzymanej w ramach tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) odnosi się w księgach rachunkowych na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych.

Subwencja finansowa ma w znacznej mierze charakter bezzwrotny, uzależniony jednak od spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków. Po spełnieniu warunków określonych w programie rządowym Tarcza Finansowa PFR 1.0, aż do 75% otrzymanej subwencji może nie podlegać zwrotowi, a w przypadku przedsiębiorców faktycznie wykonujących działalność w ramach wskazanych w regulaminie kodów PKD nawet 100% (o ile kod PKD będzie ujawniony w odpowiednich rejestrach).

W księgach rachunkowych subwencję przyznaną przez PFR można traktować analogicznie jak pożyczkę. W przypadku umorzenia całości lub części (do 75%) otrzymanej kwoty subwencji, w księgach rachunkowych nastąpi odpisanie zobowiązania (całości lub umorzonej części) z tytułu otrzymanej subwencji na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości. Jeżeli kwota subwencji dotyczy zakupu środka trwałego amortyzowanego według zasad ogólnych, to w przypadku jej umorzenia wskazane jest zastosowanie przepisów art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości.

Zmniejszenia zobowiązania dokonuje się na podstawie dowodu księgowego PK dopiero w momencie umorzenia.

Ewidencja księgowa umorzenia subwencji finansowej otrzymanej z PFR

1. PK - umorzenie subwencji finansowej:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
(w analityce: Rozrachunki z tytułu otrzymanej subwencji finansowej),
- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

2. PK - odniesienie umorzonej subwencji na konto rozliczeń międzyokresowych - jeśli subwencja została przeznaczona na zakup środka trwałego, który na moment jej umorzenia będzie nadal amortyzowany:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
(w analityce: Rozrachunki z tytułu otrzymanej subwencji finansowej),
- Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

3. PK - zarachowanie kwoty ujętej na koncie 84 do przychodów, równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego, którego zakup sfinansowano subwencją:

- Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

W której pozycji rachunku zysków i strat sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości ująć kwotę umorzonej subwencji z PFR - w pozycji dotacje, czy inne przychody operacyjne?

W rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości kwotę umorzonej subwencji finansowej otrzymanej z PFR prezentuje się w pozostałych przychodach operacyjnych w pozycji "Inne przychody operacyjne".

W przypadku umorzenia całości lub części subwencji finansowej, kwotę tego umorzenia należy zaprezentować w rachunku zysków i strat w następujący sposób:

1) jeśli sprawozdanie finansowe sporządzone jest według załącznika nr 1 - w pozycji "Pozostałe przychody operacyjne - inne przychody operacyjne" (w wariancie kalkulacyjnym w pozycji G.IV, w wariancie porównawczym w pozycji D.IV),

2) jeśli sprawozdanie finansowe sporządzone jest według załącznika nr 4 - w pozycji C. "Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów",

3) jeśli sprawozdanie finansowe sporządzone jest według załącznika nr 5 - w pozycji "Pozostałe przychody operacyjne" (w wariancie kalkulacyjnym w pozycji F, w wariancie porównawczym w pozycji D).

W której pozycji rachunku przepływów pieniężnych sporządzanego metodą pośrednią wykazać jako korektę umorzenie subwencji?

Kwotę umorzonej subwencji finansowej otrzymanej z PFR wykazuje się w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią w przepływach z działalności operacyjnej w pozycji A.II.10. "Inne korekty".

Metoda pośrednia w rachunku przepływów pieniężnych działalności operacyjnej polega na tym, że wynik finansowy netto roku obrotowego koryguje się o pozycje niepowodujące zmian stanu środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, jak też o wyniki innych działalności niż operacyjna oraz elementy pieniężne wyniku, które zalicza się do właściwych rodzajów działalności (inwestycyjnej, finansowej). Korekty polegają głównie na:

 • wyłączeniu pozycji niepieniężnych (np. amortyzacji, zmiany stanu rezerw, wyniku na działalności inwestycyjnej),
 • wyłączeniu pieniężnych przychodów (korzyści) i kosztów wpływających na wynik finansowy, ale dotyczących działalności inwestycyjnej lub finansowej (np. zapłacone odsetki od kredytów, odsetki otrzymane z tytułu inwestycji, otrzymane dywidendy),
 • uwzględnieniu zmian stanu krótkoterminowych aktywów (zapasów, należności, rozliczeń międzyokresowych) oraz zobowiązań związanych z działalnością operacyjną.

Wymienione wyżej korekty nie obejmują w pełni wszystkich przypadków, w których dokonanie korekty jest konieczne. Wynika to z olbrzymiej dynamiki procesów gospodarczych, która wzmaga różnorodność transakcji występujących w praktyce gospodarczej. Zdarzenia, które wymagają korekty w obszarze działalności operacyjnej, a nie można przypisać ich do żadnej z pozostałych korekt, powinny zostać wykazane w innych korektach, tj. w pozycji A.II.10. "Inne korekty". Pozycja ta ma charakter szczególny, cechujący się dużą uznaniowością, którą należy rozpatrywać w kontekście zarówno charakteru danej transakcji, specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej, zapisów w polityce rachunkowości jednostki itp. Pomocny w ocenie zdarzeń mieszczących się w zakresie tej korekty jest Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych", gdzie przytoczone są przykładowe operacje, które można ująć w pozycji A.II.10. Należą do nich m.in.:

 • niepieniężne straty nadzwyczajne w składnikach działalności inwestycyjnej (plus), jeśli nie zostały one ujęte w korekcie A.II.4,
 • niepieniężne zyski nadzwyczajne w składnikach działalności inwestycyjnej (minus), jeśli nie zostały one ujęte w korekcie A.II.4,
 • aktualizacja wyceny aktywów finansowych, jeżeli jej skutki są odnoszone na wynik finansowy (np. aktualizacja wartości aktywów finansowych krótkoterminowych do wartości rynkowej in minus - korekta ze znakiem plus), chyba że jednostka wykazuje ją w pozycji A.II.4 rachunku przepływów,
 • dotacje w roku ich otrzymania, jeżeli zostały w całości, z pominięciem rozliczeń międzyokresowych przychodów, odniesione na wynik finansowy bieżącego okresu (minus),
 • umorzenie zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych (minus),
 • umorzenie udzielonych pożyczek (plus).

Zatem umorzenie subwencji wskazane jest zaprezentować w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią w pozycji A.II.10. "Inne korekty".

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.