Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Zapisy w polityce rachunkowości dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zapisy w polityce rachunkowości dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021

Wprowadziliśmy w naszej firmie pracownicze plany kapitałowe. Czy w związku z tym powinniśmy dodać jakieś zapisy w zasadach (polityce) rachunkowości?

Wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w jednostce może wiązać się z aktualizacją zakładowego planu kont, który jest częścią zasad (polityki) rachunkowości oraz aktualizacją postanowień polityki rachunkowości w zakresie prezentacji w bilansie rozrachunków z tytułu wpłat do PPK.
1. Aktualizacja zakładowego planu kont w związku z wprowadzeniem PPK

W myśl art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, w tym m.in. dotyczące zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Ustalone na piśmie i przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości zatwierdza kierownik jednostki. Odpowiada on również za jej aktualizację (por. art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Wprowadzenie PPK może spowodować konieczność utworzenia nowych kont księgowych i wymagać aktualizacji zakładowego planu (ZPK).

Zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych, zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat do PPK oraz dokonywania wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych w PPK reguluje ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), zwana dalej ustawą o PPK. W świetle art. 3 tej ustawy, PPK jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie. Wpłaty dokonywane do PPK są finansowane z własnych środków przez podmiot zatrudniający, a także przez uczestnika PPK. Wysokość wpłat określa się procentowo od wynagrodzenia uczestnika PPK, przy czym wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia, a finansowana przez uczestnika PPK wpłata podstawowa wynosi 2% wynagrodzenia.

W księgach rachunkowych wpłaty dokonywane do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zalicza się do kosztów pracowniczych. Tego rodzaju koszty obciążają konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" i/lub odpowiednie konto w zespole 5.

Ewidencja księgowa wpłat do PPK w części finansowanej przez pracodawcę

1. PK - wpłata do PPK:

- Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"
(w analityce: Wpłata do PPK) lub konto zespołu 5,
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
(w analityce: Wpłaty do PPK lub Rozrachunki z instytucją zarządzającą i prowadzącą PPK).

Konto 40-5 służy w jednostce do ewidencji kosztów ponoszonych w związku z zatrudnianiem pracowników oraz osób fizycznych niebędących pracownikami. Na koncie tym ujmuje się m.in. składki na ubezpieczenia społeczne obciążające koszty pracodawcy, obowiązkowe odpisy na FP, FGŚP, FEP, FS, świadczenia (odprawy) emerytalne, rentowe, wydatki ponoszone na podstawie przepisów BHP oraz Kodeksu pracy. Z reguły jednostki wyodrębniają w ramach konta 40-5 odpowiednie konta analityczne dotyczące poszczególnych świadczeń. W związku z nowym obowiązkiem związanym z PPK można utworzyć nowe konto analityczne o nazwie np. "Wpłaty do PPK".

Ponadto jednostka sporządzająca rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym według załącznika nr 1nr 5 do ustawy o rachunkowości, w pozycji "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" wyodrębnia świadczenia emerytalne. W zakresie tych świadczeń uwzględnia się m.in. składki na PPK pokrywane ze środków pracodawcy, ujęte na koncie 40-5. Z kolei jednostka sporządzająca rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym według załącznika nr 1 informacje o świadczeniach emerytalnych prezentuje w ustępie 2 pkt 2 lit. f) dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego.

Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są pobierane z jego wynagrodzenia i ujmowane w księgach rachunkowych na kontach rozrachunkowych.

Ewidencja księgowa wpłaty dokonywanej ze środków uczestnika PPK

1. LP - wpłata do PPK pracownika:

- Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
(w analityce: Wpłaty do PPK lub Rozrachunki z instytucją zarządzającą i prowadzącą PPK).

Podmiot zatrudniający, czyli pracodawca, jest zobowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej zarówno w części finansowanej z własnych środków, jak i pobranych z wynagrodzenia uczestnika PPK.

Kwoty wpłat do PPK ujmuje się w księgach rachunkowych na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki", w ramach którego można wyodrębnić konto o nazwie np. "Wpłaty do PPK" lub "Rozrachunki z instytucją zarządzającą i prowadzącą PPK". Zależnie od funkcjonującego w jednostce zakładowego planu kont, może to być konto analityczne do konta 24 lub nowe konto syntetyczne w ramach funkcjonujących już w jednostce kont pozostałych rozrachunków (tj. kont 24). Odrębne konto przeznaczone do ewidencjonowania kwot należnych do wpłaty do PPK oraz ich rozliczenie z dokonaną płatnością pomaga kontrolować rozrachunki z wybraną instytucją finansową.

Ewidencja księgowa wpłat do instytucji prowadzącej PPK

1. WB - przekazanie wpłaty do PPK:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
(w analityce: Wpłaty do PPK lub Rozrachunki z instytucją zarządzającą i prowadząca PPK),
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".


2. Postanowienia polityki rachunkowości w zakresie prezentacji w bilansie rozrachunków z tytułu wpłat do PPK

Jak wynika z art. 28 ust. 3 i 4 ustawy o PPK, wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający. Do dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej jest zobowiązany podmiot zatrudniający, a wpłaty są dokonywane w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

Zatem zarachowane za ostatni miesiąc roku obrotowego wpłaty do PPK od wynagrodzeń wypłacanych w tym samym miesiącu (tj. wynagrodzenie za grudzień wypłacane w grudniu) stają się zobowiązaniem w miesiącu wypłaty tego wynagrodzenia tj. w grudniu z terminem płatności 15 stycznia kolejnego roku. Zobowiązania te prezentuje się w pasywach bilansu jako inne zobowiązania krótkoterminowe, np. w pozycji B.III.3 lit. i) bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Jeśli jednak jednostka wypłaca wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesiąca, to wynagrodzenia za grudzień wypłaca do 10 stycznia następnego roku. Wpłaty do PPK naliczone i pobrane w grudniu należy przekazać, w takim przypadku, do wybranej instytucji finansowej w terminie do 15 lutego następnego roku. Zarachowane za grudzień wpłaty do PPK widniejące jako saldo Ma na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Wpłaty do PPK lub Rozrachunki z instytucją zarządzającą i prowadzącą PPK) nie stanowią na dzień bilansowy wymagalnego zobowiązania wobec instytucji finansowej. Staną się nim dopiero w miesiącu wypłaty wynagrodzeń (tutaj: w styczniu następnego roku). Dlatego równowartość naliczonych wpłat do PPK wykazuje się w takim przypadku w pasywach bilansu jako pozostałe rezerwy krótkoterminowe, np. w pozycji B.I.3 bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Jeżeli nie zniekształca to obrazu sytuacji finansowej jednostki, to zobowiązania z tytułu wpłat do PPK można prezentować jako inne zobowiązania krótkoterminowe. Przyjęty sposób prezentacji ww. wpłat należy opisać w polityce rachunkowości jednostki, np. w objaśnieniach do zakładowego planu kont (ZPK).


3. Fragment polityki rachunkowości uwzględniający wprowadzenie PPK

Utworzenie nowych kont księgowych w związku z wprowadzeniem PPK wymaga aktualizacji ZPK, stanowiącego element zasad (polityki) rachunkowości. Zmiany tej można dokonać aneksem lub zarządzeniem kierownika jednostki o wprowadzeniu nowego jednolitego tekstu ZPK. Poniżej prezentujemy fragment ZPK po aktualizacji.

Fragment polityki rachunkowości uwzględniający wprowadzenie PPK


Fragment polityki rachunkowości uwzględniający wprowadzenie PPK

Jeżeli spółka wypłaca wynagrodzenie do 10. dnia następnego miesiąca i przyjęła uproszczenie w zakresie prezentacji w bilansie równowartości naliczonych wpłat do PPK za grudzień, to w zasadach (polityce) rachunkowości opis do konta 24-4, w części dotyczącej prezentacji w bilansie, może być następujący:

Fragment polityki rachunkowości uwzględniający wprowadzenie PPK

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.