Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Moment ujęcia w kosztach wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Moment ujęcia w kosztach wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020

Zleceniobiorca ma w umowie zlecenia zapis, że wynagrodzenie płatne jest na ostatni dzień każdego miesiąca. Czasem się jednak zdarza, że dwa razy w ciągu miesiąca ma wypłatę, np. 2 października 2020 r. za wrzesień 2020 r. i 30 października 2020 r. za październik 2020 r. Czy w takiej sytuacji wynagrodzenie płatne w październiku za wrzesień jest kosztem października? Jak zaksięgować składki ZUS od tego wynagrodzenia?

1. Memoriałowe rozliczenie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla celów bilansowych
Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia zalicza się w ciężar kosztów miesiąca, którego dotyczą. Tak samo ujmuje się składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę. Nie ma przy tym znaczenia, że zobowiązanie wobec zleceniobiorcy oraz składki ZUS zostały zapłacone w następnych miesiącach. Oznacza to, że wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za wrzesień oraz składki ZUS obciążające płatnika składek dotyczące tego wynagrodzenia, bez względu na termin wypłaty/zapłaty, jednostka powinna zaliczyć do kosztów września.

Zgodnie z bilansową zasadą memoriału, określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Oznacza to, że w świetle prawa bilansowego wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zalicza się do kosztów okresu sprawozdawczego (miesiąca), którego dotyczy to wynagrodzenie, tj. za który jest należne, bez względu na termin jego wypłaty. Także składki ZUS od wynagrodzenia z umowy zlecenia w części finansowanej przez płatnika składek (zleceniodawcę) ujmuje się w kosztach miesiąca, którego dotyczą.

Generalnie zawarcie umowy zlecenia powoduje obowiązek ubezpieczeń w ZUS. Osoby wykonujące umowę zlecenia podlegają z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Osoba wykonująca umowę zlecenia może przystąpić na zasadzie dobrowolności do ubezpieczenia chorobowego. Za zleceniobiorcę objętego obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi może również powstać obowiązek opłacania składek na FP (w tym FS) i FGŚP.

Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, zlecenie) zalicza się w księgach rachunkowych do kosztów wynagrodzeń i ujmuje na koncie 40-4 "Wynagrodzenia" układu rodzajowego kosztów oraz/lub odpowiednim koncie służącym do ewidencji wynagrodzeń w zespole 5. W zależności od potrzeb jednostka może utworzyć do konta wynagrodzeń ewidencję analityczną z podziałem np. na: wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, wynagrodzenia członków zarządu oraz pozostałe wynagrodzenia. Obciążające zleceniodawcę składki ZUS od umów cywilnoprawnych, jeśli wystąpią, księguje się na koncie 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" oraz/lub na odpowiednim koncie w zespole 5. Podstawą do zaksięgowania wydatku związanego z umową cywilnoprawną w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej jednostki może być umowa cywilnoprawna oraz wystawiony do niej rachunek, a także sporządzona lista płac dotycząca umów cywilnoprawnych.

Ewidencja księgowa wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych

1. Ujęcie kwoty brutto należnego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia (ewidencja w księgach miesiąca, którego wynagrodzenie dotyczy, niezależnie od daty jego wypłaty):
      - Wn konto 40-4 "Wynagrodzenia" lub konto zespołu 5
         (w analityce: Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia),
      - Ma konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń".
2. Potrącenia z wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia:
   a) potrącone składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne:
      - Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"
         (w analityce: Rozrachunki z ZUS),
   b) potrącona zaliczka na podatek dochodowy:
      - Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"
         (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym).
3. Wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia pomniejszonego o dokonane potrącenia:
      - Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".
4. Składki ZUS obciążające jednostkę (zleceniodawcę):
      - Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"
          lub konto zespołu 5,
      - Ma konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"
         (w analityce: Rozrachunki z ZUS).

2. Zaliczenie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia do kosztów podatkowych z chwilą ich wypłaty
Dla celów podatkowych wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia stanowią dla jednostki, która je wypłaca koszty podatkowe z chwilą ich wypłaty lub postawienia do dyspozycji zleceniobiorcy. Natomiast składki ZUS od tych wynagrodzeń w części finansowanej przez płatnika składek kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich uiszczenia do ZUS.

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, wypłacane osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, stanowią dla jednostki, która je wypłaca, koszty podatkowe z chwilą ich wypłaty lub postawienia do dyspozycji zleceniobiorcy. Według art. 13 pkt 8 updof przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło kwalifikuje się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Z kolei w świetle art. 16 ust. 1 pkt 57 updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 55 updof, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych między innymi w art. 13 pkt 2 i 4-9 updof.

Z kolei składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika kwalifikuje się do kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 57a updop i art. 23 ust. 1 pkt 55a updof, co oznacza, że wspomniane składki są kosztem uzyskania przychodów z chwilą faktycznego ich opłacenia do ZUS. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy są one opłacane terminowo.


3. Dostosowanie ewidencji księgowej dla potrzeb ustalenia kosztów podatkowych
Jeśli moment zaliczenia wypłacanych wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia i składek ZUS od tych wynagrodzeń do kosztów bilansowych i podatkowych jest różny, zasadne jest wyodrębnienie w ewidencji analitycznej prowadzonej dla kosztów podstawowej działalności operacyjnej (konta zespołu 4 i 5) kont służących ewidencji kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Ewidencja szczegółowa do konta 40-4 i 40-5 powinna umożliwiać prawidłowe ustalenie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS obciążających płatnika dla celów podatku dochodowego.

Koszty niewypłaconych (lub niepostawionych do dyspozycji zleceniobiorcy) wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia i niezapłaconych składek obciążających pracodawcę, które zgodnie z zasadą memoriału będą zaliczone do kosztów bilansowych miesiąca, którego dotyczą, będą wówczas ujmowane na kontach analitycznych jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (nkup). Z kolei w momencie, w którym staną się kosztem uzyskania przychodów, zostaną przeksięgowane na konta analityczne służące ewidencji kosztów uzyskania przychodów (kup). Zasady tej nie można jednak zastosować na przełomie roku. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i składki ZUS od tych wynagrodzeń, które nie są kosztem uzyskania przychodów w okresie (roku), którego dotyczą, powinny zostać ujęte w księgach rachunkowych tego roku w ewidencji analitycznej jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (nkup). Natomiast w następnym roku, gdy staną się kosztem uzyskania przychodów, jednostka powinna uwzględniać te składniki wyłącznie w rachunku podatkowym "statystycznie", doliczając je do kosztów uzyskania przychodów. Nie mogą one być wprowadzane do ksiąg, gdyż nie są kosztem bilansowym tego roku.

W sytuacji gdy przed ujęciem wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia w księgach rachunkowych jednostka posiada informację o ich wypłacie (lub postawieniu do dyspozycji zleceniobiorcy) w miesiącu którego dotyczą, to ujmuje je bezpośrednio na koncie przeznaczonym do ewidencji wynagrodzeń stanowiących koszty uzyskania przychodu.

Przykład

I. Założenia:

Spółka z o.o. zawarła umowę zlecenia z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz niebędącą jej pracownikiem. Według oświadczenia zleceniobiorcy, wykonywana praca z tytułu umowy zlecenia jest aktualnie jedynym jego zajęciem zarobkowym. Kwotę wynagrodzenia z tytułu zlecenia ustalono w wysokości: 2.000 zł brutto. Spółka była zobowiązana naliczyć i potrącić z tytułu umowy zlecenia składki na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną. Zleceniobiorca nie wniósł o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Na podstawie listy płac umów cywilnoprawnych 30 października 2020 r. zleceniobiorcy wypłacono wynagrodzenie za zlecenie wykonane w październiku 2020 r., a składki ZUS od tego wynagrodzenia opłacono w listopadzie 2020 r. Rozliczenie składkowo-podatkowe przedstawiało się następująco:

Wiersz Wyszczególnienie Kwota
1. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia 2.000,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę: (2.000 zł × 9,76%) + (2.000 zł x 1,50%) =  225,20 zł
3. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2.000 zł - 225,20 zł =  1.774,80 zł
4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: 1.774,80 zł × 9% =  159,73 zł
5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od podatku: 1.774,80 zł × 7,75% = 137,55 zł
6. Koszty uzyskania przychodów: (2.000 zł - 225,20 zł) × 20% =  354,96 zł
7. Podstawa opodatkowania, po zaokrągleniu: 2.000 zł - (354,96 zł + 225,20 zł) =  1.420,00 zł
8. Naliczony podatek dochodowy: 1.420,00 zł × 17% =  241,40 zł
9. Zaliczka na podatek dochodowy do pobrania, po zaokrągleniu: 241,40 zł - 137,55 zł = 104,00 zł
10. Kwota do wypłaty: 2.000 zł - 225,20 zł - 159,73 zł - 104,00 zł =  1.511,07 zł

Składki ZUS obciążające jednostkę wyniosły razem: 409,60 zł. Spółka prowadzi ewidencję kosztów podstawowej działalności operacyjnej wyłącznie na kontach zespołu 4.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. LP - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia:      
   a) kwota brutto należna za wykonane zlecenie 2.000,00 zł 40-4 23-0
   b) składki ZUS obciążające zleceniobiorcę: 225,20 zł + 159,73 zł =  384,93 zł 23-0 22-3
   c) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych 104,00 zł 23-0 22-3
2. PK - składki ZUS obciążające zleceniodawcę 409,60 zł 40-5 22-3
3. WB - wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 1.511,07 zł 23-0 13-0 

III. Księgowania:

Dostosowanie ewidencji księgowej dla potrzeb ustalenia kosztów podatkowych

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.