Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Informacje dotyczące środków trwałych w sprawozdaniu finansowym
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Informacje dotyczące środków trwałych w sprawozdaniu finansowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020

W 2020 r. zakupiliśmy kilka maszyn i urządzeń, które wprowadziliśmy do ewidencji bilansowej środków trwałych. Jakie informacje dotyczące tych składników majątku powinniśmy przedstawić w sprawozdaniu finansowym sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości?

Minimalny zakres informacji na temat środków trwałych prezentowanych i ujawnianych w sprawozdaniu finansowym określają załączniki do ustawy o rachunkowości. Ponadto Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" (KSR nr 11) w pkt 11.1-11.3 wskazuje dodatkowe informacje o środkach trwałych, które mogą być przydatne użytkownikom sprawozdań finansowych.

W bilanse sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości środki trwałe wykazuje się w pozycji A.II.1. "Środki trwałe" z podziałem na:

 • grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu),
   
 • budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
   
 • urządzenia techniczne i maszyny,
   
 • środki transportu,
   
 • inne środki trwałe.

Według art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, środki trwałe (zarówno własne, jak i przyjęte w leasing finansowy) wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zasadniczo środki trwałe wykazuje się w bilansie w tzw. wartości księgowej netto, tzn. po uwzględnieniu wszystkich zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej, które miały miejsce do dnia bilansowego, w tym:

 • zwiększeń wynikających z aktualizacji wyceny, o której mowa w art. 31 ust. 3 ustawy o rachunkowości,
   
 • zwiększeń o kwoty nakładów poniesionych na ulepszenie (w tym na skutek dołączenia części dodatkowych i peryferyjnych),
   
 • zmniejszeń o część wartości początkowej przypadającą na odłączane od środka trwałego części dodatkowe lub peryferyjne,
   
 • zmniejszeń o sumę dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych oraz sumę odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

W rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, w pozycji "Zysk/strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych" (pozycja G.I/H.I - wariant kalkulacyjny i pozycja D.I/E.I - wariant porównawczy) wykazuje się różnicę między przychodami z rozchodu (w tym z tytułu sprzedaży, likwidacji, nieodpłatnego przekazania, darowizny) środków trwałych, w tym w budowie, a ich wartością księgową netto powiększoną o koszty związane z rozchodem.

Z kolei we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego prezentuje się przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosowane przez jednostkę w odniesieniu do środków trwałych, w tym zasady ich amortyzacji.

Ponadto zaleca się, aby ujawniać dodatkowe informacje o środkach trwałych, które mogą być przydatne użytkownikom sprawozdań finansowych (por. pkt 11.3 KSR nr 11). Informacje te wymienione zostały w poniższej tabeli.

Informacje dotyczące środków trwałych, które zaleca się ujawniać w sprawozdaniu finansowym
1. Wartość rynkowa lub inaczej określona wartość godziwa środków trwałych (zwłaszcza nieruchomości), o ile różni się ona w sposób istotny od wykazanej w bilansie wartości księgowej netto
2. Wartość początkowa środków trwałych w pełni zamortyzowanych, będących nadal w używaniu, w tym budynków i budowli oraz środków trwałych niskocennych, od których dokonano jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
3. Wartość księgowa netto czasowo nieużywanych środków trwałych
4. Przyczyny wpływające na zmiany stóp i stawek amortyzacji
5. Czynniki wpływające na trwałą utratę wartości środków trwałych, oraz czynniki powodujące przerwanie lub zaprzestanie budowy nowych środków trwałych

Szczegółowe informacje dotyczące środków trwałych prezentuje się w dodatkowych informacjach i objaśnieniach. Informacje te mogą być przedstawiane w formie not. Noty te udostępnione są jako aktywne druki w serwisie www.druki.gofin.pl w zakładce Rachunkowość. Są one na tyle uniwersalne, że każda jednostka może wykorzystać je przy tworzeniu własnej informacji dodatkowej.

W ustępie 1 pkt 1 dodatkowych informacji i objaśnień przedstawia się szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych (a także wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych), zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy. Dla majątku amortyzowanego przedstawia się dodatkowo stany i tytuły zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. Ze względu na zakres informacji koniecznych do wykazania, mogą one zostać przedstawione w nocie do informacji dodatkowej, sporządzonej w formie tabeli. W tym celu można wykorzystać notę 1 "Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych".

Z kolei w ustępie 1 pkt 2 dodatkowych informacji i objaśnień prezentuje się kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. W tym punkcie ujawnia się informacje o dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisach aktualizujących wartość aktywów trwałych (odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych). W tym celu można wykorzystać notę 4 "Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych".

Natomiast w ustępie 1 pkt 4 dodatkowych informacji i objaśnień ujawnia się wartość gruntów użytkowanych wieczyście. W tym celu można wykorzystać notę 7 "Grunty użytkowane wieczyście". Należy pamiętać, że prezentowane dane liczbowe powinny wynikać z posiadanych przez jednostkę dokumentów (np. potwierdzających nadanie jej prawa użytkowania wieczystego gruntów, czy stanowiących podstawę naliczania rocznych opłat za użytkowanie wieczyste).

Wskazówki jak sporządzić sprawozdanie
finansowe za 2020 r. można znaleźć
w serwisie www.gofin.pl
w zakładce Bilans 2020

W ustępie 1 pkt 5 dodatkowych informacji i objaśnień przedstawia się wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. W tej pozycji wykazywane są środki trwałe używane na podstawie ww. umów, z których niezbicie wynika, że jednostka nie musi (nie ma obowiązku lub prawa) ich amortyzować lub umarzać (jeżeli np. umowa nie spełnia co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 pkt 1-7 ustawy o rachunkowości). W tym celu można wykorzystać notę 8 "Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)". Ważne jest, aby wartość środków trwałych wynikała z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo - w przypadku braku danych w tym zakresie - została ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.