Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych powstałych w wyniku spisu z natury zapasów

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych powstałych w wyniku spisu z natury zapasów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Zagadnienia związane z inwentaryzacją regulują przepisy rozdziału 3 ustawy o rachunkowości. Z kolei szczegółowe wyjaśnienia problemów merytorycznych i organizacyjnych powstających przy przeprowadzaniu inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów, zwanych dalej zapasami, zawiera stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów, zwane dalej stanowiskiem w sprawie inwentaryzacji zapasów.
1. Termin rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych według ustawy o rachunkowości

Jednostki, które za rok obrotowy przyjęły rok kalendarzowy, inwentaryzację za 2019 r. powinny przeprowadzić według stanu na 31 grudnia 2019 r. Przy czym, jak wynika z treści art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości, termin i częstotliwość inwentaryzacji uznaje się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację składników aktywów, z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, które na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy są odpisywane w koszty na dzień ich zakupu lub wytworzenia, rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku. Stąd w jednostkach, dla których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2019 r., inwentaryzację większości składników majątku można było rozpocząć 1 października 2019 r., a zakończyć 15 stycznia 2020 r.

Powstałe rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym ustalonym w drodze spisu z natury a stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych trzeba wyjaśnić i rozliczyć jeszcze przed zamknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzeniem sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, w którym przeprowadzono inwentaryzację. Wynika to z treści art. 27 ust. 2 ustawy o rachunkowości, w świetle którego różnice inwentaryzacyjne należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

Aktywne druki i formularze Druki inwentaryzacyjne dostępne są
 w serwisie Wzory druków i umów
w zakładce Rachunkowość

W celu ustalenia granicznego terminu na rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych należy odwołać się do art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości, na podstawie którego księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bieżąco, jeżeli zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej są sporządzane za rok obrotowy nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym. W jednostce, dla której rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a dniem bilansowym jest 31 grudnia 2019 r., rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych za 2019 r. wskazane jest dokonać w terminie do 25 marca 2020 r.


2. Rodzaje różnic inwentaryzacyjnych i sposób ich ujęcia w księgach
Skutki bilansowe ujawnienia niedoboru lub nadwyżki w toku spisu z natury zapasów

Różnice inwentaryzacyjne mogą mieć charakter niedoborów, które dzieli się na niedobory pozorne i usprawiedliwione (uzasadnione) oraz nieusprawiedliwione (nieuzasadnione), a także szkód, spowodowanych obniżeniem przydatności gospodarczej danego składnika zapasów oraz nadwyżek. Porównanie stanów wynikających ze spisu z natury ze stanami ewidencji księgowej należy do księgowości. Różnice inwentaryzacyjne powstałe w wyniku tych porównań księgowy przenosi z arkuszy spisowych lub zestawień zbiorczych do zestawienia różnic ilościowych lub jakościowych. Sprawdzone i kompletne zestawienia różnic księgowość przekazuje przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej w celu ustalenia przyczyn ich powstania oraz sposobów ich rozliczenia.

Na podstawie sporządzonych zestawień różnic inwentaryzacyjnych księgowy doprowadza stan ewidencji księgowej do stanu ustalonego w drodze spisu z natury. Wstępnie ustalone różnice inwentaryzacyjne, do czasu ich rozliczenia ujmuje się np. na kontach 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów i szkód" lub 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek".

Ewidencja księgowa ujawnienia niedoboru lub nadwyżki w toku spisu z natury zapasów

1. PK - ujawnienie niedoboru:
      - Wn konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów i szkód",
      - Ma konto 31-1 "Materiały", 33 "Towary", 60-0 "Produkty gotowe".
2. PK - ujawnienie nadwyżki:
      - Wn konto 31-1 "Materiały", 33 "Towary", 60-0 "Produkty gotowe",
      - Ma konto 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek".

W jednostkach, które prowadzą ewidencję towarów, materiałów, wyrobów gotowych w cenach różniących się od cen zakupu (nabycia) lub kosztu wytworzenia równocześnie do zaksięgowanego niedoboru/nadwyżki w księgach rachunkowych należy odpowiednio ująć przypadające na niedobór/nadwyżkę tego aktywa odchylenia od cen ewidencyjnych, co ujmuje się zapisem: Wn/Ma konto 34, 62, Ma/Wn konto 24-1.

Jednostki, które sporządzają porównawczy rachunek zysków i strat oraz prowadzą ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5 ujmując w ewidencji księgowej niedobór wyrobów gotowych muszą mieć na uwadze tzw. krąg kosztów. Przeksięgowanie wartości niedoboru wyrobów gotowych z konta 60-0 "Produkty gotowe" na konto 24-1 powoduje wyjście kosztów z kręgu. Koszty, które wyszły poza krąg kosztów, ujęte wcześniej na kontach zespołu 4 i 5 ewidencjonuje się na kontach 79-0 "Obroty wewnętrzne" oraz 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych".

Ewidencja księgowa niedoboru wyrobów gotowych w jednostce stosującej
porównawczy rachunek zysków i strat (konta zespołu 4 i 5)

1. Wyksięgowanie niedoboru wyrobów gotowych z ewidencji:
      - Wn konto 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych",
      - Ma konto 60 "Produkty gotowe i półprodukty".
2. Ujęcie niedobory wyrobów gotowych do wyjaśnienia:
      - Wn konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów i szkód",
      - Ma konto 79-0 "Obroty wewnętrzne".

Uwaga: Jeśli produkty ujmowane są przez jednostkę w stałych cenach ewidencyjnych, to wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów powinno również nastąpić w korespondencji z kontem 79-0 i 79-1.


Sposób rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych
w zależności od charakteru tej różnicy

Rozliczenie wyników inwentaryzacji przed zamknięciem ksiąg rachunkowych oznacza również, że konta księgowe rozliczeń niedoborów i nadwyżek nie powinny na dzień bilansowy wykazywać sald. Po wyjaśnieniu przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych komisja inwentaryzacyjna sporządza protokół z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, w którym zawiera wnioski w sprawie sposobu rozliczenia każdej różnicy i przedstawia je do akceptacji kierownikowi jednostki. Po zatwierdzeniu przez kierownika jednostki protokołu z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych zawarte w nim postanowienia podlegają rozliczeniu w księgach rachunkowych pod datą spisu, nie późniejszą niż ostatni dzień roku obrotowego, którego dotyczył spis z natury.

Ewidencja księgowa rozliczenia ilościowych różnic inwentaryzacyjnych
(niedoborów i nadwyżek)

1. Ubytki naturalne, mieszczące się w granicach norm (wynikające z cech zapasów lub procesów fizykochemicznych):
      - Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" lub konto zespołu 5,
         lub konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów", 73-1 "Wartość
          sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)",
      - Ma konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów i szkód".

Uwaga: W ciężar kosztów działalności operacyjnej można zaliczać również niedobory - ubytki usprawiedliwione przekraczające normy oraz niedobory spowodowane niedokładnością urządzeń pomiarowych stosowanych do pomiaru przychodów lub rozchodów zapasów, jeżeli mieszczą się w granicach tolerancji (por. pkt. 100 stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów).

2. Kompensata niedoborów z nadwyżkami (dotyczy niedoborów uznanych za niezawinione):
      - Wn konto 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek",
      - Ma konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów i szkód".

Uwaga: Pozostałe po kompensacie kwoty niedoborów lub nadwyżek odnosi się na konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne" lub 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

3. Niedobór powstały w wyniku zdarzenia losowego (np. pożar, powódź, wichura, zalanie):
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów i szkód".
4. Niedobory uznane przez kierownika jednostki za powstałe z przyczyn niezawinionych przez osobę materialnie odpowiedzialną:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów i szkód".
5. Niedobory nieusprawiedliwione:
   a) niedobory zawinione bezsporne, gdy pracownik wyraził na piśmie
        zgodę na zwrot równowartości niedoboru:
      - Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",
      - Ma konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów i szkód",
   b) niedobory zawinione sporne, gdy osoba odpowiedzialna nie wyraża
        zgody na ich pokrycie i skierowano sprawę na drogę sądową:
      - Wn konto 24-6 "Należności dochodzone na drodze sądowej",
      - Ma konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów i szkód".

Uwaga: Równocześnie należy utworzyć odpis aktualizujący jego wartość zapisem: Wn konto 76-1, Ma konto 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności";

   c) niedobory zawinione niedochodzone przez kierownika jednostki,
        gdy jednostka rezygnuje z wystąpienia na drogę sądową, godząc się
        z poniesieniem straty (w tym przypadku kierownik może zastosować
        wobec osoby materialnie odpowiedzialnej sankcje w postaci np.
        upomnienia, pozbawienia premii, odwołania z funkcji, wypowiedzenia)
        - por. pkt 101 stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów i szkód".
6. Nadwyżki:
   a) kompensata nadwyżek z niedoborem:
      - Wn konto 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek",
      - Ma konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów i szkód",
   b) nadwyżki rzeczywiste, których przyczyn powstania nie ustalono:
      - Wn konto 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek",
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne",
   c) nadwyżki wynikające z niedokładności urządzeń pomiarowych,
        mieszczące się w granicach tolerancji (por. pkt. 104 stanowiska
        w sprawie inwentaryzacji zapasów):
      - Wn konto 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek",
      - Ma konto 40 "Koszty według rodzajów" lub konto zespołu 5,
         lub konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów", 73-1 "Wartość
         sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)",
   d) nadwyżki pozorne, spowodowane błędami przy ewidencji
         rozchodów lub w trakcie inwentaryzacji:
      - Wn konto 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek",
      - Ma konto 40 "Koszty według rodzajów" lub konto zespołu 5,
         lub konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów", 73-1 "Wartość
         sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)", 76-0 "Pozostałe
         przychody operacyjne".

W przypadku jednostek stosujących porównawczy rachunek zysków i strat oraz rozliczających koszty na kontach zespołu 4 i 5, niedobory wyrobów gotowych obciążające konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów" wskazane jest księgować za pośrednictwem kont 79-1 oraz 79-0, tj. zapisem: Wn konto 70-1/Ma 79-0 oraz Wn konto 79-1/Ma konto 24-1/0.

Zwracamy uwagę, iż w przypadku ujawnienia w jednostce niedoboru zawinionego może wystąpić niekiedy obowiązek korekty VAT naliczonego, związanego np. z zakupem towarów, których niedobór stwierdzono. Jednak w celu oceny, czy podatnik utracił prawo do odliczenia podatku VAT potrzebna jest staranna analiza wszystkich okoliczności, które mogły przyczynić się do powstawania niedoboru w przedsiębiorstwie. Jeśli wystąpi obowiązek skorygowania VAT naliczonego, to jego korektę ujmuje się zapisem: Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne", Ma konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie".

Więcej przeczytasz w Na temat rozliczania VAT od niedoboru
towarów można przeczytać
PV nr 16 z 2019 r. na str. 50

3. Przykład rozliczenia niedoboru towarów uznanego za niezawiniony

Ewidencję księgową rozliczenia niedoboru uznanego przez kierownika jednostki za niezawiniony w jednostce handlowej prowadzącej ewidencję towarów wartościowo w cenach ewidencyjnych na poziomie cen sprzedaży brutto przedstawia poniższy przykład.

Przykład

I. Założenia:

 1. Jednostka prowadzi działalność handlową. Towary ewidencjonuje wartościowo w cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen sprzedaży brutto.
   
 2. W wyniku przeprowadzonego spisu z natury towarów i porównania ze stanem ewidencyjnym stwierdzono niedobór towarów. Stan towarów w cenach ewidencyjnych ustalony w drodze spisu z natury wynosił: 109.381 zł, a stan towarów wynikający z ewidencji księgowej wynosił: 117.096 zł, niedobór wyniósł: 7.715 zł.
   
 3. Odchylenia przypadające na towary pozostałe w magazynie, czyli odchylenia z tytułu marży wynoszą: 10.200 zł, a odchylenia z tytułu VAT wynoszą: 21.896 zł.
   
 4. Ustalono, że odchylenia do cen ewidencyjnych z tytułu marży, przypadające na ujawniony niedobór wynoszą: 672 zł, a odchylenia z tytułu VAT wynoszą: 1.443 zł. Wartość niedoboru towarów w cenach zakupu wynosi: 7.715 zł - (672 zł + 1.443 zł) = 5.600 zł.
   
 5. Na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego przez komisję inwentaryzacyjną kierownik jednostki uznał niedobór za niezawiniony i postanowił spisać jego wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Jednostka udokumentowała podjętą decyzję w protokole rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - doprowadzenie stanu towarów w ewidencji księgowej do ich stanu według spisu z natury:      
   a) niedobór towaru w cenie sprzedaży brutto 7.715 zł 24-1/0 33
   b) odchylenia z tytułu marży 672 zł 34-3 24-1/0
   c) odchylenia z tytułu VAT 1.443 zł 34-4 24-1/0
2. PK - uznanie niedoboru za niezawiniony i odpisanie w pozostałe koszty operacyjne w wartości niedoboru w cenie zakupu 5.600 zł 76-1 24-1/0

III. Księgowania:

Przykład rozliczenia niedoboru towarów uznanego za niezawiniony


4. Rozliczenie niedoboru materiałów uznanego za mieszczący się w granicach norm ubytków naturalnych

Niedobory - ubytki naturalne, powstają w wyniku zmniejszenia ilości, ciężaru, objętości składników zapasów na skutek określonych właściwości fizycznych tych składników w związku z ich przechowywaniem, transportem bądź obrotem gospodarczym. Dotyczy to składników podlegających wysychaniu, topnieniu, rozmrażaniu, wietrzeniu, wyciekaniu, rozdrabnianiu, rozlewaniu itp. Jednostka samodzielnie ustala wykaz dopuszczalnych ubytków naturalnych. Niedobory mieszczące się w granicach ustalonych norm ubytków naturalnych dotyczące materiałów ujmuje się w ciężar kosztów działalności operacyjnej (tj. Wn konto zespołu 4 lub 5).

Przykład

I. Założenia:

 1. Podczas inwentaryzacji drogą spisu z natury materiałów "X" przeznaczonych do produkcji stwierdzono ich niedobór.
   
 2. Jednostka prowadzi ilościowo-wartościową ewidencję materiałów w cenach zakupu.
   
 3. Stan materiałów ustalony drogą spisu z natury wynosił: 61.841 zł, a stan materiałów według danych ewidencji księgowej wynosił: 65.422 zł. Stąd niedobór materiałów wyniósł: 3.581 zł.
   
 4. W wyniku postępowania wyjaśniającego różnice inwentaryzacyjne ustalono, że powstały niedobór materiału "X" jest wynikiem procesów fizykochemicznych (parowanie) i mieści się w granicach norm ubytków naturalnych przyjętych przez jednostkę.
   
 5. Wartością niedoboru niezawinionego obciążono koszty działalności operacyjnej jednostki (tj. konto zespołu 4 i 5).

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - ujawnienie niedoboru materiału "X" 3.581 zł 24-1/0 31-1
2. PK - rozliczenie niedoboru materiału "X", jako mieszczącego się w granicach norm ubytków naturalnych 3.581 zł 40-1 24-1/0
   księgowanie równoległe na kontach zespołu 5 3.581 zł 50 49

III. Księgowania:

Rozliczenie niedoboru materiałów uznanego za mieszczący się w granicach norm ubytków naturalnych


5. Przykład rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w drodze kompensaty

Komisja inwentaryzacyjna na etapie ustalania przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych ustala w pierwszej kolejności, czy nie są to różnice pozorne. Mogą to być zarówno niedobory, jak i nadwyżki, które powstały na skutek błędów i pomyłek w dokumentach obrotu zapasami bądź w ewidencji księgowej lub błędów popełnionych podczas spisu z natury, np. na skutek pominięcia jakiegoś składnika, ujęcia go dwukrotnie bądź dokonania błędu w pomiarze.

Jeśli występują jednocześnie niedobory i nadwyżki podobnych składników zapasów lub znajdujących się w podobnych opakowaniach, ujawnione podczas jednego spisu z natury oraz dotyczące zapasów powierzonych tej samej osobie odpowiedzialnej materialnie, to można przypuszczać, że nastąpiła pomyłka przy ich wydawaniu lub przyjmowaniu. Tego rodzaju różnice mogą podlegać kompensacie według zasady mniejszej ilości i niższej ceny. Pozostałe po kompensacie różnice zalicza się odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub pozostałych kosztów operacyjnych.

Przykład

I. Założenia:

 1. Komisja inwentaryzacyjna na podstawie wyjaśnień osoby materialnie odpowiedzialnej za magazyn towarów ustaliła, iż powstały niedobór i jednocześnie nadwyżka towarów wynikały z błędnie ujętych operacji przychodów i rozchodów towarów B1 i B2, które znajdują się w podobnych opakowaniach.
   
 2. W wyniku porównania stanu ustalonego drogą spisu z natury z danymi ewidencji księgowej stwierdzono niedobór towaru B1 w wysokości: 273 zł (tj. 70 szt. × 3,90 zł/szt.) oraz nadwyżkę towaru B2 w wysokości: 520 zł (tj. 100 szt. × 5,20 zł/szt).
   
 3. Ustalono kwotę kompensaty według zasady mniejszej ilości i niższej ceny: 70 szt. × 3,90 zł/szt. = 273 zł.
   
 4. Nierozliczaną po kompensacie część nadwyżki w kwocie: 247 zł decyzją kierownika jednostki zaliczono do pozostałych przychodów operacyjnych.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - ujawnienie niedoboru towaru B1 273 zł 24-1/0 33
2. PK - ujawnienie nadwyżki towaru B2 520 zł 33 24-1/1
3. PK - kompensata niedoboru z nadwyżką 273 zł 24-1/1 24-1/0
4. PK - zaliczenie do pozostałych przychodów operacyjnych nadwyżki pozostałej po kompensacie 247 zł 24-1/1 76-0

III. Księgowania:

Przykład rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w drodze kompensaty

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.