Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Nieodpłatne udostępnianie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Nieodpłatne udostępnianie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019

Spółka z o.o. na podstawie porozumień zawartych z pracownikami udostępnia im nieodpłatnie samochody służbowe do celów prywatnych. Jak rozliczyć i ująć w księgach rachunkowych nieodpłatne udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego?

1. VAT należny od nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego

Zasadą jest, że użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż jego działalność gospodarcza, w tym w m.in. do celów osobistych pracowników podatnika (w tym byłych pracowników) uznawane jest dla celów VAT za odpłatne świadczenie usług, opodatkowane VAT. Tak jest w przypadku, gdy podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych (por. art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT). Jak wynika z treści art. 8 ust. 5 ustawy o VAT zasada ta nie ma jednak zastosowania w przypadku użycia pojazdów samochodowych do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, obliczoną zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, z tytułu:

1) nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów lub

2) nabycia, importu lub wytworzenia części składowych do tych pojazdów, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

MFNie podlega więc opodatkowaniu VAT wykorzystywanie do celów prywatnych samochodów osobowych, od zakupu (najmu/dzierżawy/leasingu itp.), których VAT podlegał odliczeniu w ograniczonym zakresie. W konsekwencji czynność ta nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w piśmie przesłanym do naszego Wydawnictwa w dniu 18 grudnia 2018 r., w którym wskazano, że: "(...) w przypadku, gdy samochód jest używany zarówno do celów służbowych przedsiębiorstwa, jak i do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników, co wiąże się z prawem tylko do »częściowego« (50%) odliczenia podatku naliczonego (...) nieodpłatne użycie samochodu służbowego do celów prywatnych (wraz z zużyciem paliwa służbowego znajdującego się w baku tego samochodu, w stosunku do którego również przysługuje podatnikowi prawo do »częściowego« odliczenia podatku naliczonego) nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym czynności te nie rodzą obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej (...)".

Podobnie uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 22 listopada 2018 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.563.2018.3.JM.


2. Opodatkowanie i oskładkowanie nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi samochodu
Ustalenie przychodu pracownika

Stosownie do art. 12 ust. 1 updof, wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych stanowi u pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Sposób ustalania przychodu z nieodpłatnych świadczeń z tytułu używania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych reguluje art. 12 ust. 2a-2c updof. Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w formie ryczałtu w wysokości:

 • 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1.600 cm3,
   
 • 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1.600 cm3.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych w art. 12 ust. 2a updof. Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością ustaloną według ww. zasad a odpłatnością ponoszoną przez pracownika. Wartość uzyskanego przez pracownika przychodu z tytułu używania do celów prywatnych służbowego samochodu pracodawca dolicza do innych przychodów uzyskanych przez tę osobę w danym miesiącu ze stosunku pracy. Od łącznej kwoty tych przychodów pracodawca ma obowiązek - jako płatnik - obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż orzecznictwo sądowe i stanowiska organów podatkowych różnią się w kwestii tego czy koszty paliwa wykorzystywanego do celów prywatnych przez pracownika stanowią elementu kwot ryczałtów określonych w art. 12 ust. 2a updof.

NSAZ wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 czerwca 2019 r. (sygn. akt II FSK 1723/17) wynika, że kwoty ryczałtu obejmują wartość paliwa zakupionego przez pracodawcę. Wyrok ten potwierdza korzystne dla podatników stanowisko prezentowane we wcześniejszych orzeczeniach NSA (por. wyroki NSA z 8 stycznia 2019 r., sygn. akt II FSK 3642/16, z 28 września 2018 r., sygn. akt II FSK 2654/16, z 27 września 2018 r., sygn. akt II FSK 2430/16, czy z 10 lipca 2018 r., sygn. akt II FSK 1185/16).

KISZ kolei organy podatkowe w tej kwestii zajmują odmienne stanowisko (por. interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 stycznia 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.480.2018.1.ŁS, z 12 lutego 2019 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.627.2018.ID oraz z 24 maja 2019, nr 0114-KDIP3-2.4011.221.2019.1.MZ). W interpretacjach tych organ podatkowy stwierdza, iż koszty paliwa wykorzystywanego do celów prywatnych przez pracownika nie stanowią elementu kwot ryczałtów określonych w art. 12 ust. 2a updof, lecz stanowią odrębne nieodpłatne świadczenie. Tym samym pracodawca jako płatnik podatku dochodowego - stosownie do art. 31 updof - zobowiązany jest doliczyć do przychodów pracownika ze stosunku pracy wartość nieodpłatnego świadczenia, tj. wartość paliwa zakupionego przez pracodawcę, a wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych, ustaloną w oparciu o art. 12 ust. 3 updof - zgodnie z zasadami określonymi w art. 11 ust. 2-2b updof. Wyjątkiem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 lutego 2019 r., nr S-ILPB1/4511-1-349/15/19-S/TW, zgodnie z którą wysokość ryczałtu ustalona w art. 12 ust. 2a updof, obejmuje wszelkie świadczenia wynikające z tego tytułu, czyli również koszty paliwa i inne koszty eksploatacyjne. Przy czym interpretacja ta została wydana jako zmiana stanowiska po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem WSA w Poznaniu z 11 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Po 1766/15 oraz wyrokiem NSA z 27 września 2018 r., sygn. akt II FSK 2430/16.

Interpretacje Obszerna baza interpretacji
urzędowych dostępna jest w serwisie
www.interpretacje.gofin.pl

Składki ZUS od nieodpłatnego udostępniania pracownikowi
służbowego samochodu

Wartość pieniężna świadczenia z tytułu nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych, zgodnie z art. 12 ust. 1 updof, stanowi przychód ze stosunku pracy. Przepisy składkowe nie wyłączają z podstawy wymiaru składek ZUS takiego rodzaju przychodu, a tym samym podlega on oskładkowaniu. Wartość uzyskanego przez pracownika przychodu z tytułu nieodpłatnego używania samochodu służbowego do celów prywatnych, ustaloną zgodnie z art. 12 ust. 2a updof, pracodawca zobowiązany jest doliczyć pracownikowi do pozostałych przychodów ze stosunku pracy uzyskanych w danym miesiącu i od łącznej kwoty naliczyć składki ZUS.


3. Ewidencja operacji związanych z używaniem samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika

Nieodpłatne udostępnianie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy podlegający oskładkowaniu i opodatkowaniu. Przychód ten nie jest jednak wykazywany w księgach pracodawcy. Jest on statystycznie doliczany do uzyskanego przez pracownika w danym miesiącu wynagrodzenia, w celu obliczenia zaliczki na podatek dochodowy oraz składek ZUS. Potrącone w związku z uzyskanym przychodem podatkowym zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne mogą zostać ujęte w księgach rachunkowych pracodawcy na podstawie listy płac w miesiącu otrzymania świadczenia, w sposób zaprezentowany na przykładzie.

Przykład

I. Założenia:

 1. Jednostka podpisała z pracownikiem umowę na nieodpłatne używanie samochodu służbowego (o pojemności silnika powyżej 1.600 cm3) do celów prywatnych. Wartość przychodu z tytułu nieodpłatnego używania samochodu w czerwcu 2019 r. wyniosła: 400 zł.
   
 2. Wynagrodzenie zasadnicze tego pracownika wynosi: 8.000 zł brutto. Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów i złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2.
   
 3. Ewidencję kosztów podstawowej działalności operacyjnej jednostka prowadzi wyłącznie na kontach zespołu 4.
   
 4. Rozliczenie podatkowo-składkowe wypłaty dokonanej pracownikowi w czerwcu 2019 r. było następujące:
Wyszczególnienie Wiersz Kwota
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 8.000 zł + 400 zł =  1 8.400,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne: 8.400,00 zł × (9,76% + 1,5% + 2,45%) =  2 1.151,64 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 8.400,00 zł - 1.151,64 zł =  3 7.248,36 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 7.248,36 zł × 9% =  4 652,35 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia: 7.248,36 zł × 7,75% =  5 561,75 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy (po zaokrągleniu): 8.400,00 zł - (111,25 zł + 1.151,64 zł) =  6 7.137,00 zł
Zaliczka na podatek dochodowy: (7.137,00 zł × 18%) - 46,33 zł =  7 1.238,33 zł
Pobrana zaliczka na podatek dochodowy (po zaokrągleniu): 1.238,33 zł - 561,75 zł =  8 677,00 zł
Kwota wynagrodzenia do wypłaty: 8.000,00 zł - (1.151,64 zł + 652,35 zł + 677,00 zł) =  9 5.519,01 zł
Wysokość obciążeń składkowych pracodawcy, w tym: 10 1.720,32 zł
   a) składki na ubezpieczenia społeczne: wiersz 1 × 9,76% + wiersz 1
       × 6,5% + wiersz 1 × 1,67%
  1.506,12 zł
   b) składki na Fundusz Pracy i FS: wiersz 1 × 2,45%   205,80 zł
   c) składka na FGŚP: wiersz 1 × 0,10%   8,40 zł

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. LP - lista płac pracownika:      
   a) kwota wynagrodzenia brutto 8.000,00 zł 40-4 23-0
   b) składki na ubezpieczenia społeczne obciążające pracownika
       oraz składka zdrowotna: 1.151,64 zł + 652,35 zł = 
1.803,99 zł 23-0 22-3
   c) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych 677,00 zł 23-0 22-3
   d) składki ZUS obciążające pracodawcę 1.720,32 zł 40-5 22-3
2. WB - wypłata wynagrodzenia 5.519,01 zł 23-0 13-0

III. Księgowania:

Ewidencja operacji związanych z używaniem samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.