Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Dofinansowanie do karnetów sportowych dla pracowników

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dofinansowanie do karnetów sportowych dla pracowników

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
1. Karnety sportowe sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Firmy, chcąc motywować swoich pracowników, decydują się często na oferowanie im dodatkowych świadczeń pozapłacowych. Należą do nich m.in. karnety sportowe, w ramach których pracownicy mogą korzystać np. z basenu, siłowni czy fitness. Pracodawca może sfinansować w całości lub w części koszt takiego karnetu środkami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) lub ze środków obrotowych jednostki.

Jeżeli pracodawca finansuje wydatek na karnety sportowe dla pracowników środkami ZFŚS, to ich wartość ujmuje w księgach rachunkowych po stronie Wn konta 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych". W sytuacji gdy zakup karnetów sportowych sfinansowany jest częściowo ze środków ZFŚS, a w pozostałej części obciąża pracowników, to na zmniejszenie ZFŚS odnoszona jest tylko wartość świadczenia sfinansowana ze środków tego funduszu. Jeśli zapłatę za zakupione karnety uregulowano z rachunku bankowego ZFŚS, to należy dokonać refundacji środków z rachunku bieżącego na rachunek bankowy ZFŚS w części sfinansowanej przez pracownika. Natomiast jeżeli zapłata za karty została uregulowana z rachunku bieżącego jednostki, to kwotę odniesioną na zmniejszenie ZFŚS należy przekazać z rachunku bankowego ZFŚS na rachunek bieżący jednostki.

Pracodawca tworzący ZFŚS, podejmując decyzję o finansowaniu karnetów sportowych ze środków tego funduszu, powinien pamiętać, iż przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tego funduszu (por. art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS). Nie należy więc finansować ze środków ZFŚS całej wartości karnetu wszystkim pracownikom w równej kwocie. W ten sposób nie zostanie bowiem spełniony wymóg uwzględnienia kryterium socjalnego, o którym mowa wyżej.

Ewidencja księgowa zakupu i wydania pracownikom karnetów sportowych
dofinansowanych ze środków ZFŚS

1. FZ - faktura zakupu karnetów sportowych:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami".
2. WB - zapłata za zakupione karnety z rachunku bieżącego jednostki:
      - Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".
3. WB - refundacja środków w części finansowanej przez ZFŚS:
      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 13-5/0 "Rachunek bankowy wyodrębnionych środków ZFŚS".
4. Wydanie karnetów na podstawie imiennych list pracowników, potwierdzających odbiór:
   a) w części finansowanej z ZFŚS:
      - Wn konto 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   b) w części finansowanej przez pracowników:
      - Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".
5. Lista płac - potrącenie z wynagrodzeń:
      - Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami".

Przyznane przez pracodawcę dofinansowanie z ZFŚS do karnetu sportowego pracownika spowoduje powstanie przychodu podatkowego u tego pracownika. Przychód ten korzystać będzie ze zwolnienia od podatku dochodowego. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 updof, wolna od podatku dochodowego jest bowiem wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1.000 zł. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - wraz z pozostałymi składnikami wynagrodzenia pracownika, który je otrzymuje - podlegać będzie wyłącznie nadwyżka ww. świadczeń ponad ustawowy limit (1.000 zł w roku podatkowym).

Co istotne świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS wyłączone zostały z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949). Wyłączenie to przysługuje bez ograniczenia kwotowego i ma także zastosowanie do składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z kolei w świetle przepisów o VAT, przekazanie pracownikom karnetów sportowych, których zakup sfinansowano ze środków ZFŚS, nie podlega opodatkowaniu i nie wystąpi obowiązek wykazania VAT należnego, a VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie kart nie będzie podlegał odliczeniu.

Przykład

I. Założenia:

 1. W marcu 2019 r. jednostka zakupiła dla pracowników karnety sportowe uprawniające do korzystania z niektórych obiektów sportowych, za kwotę: 20.000 zł brutto. Zakup karnetów sfinansowano częściowo z ZFŚS, biorąc pod uwagę kryterium socjalne.
   
 2. Należne od pracowników kwoty potrącono z wynagrodzeń. Żaden pracownik nie przekroczył w 2019 r. kwoty świadczeń wynoszącej: 1.000 zł. Łączne dofinansowanie z ZFŚS wyniosło: 15.000 zł, zaś udział własny pracowników: 5.000 zł.
   
 3. Pracownicy potwierdzili odbiór karnetów na sporządzonej w tym celu liście.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura dokumentująca zakup karnetów sportowych 20.000 zł 30 21
2. WB - zapłata za zakupione karnety z rachunku bieżącego jednostki 20.000 zł 21 13-0
3. WB - refundacja środków w części sfinansowanej z ZFŚS 15.000 zł 13-0 13-5/0
4. Rozliczenie zakupu (wydanie karnetów na podstawie imiennych list pracowników, potwierdzających odbiór):      
   a) w części sfinansowanej z ZFŚS 15.000 zł 85-0 30
   b) w części sfinansowanej przez pracowników 5.000 zł 23-4 30
5. Potrącenie z wynagrodzenia (księgowanie na podstawie listy płac) 5.000 zł 23-0 23-4

III. Księgowania:

Karnety sportowe sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych


2. Karnety sportowe sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy

Wydatki na dofinansowanie karnetów sportowych mogą zostać sfinansowane także ze środków obrotowych jednostki. Obciążają one wówczas koszty działalności operacyjnej. Ewidencjonuje się je na koncie 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" lub na odpowiednim koncie w zespole 5. W sytuacji gdy pracodawca finansuje zakup karnetów częściowo ze środków obrotowych, a pozostały koszt pokrywa pracownik, wartość karnetu, którą pracownik ma zwrócić pracodawcy, można ująć na koncie 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami". Jeżeli kwota ta będzie potrącona z wynagrodzenia tego pracownika, to w dacie potrącenia przeksięgowuje się ją na konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń".

Ewidencja księgowa wartości karnetu finansowanej częściowo ze środków obrotowych,
a częściowo przez pracownika

1. FZ - faktura zakupu karnetów sportowych:
   a) wartość netto karnetu:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   b) VAT podlegający odliczeniu:
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
   c) wartość brutto karnetu:
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami".
2. Rozliczenie zakupu karnetów sportowych:
   a) część finansowana przez pracodawcę ze środków obrotowych:
      - Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"
         lub konto zespołu 5,
   b) część finansowana przez pracownika:
      - Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",
   c) wartość netto karnetów:
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".
3. VAT należny od przekazanych pracownikom karnetów:
      - Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",
      - Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego".
4. Lista płac - potrącenie należności za karnety sportowe z wynagrodzeń pracowników:
      - Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"
      - Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami".

Należy pamiętać, że przychód, który otrzyma pracownik z tytułu dofinansowania przez pracodawcę karnetu sportowego ze środków obrotowych, będzie podlegał opodatkowaniu. Nie można bowiem w takim przypadku zastosować zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 updof. Zwolnienie to dotyczy wyłącznie świadczeń finansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych. Wartość tego przychodu powinno ustalić się w oparciu o regulacje zawarte w art. 11 ust. 2b updof. W świetle tego przepisu, jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń (w opisanym przypadku ustalanych na podstawie ceny brutto zakupionego karnetu) a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Co istotne, wartość pieniężną karnetów sportowych, sfinansowanych w całości ze środków obrotowych zakładu pracy, uwzględnia się również w podstawie wymiaru składek ZUS. Wartość otrzymanego świadczenia (w postaci dofinansowania do karnetów przez pracodawcę) może nie stanowić podstawy wymiaru składek ZUS w przypadku, gdy:

 • pracownicy częściowo zapłacą za karnety sportowe (pozostałą część finansuje pracodawca ze środków obrotowych), oraz
   
 • dofinansowanie do tych karnetów wynika z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu.

Powyższe wynika z treści § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dla celów VAT wydatki na zajęcia sportowe/rekreacyjne uważane są przez organy podatkowe za wydatki na cele osobiste, zatem pracodawca, który przekazuje pracownikom karnety sportowe (sfinansowane w całości ze środków obrotowych pracodawcy), zobowiązany jest do wykazania z tego tytułu VAT należnego. Podstawą opodatkowania będzie tu koszt świadczenia tych usług, poniesiony przez podatnika (zob. art. 29a ust. 5 ustawy o VAT). Ze względu na fakt, że do podstawy opodatkowania nie wlicza się kwoty VAT, w praktyce podstawą opodatkowania jest tu cena zakupu netto ww. karnetów. Jeżeli natomiast karnety sportowe są częściowo finansowane przez pracowników, to należy wziąć pod uwagę art. 8 ust. 2a ustawy o VAT. Wynika z niego, że w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Jeśli zatem pracodawca obciąża pracowników częściową odpłatnością za przekazany mu karnet sportowy, to przyjmuje się, że pracodawca najpierw nabywa usługę, a następnie ją odsprzedaje pracownikowi. Zobowiązany jest on zatem wykazać z tego tytułu VAT należny. W sytuacji gdy pracodawca przekazuje pracownikom karnety sportowe, ale obciąża ich częściową odpłatnością za nie, ustalając podstawę opodatkowania musi wziąć pod uwagę przepisy art. 32 ust. 1-2 ustawy o VAT. 

MFUwzględniając powyższe regulacje Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 25 kwietnia 2016 r., nr PT8.8101.92.2016/PBD, uznał że gdy pracodawca dokona na rzecz pracowników sprzedaży świadczeń po cenach niższych niż ceny rynkowe, to podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa tych świadczeń (a nie tylko kwota płacona przez pracownika), pomniejszona o kwotę podatku.

Warto również dodać, że zakup karnetów sportowych podlega preferencyjnej stawce 8% VAT.

Pracodawca, który obciąża pracownika częściową odpłatnością za karnety sportowe, ma naszym zdaniem prawo do odliczenia VAT od zakupu tych karnetów, gdyż zakup ten ma związek z czynnościami opodatkowanymi VAT.

Więcej przeczytasz w Na temat karnetów sportowych
dla pracowników można przeczytać
BI nr 15 z 2018 r. na str. 14

Przykład

I. Założenia:

 1. W lutym 2019 r. spółka zakupiła karnety sportowe dla 40 pracowników. Wartość faktury brutto wyniosła: 5.400 zł (w tym podlegający odliczeniu VAT naliczony w wysokości: 400 zł). 60% wartości karnetów sfinansowano ze środków obrotowych pracodawcy w kwocie: 3.240 zł, a pozostała część w kwocie: 2.160 zł została sfinansowana przez pracowników (kwotę tę potrącono z ich wynagrodzeń).
   
 2. Z regulaminu wynagradzania obowiązującego w jednostce wynika, że pracownicy ponoszą częściową odpłatność za karnety sportowe (40% wartości karnetu).
   
 3. Podatek dochodowy od otrzymanego od pracodawcy dofinansowania rozliczono na liście płac. W przykładzie księgowania te pominięto.
   
 4. Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, wykazano VAT należny od całości przekazanych karnetów (od ich wartości rynkowej).

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura dokumentująca zakup karnetów sportowych:      
    a) wartość netto 5.000 zł 30  
    b) podlegający odliczeniu VAT naliczony 400 zł 22-1  
    c) wartość brutto 5.400 zł   21
2. Rozliczenie zakupu karnetów sportowych:      
    a) w części finansowanej przez pracodawcę ze środków obrotowych
         w kwocie netto: 5.000 zł × 60% = 
3.000 zł 40-5  
    b) w części finansowanej przez pracowników: 5.000 zł × 40% =  2.000 zł 23-4  
    c) wartość netto karnetów 5.000 zł   30
3. VAT należny od przekazanych pracownikom karnetów sportowych:      
    a) w części przypadającej na wartość karnetu sfinansowanego przez pracownika 160 zł 23-4 22-2
    b) w części przypadającej na wartość karnetu sfinansowanego przez pracodawcę 240 zł 40-3 22-2
4. WB - uregulowanie zobowiązania na rzecz sprzedawcy karnetów sportowych 5.400 zł 21 13-0
5. Potrącenie należności za karnety sportowe z wynagrodzeń pracowników: 2.000 zł + 160 zł =  2.160 zł 23-0 23-4

III. Księgowania:

Karnety sportowe sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.