Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Rozliczenie sprzedaży krajowej, na poczet której otrzymano zaliczkę w walucie ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie sprzedaży krajowej, na poczet której otrzymano zaliczkę w walucie obcej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018

Kontrahent (odbiorca krajowy) wpłacił na nasz rachunek walutowy zaliczkę na poczet krajowej dostawy towarów. Jak ująć w księgach rachunkowych zaliczkę w walucie obcej? Jak rozliczyć sprzedaż, na poczet której otrzymano taką zaliczkę? Jakie kursy waluty przyjąć do przeliczenia poszczególnych transakcji?

1. Wycena i ujęcie w księgach rachunkowych zaliczki otrzymanej w walucie obcej
Wpływ zaliczki na rachunek walutowy można ująć w księgach, zapisem:
      - Wn konto 13-1 "Rachunek walutowy",
      - Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".

W myśl art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:

1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,

2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

Wpływu zaliczki w walucie obcej na rachunek walutowy nie można wycenić po kursie faktycznie zastosowanym, gdyż nie dochodzi wówczas do faktycznej wymiany waluty. Do wyceny takiej operacji jednostka powinna przyjąć średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu waluty na rachunek walutowy.

2. Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej

Przy księgowaniu kwoty otrzymanej zaliczki na poczet przyszłych dostaw należy uwzględnić unormowania wynikające z ustawy o VAT. Dla celów VAT otrzymanie (przez podatnika VAT) zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów powoduje generalnie powstanie obowiązku podatkowego, ale tylko w części zapłaconej (por. art. 19a ust. 8 ustawy o VAT). Jednocześnie podatnik przyjmujący zaliczkę jest zobowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie należności przed wydaniem towaru (por. art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. Fakturę zaliczkową można również wystawić przed otrzymaniem zaliczki, przy czym nie wcześniej niż 30. dnia przed jej otrzymaniem. Nie wpłynie to jednak na datę powstania obowiązku podatkowego w VAT, który również w tym przypadku wystąpi dopiero z chwilą otrzymania zaliczki.

Aktywne druki i formularze Przykładowe wzory faktur zaliczkowych
dostępne są w serwisie
www.druki.gofin.pl

Co istotne, zgodnie z obowiązującą swobodą rozliczeń w walutach obcych między polskimi podmiotami, podatnik polski może wystawić polskiemu kontrahentowi fakturę w walucie obcej. Przy czym z art. 106e ust. 11 ustawy o VAT wynika, że bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze, kwotę podatku wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania.

Jak wynika zaś z art. 31a ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W przypadku zaliczki (przedpłaty) będzie to zazwyczaj średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania zaliczki (przedpłaty). Do przeliczenia kwot waluty obcej na złote podatnik może także zastosować ostatni kurs wymiany, opublikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Przy czym - stosownie do art. 31a ust. 2 ustawy o VAT - w przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury lub odpowiedniego kursu EBC.

Należy pamiętać, że data wystawienia faktury zaliczkowej nie wpływa na termin powstania obowiązku podatkowego. Ten bowiem powstaje w dniu otrzymania zaliczki, a nie wystawienia faktury zaliczkowej - z pewnymi wyjątkami, które nie mają tu zastosowania.


3. Ewidencja księgowa faktury wystawionej w związku z otrzymaniem zaliczki
Otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów nie skutkuje powstaniem przychodu bilansowego oraz podatkowego. Taką zaliczkę odnosi się - na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości - na konto rozliczeń międzyokresowych przychodów. 

Ewidencja księgowa faktury wystawionej w związku z otrzymaniem zaliczki

   a) wartość brutto zaliczki:
      - Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami",
   b) VAT należny:
      - Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",
   c) wartość netto:
      - Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

Do wyceny faktury zaliczkowej celem ujęcia jej w księgach rachunkowych można przyjąć kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień jej wystawienia. Na koncie 20 "Rozrachunki z odbiorcami" może powstać wówczas różnica kursowa w związku z zastosowaniem różnych kursów walut do wyceny wpływu zaliczki na rachunek bankowy i do wyceny faktury (np. kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury). Tę różnicę kursową rozlicza się w dacie realizacji dostawy (powstania przychodu dla celów bilansowych i podatku dochodowego), zaliczając ją do przychodów bądź kosztów finansowych.

Fakturę zaliczkową można także, naszym zdaniem, wycenić po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania zaliczki, czyli właściwym dla celów VAT. W takiej sytuacji na koncie rozrachunkowym nie powstaną różnice kursowe. Na dzień uzyskania przychodu należy jednak odpowiednio skorygować tę wycenę.


4. Końcowe rozliczenie sprzedaży, na poczet której otrzymano zaliczkę
Po realizacji świadczenia, czyli pod datą dostawy towarów, której zaliczka dotyczyła, kwotę ujętą na koncie 84 zarachowuje się do przychodów (na podstawie dowodu PK), zapisem:
      - Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
      - Ma konto 73-0 "Sprzedaż towarów".

Wartość przychodu z tytułu transakcji, której dotyczy zaliczka, należy wycenić po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, tj. z dnia poprzedzającego dzień dokonania dostawy.

W przypadku gdy kwota zaliczki nie obejmuje całej należności, jednostka zobowiązana jest wystawić fakturę końcową, na której najpierw wylicza się kwotę VAT w walucie obcej od pozostałej wartości transakcji (niepokrytej zaliczką), a dopiero potem dokonuje przeliczenia tej kwoty według właściwego kursu waluty.

Przykład

I. Założenia:

 1. Jednostka zawarła kontrakt z kontrahentem krajowym na dostawę towarów o łącznej wartości: 8.500 EUR. 29 maja 2018 r. otrzymała zaliczkę w kwocie: 1.500 EUR. W tym samym dniu wystawiła fakturę zaliczkową. Średni kurs NBP z 28 maja 2018 r. wyniósł przykładowo: 4,3031 zł/EUR.
   
 2. Towar wydano kontrahentowi 5 czerwca 2018 r. W tym samym dniu jednostka wystawiła fakturę końcową na kwotę: 7.000 EUR. Średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dostawę, tzn. z 4 czerwca 2018 r. wyniósł przykładowo: 4,2931 zł/EUR.
   
 3. Końcową należność kontrahent wpłacił 6 czerwca 2018 r. Średni kurs NBP z 5 czerwca 2018 r. wyniósł przykładowo: 4,2804 zł/EUR.

II. Obliczenie VAT należnego:

1. Kwota brutto zaliczki: 1.500 EUR:

a) kwota VAT w walucie obcej: 1.500 EUR × 23/123 = 280,49 EUR,

b) wartość netto zaliczki: 1.500 EUR - 280,49 EUR = 1.219,51 EUR,

c) kwota VAT w złotówkach: 280,49 EUR × 4,3031 zł/EUR = 1.206,98 zł.

2. Kwota brutto pozostała do zapłaty: 7.000 EUR:

a) kwota VAT w walucie obcej: 7.000 EUR × 23/123 = 1.308,94 EUR,

b) wartość netto do zapłaty: 7.000 EUR - 1.308,94 EUR = 5.691,06 EUR,

c) kwota VAT w złotówkach: 1.308,94 EUR × 4,2931 zł/EUR = 5.619,41 zł.

III. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - wpływ zaliczki na rachunek walutowy: 1.500 EUR × 4,3031 zł/EUR =  6.454,65 zł 13-1 20
2. FS - faktura wystawiona w związku z otrzymaniem zaliczki:      
   a) wartość brutto zaliczki: 1.500 EUR × 4,3031 zł/EUR =  6.454,65 zł 20  
   b) VAT należny 1.206,98 zł   22-2
   c) wartość netto zaliczki: 1.219,51 EUR × 4,3031 zł/EUR =  5.247,67 zł   84
3. FS - faktura końcowa:      
   a) wartość brutto: 7.000 EUR × 4,2931 zł/EUR =  30.051,70 zł 20  
   b) VAT należny 5.619,41 zł   22-2
   c) wartość netto: 5.691,06 EUR × 4,2931 zł/EUR =  24.432,29 zł   73-0
4. PK - przeksięgowanie zaliczki do przychodów:      
   a) kwota na dzień uzyskania przychodu: 1.219,51 EUR × 4,2931 zł/EUR =  5.235,48 zł 84 73-0
   b) rozliczenie różnicy powstałej na koncie 84: 5.247,67 zł - 5.235,48 zł =  12,19 zł 84 75-0
5. WB - zapłata kwoty końcowej przez kontrahenta: 7.000 EUR × 4,2804 zł/EUR =  29.962,80 zł 13-1 20
6. PK - rozliczenie różnicy kursowej powstałej na rozrachunkach: 7.000 EUR × (4,2931 zł/EUR - 4,2804 zł/EUR) =  88,90 zł 75-1 20

IV. Księgowania:

Końcowe rozliczenie sprzedaży, na poczet której otrzymano zaliczkę

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.