Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Umowa o dzieło i umowa zlecenia w ewidencji księgowej
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Umowa o dzieło i umowa zlecenia w ewidencji księgowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
1. Oskładkowanie umów cywilnoprawnych

W świetle ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025), zwanej dalej K.c., przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 § 1 K.c.). Natomiast przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 K.c.).

Umowa o dzieło to umowa rezultatu, w ramach której twórca dzieła jest rozliczany za efekt swojej pracy. Z kolei umowa zlecenia, to umowa starannego działania polegająca na podejmowaniu określonych czynności. Nie jest to więc umowa nastawiona przede wszystkim na rezultat, jak w przypadku umowy o dzieło.

Odmienne są również zasady oskładkowania ww. umów. Generalnie umowa o dzieło, nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń. Jedynie w przypadku gdy jest zawierana z własnym pracodawcą lub jest wykonywana na jego rzecz, wykonawca dzieła podlega obowiązkowym ubezpieczeniom w ZUS. Z kolei osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Natomiast dobrowolnie może ona przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Tylko w przypadku, gdy zleceniobiorca ma dodatkowe zatrudnienie, z którego kwota jest równa lub wyższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z umowy zlecenia obejmowany jest jedynie obowiązkowo ubezpieczeniem zdrowotnym.

Aktywne druki i formularze Wzory umów o dzieło i zlecenia
dostępne są w serwisie
www.druki.gofin.pl

Przepisy dotyczące oskładkowania umów cywilnoprawnych
Umowa zlecenia

Na mocy art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.), zwanej dalej ustawą o sus, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają również obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu (por. art. 12 ust. 1 ustawy o sus), natomiast dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu (por. art. 11 ust. 2 ustawy o sus). Dla tych osób obowiązkowa jest składka zdrowotna (por. art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm., zwanej dalej ustawą zdrowotną).

Osoba wykonująca umowę zlecenia (zawartą z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywaną na rzecz własnego pracodawcy), jeśli jest równocześnie pracownikiem uzyskującym przychód z umowy o pracę podlegający oskładkowaniu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, podlega jedynie dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia (por. art. 9 ust. 1 i 1b ustawy o sus). Obowiązkowa natomiast jest tutaj składka zdrowotna (art. 82 ust. 1 i art. 66 ust. 1 ustawy zdrowotnej).

Osoba wykonująca umowę zlecenia, której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów (np. kilku umów zleceń) podlega obowiązkowo ww. ubezpieczeniom także z tych tytułów. Zasady tej nie stosuje się, gdy łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub innych tytułów osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia (por. art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 9 ust. 2c ustawy o sus).

Uwaga: Jeśli umowa cywilnoprawna (tj. agencyjna, zlecenia lub inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia), jest wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, to nie rodzi obowiązku ubezpieczeń społecznych ani ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych nie podlegają uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci, do ukończenia 26 lat (art. 6 ust. 4 ustawy o sus).

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło nie rodzi obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, jak również nie daje prawa do dobrowolnych ubezpieczeń.

Umowa o dzieło stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń (społecznych i zdrowotnego) wtedy, gdy jest zawarta z pracodawcą, z którym jej wykonawca pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonywana jest praca na rzecz pracodawcy, z którym wykonawca pozostaje w stosunku pracy. Tylko w tych przypadkach wykonawca dzieła, dla celów ubezpieczeń w ZUS, jest traktowany jak pracownik (por. art. 8 ust. 2a ustawy o sus).


2. Podatkowe i bilansowe rozliczanie kosztów wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych

Zgodnie z bilansową zasadą memoriału, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Oznacza to, że w świetle prawa bilansowego wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło ujmuje się w księgach rachunkowych do kosztów okresu sprawozdawczego (miesiąca), którego dotyczy to wynagrodzenie, tj. za który jest należne, bez względu na termin jego wypłaty.

Z kolei dla celów podatkowych wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz o dzieło, wypłacane osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, stanowią dla jednostki, która je wypłaca koszty podatkowe z chwilą ich wypłaty lub postawienia do dyspozycji zleceniobiorcy. Według art. 13 pkt 8 updof przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło kwalifikuje się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Z kolei w świetle art. 16 ust. 1 pkt 57 updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 55 updof, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych między innymi w art. 13 pkt 2 i 4-9 updof.

Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, zlecenie) zalicza się w księgach rachunkowych do kosztów wynagrodzeń i ujmuje na koncie 40-4 "Wynagrodzenia" układu rodzajowego kosztów lub odpowiednim koncie służącym do ewidencji wynagrodzeń w zespole 5. W zależności od potrzeb jednostka może utworzyć do konta wynagrodzeń ewidencję analityczną z podziałem np. na: wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, wynagrodzenia członków zarządu oraz pozostałe wynagrodzenia. Obciążające zleceniodawcę składki ZUS od umów cywilnoprawnych, jeśli wystąpią, księguje się na koncie 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" lub na odpowiednim koncie w zespole 5.

Ewidencja księgowa wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych

1. Ujęcie kwoty brutto należnego wynagrodzenia:
      - Wn konto 40-4 "Wynagrodzenia"
         (w analityce: Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych) lub konto zespołu 5,
      - Ma konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń".
2. Potrącenia z wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych:
   a) potrącone składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne:
      - Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"
         (w analityce: Rozrachunki z ZUS),
   b) potrącona zaliczka na podatek dochodowy:
      - Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"
         (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego
         od osób fizycznych).
3. Wypłata wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych pomniejszonego o dokonane potrącenia:
      - Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".
4. Składki ZUS obciążające jednostkę (zleceniodawcę):
      - Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" lub konto zespołu 5,
      - Ma konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"
         (w analityce: Rozrachunki z ZUS).

Podstawą do zaksięgowania wydatku związanego z umową cywilnoprawną w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki może być umowa cywilnoprawna oraz wystawiony do niej rachunek, a także sporządzona lista płac dotycząca umów cywilnoprawnych.

Przykład

Umowa o dzieło zawarta z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

I. Założenia:

 1. Jednostka podpisała 2 maja 2018 r. umowę na wykonanie dzieła z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej na kwotę: 3.000 zł brutto. Wykonawca dzieła nie pozostaje w stosunku pracy z jednostką ani żadna inna praca nie jest wykonywana na rzecz jednostki przez przyjmującego zamówienie.
   
 2. Zgodnie z przepisami jednostka nie naliczyła składek ZUS od powyższej umowy o dzieło. Koszty uzyskania przychodów wynoszą 20%. Na podstawie przygotowanej listy płac umów cywilnoprawnych w dniu 30 maja 2018 r. przyjmującemu zamówienie wypłacono wynagrodzenie za wykonane dzieło według poniższych wyliczeń:
Wiersz Wyszczególnienie Rozliczenie składkowo-podatkowe
1. Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło 3.000 zł
2. Koszty uzyskania przychodu: 3.000 zł × 20% = 600 zł
3. Podstawa opodatkowania: 3.000 zł - 600 zł = 2.400 zł
4. Naliczony podatek dochodowy: 2.400 zł × 18% = 432 zł
5. Podatek dochodowy podlegający odprowadzeniu do urzędu skarbowego 432 zł
6. Kwota do wypłaty: 3.000 zł - 432 zł =  2.568 zł
 1. Zgodnie z polityką rachunkowości jednostki koszty podstawowej działalności operacyjnej ujmowane są wyłącznie na kontach zespołu 4.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. LP - wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło      
   a) kwota brutto za wykonanie dzieła 3.000 zł 40-4 23-0
   b) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych 432 zł 23-0 22-3
   c) kwota netto do wypłaty: 3.000 zł - 432 zł =  2.568 zł 23-0 13-0

III. Księgowania:

Umowa o dzieło zawarta z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Przykład

Umowa zlecenia zawarta z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

I. Założenia:

 1. Spółka zawarła umowę zlecenia z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz niebędącą jej pracownikiem. Według oświadczenia zleceniobiorcy, wykonywana praca z tytułu umowy zlecenie jest aktualnie jedynym jego zajęciem zarobkowym. Kwotę wynagrodzenia z tytułu wykonania zleconych prac ustalono w wysokości: 3.000 zł brutto.
   
 2. Jednostka była zobowiązana naliczyć i potrącić z tytułu umowy zlecenia składki na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną. Ponadto zleceniobiorca wniósł o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.
   
 3. Na podstawie przygotowanej listy płac umów cywilnoprawnych w dniu 30 maja 2018 r. zleceniobiorcy wypłacono wynagrodzenie za wykonane zlecenie według następujących wyliczeń:
Wiersz Wyszczególnienie Rozliczenie składkowo-podatkowe
1. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia 3.000,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę:
a) składka emerytalna (9,76%): 292,80 zł
b) składka rentowa (1,5%): 45,00 zł
c) składka chorobowa (2,45%): 73,50 zł
d) razem składki:
411,30 zł
3. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3.000 zł - 411,30 zł = 2.588,70 zł
4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: 2.588,70 zł × 9% = 232,98 zł
5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od podatku: 2.588,70 zł × 7,75% = 200,62 zł
6. Koszty uzyskania przychodów: (3.000 zł - 411,30 zł) × 20% = 517,74 zł
7. Podstawa opodatkowania, po zaokrągleniu: 3.000 zł - (411,30 + 517,74 zł) = 2.071,00 zł
8. Naliczony podatek dochodowy: 2.071 zł × 18% = 372,78 zł
9. Zaliczka na podatek dochodowy do pobrania, po zaokrągleniu: 372,78 zł - 200,62 zł = 172,00 zł
10. Kwota do wypłaty: 3.000 zł - 411,30 zł - 232,98 zł - 172,00 zł = 2.183,72 zł
 1. Składki ZUS obciążające jednostkę wyniosły razem: 614,40 zł, w tym:

a) składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy: (3.000 zł × 9,76%) + (3.000 zł × 6,5%) + (3.000 × 1,67%) = 292,80 zł + 195,00 zł + 50,10 zł = 537,90 zł,

b) składka na FP: 3.000 zł × 2,45% = 73,50 zł,

c) składka na FGŚP: 3.000 zł × 0,10% = 3,00 zł.

 1. W wyliczeniach przyjęto, że właściwa stopa procentowa składki wypadkowej wynosi: 1,67%. Nie wystąpił obowiązek naliczenia składki na FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych) z tytułu zawartej umowy.
   
 2. Spółka prowadzi ewidencję kosztów podstawowej działalności operacyjnej wyłącznie na kontach zespołu 4.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. LP - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia:      
   a) kwota brutto należna za wykonane zlecenie 3.000,00 zł 40-4 23-0
   b) składki ZUS obciążające zleceniobiorcę: 411,30 zł + 232,98 zł =  644,28 zł 23-0 22-3
   c) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych 172,00 zł 23-0 22-3
2. PK - składki ZUS obciążające zleceniodawcę 614,40 zł 40-5 22-3
3. WB - wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 2.183,72 zł 23-0 13-0

III. Księgowania:

Umowa zlecenia zawarta z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej


3. Umowa zlecenia z niskim wynagrodzeniem określonym kwotowo

Od 1 stycznia 2017 r. przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.) gwarantują za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usługi minimalną stawkę wynagrodzenia. Obecnie, tj. w 2018 r. jest to kwota: 13,70 zł za godzinę wykonania zlecenia. Umowy zlecenia mogą przewidywać różne formy wynagrodzenia zleceniobiorcy, np. w postaci stałej stawki miesięcznej, stawki za dniówkę czy akordu, pod warunkiem, że zleceniobiorca będzie miał zagwarantowane obecnie co najmniej 13,70 zł za godzinę pracy na zleceniu w danym miesiącu. Umowa ta powinna również wskazywać sposób potwierdzania liczby zrealizowanych godzin zlecenia. Z tego obowiązku nie zwalnia fakt, że zlecenie ma być wykonywane przez określoną liczbę godzin tygodniowo (por. art. 8a-8d ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Wśród umów wyłączonych ze stawki minimalnej jest m.in. umowa zlecenia, jeżeli o miejscu i czasie realizacji zlecenia decyduje zleceniobiorca, a za wykonane zlecenie przysługuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne (por. art. 8d ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

Należy również pamiętać, że od niektórych umów zlecenia z niskim wynagrodzeniem określonym kwotowo, tj. gdy kwota należności określona w umowie nie przekracza 200 zł, a umowa została zawarta z osobą niebędącą pracownikiem jednostki, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu (por. art. 30 ust. 1 pkt 5a updof). Co istotne, brak określenia w umowie kwoty należności, tj. na przykład wskazanie jej jako iloczynu stawki godzinowej i czasu pracy powoduje, że należności takiej nie można opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zryczałtowany podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania i składki na ubezpieczenia społeczne. Ponadto, podatku obliczonego w formie ryczałtu nie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ewidencję księgową oraz rozliczenie składkowo-podatkowe umowy zlecenia z niskim wynagrodzeniem określonym kwotowo z uwzględnieniem przepisów o minimalnej stawce godzinowej przedstawia poniższy przykład liczbowy.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka zawarła umowę zlecenia na posprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonym remoncie, z osobą która nie jest jej pracownikiem. Umówiona kwota należności ustalona w umowie wynosi: 200 zł.
   
 2. Zleceniobiorca nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu tej umowy (wykonuje umowę zlecenia również w innym podmiocie za wynagrodzeniem wyższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę), podlega jedynie obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu.
   
 3. Od przychodu z umowy zlecenia pobrano zryczałtowany podatek dochodowy.
   
 4. Z rachunku do umowy zlecenia wynika, że zleceniobiorca przepracował 10 godzin, co daje stawkę godzinową 20 zł/h i jest to wyższa stawka godzinowa za wykonane zlecenie niż minimalna (13,70 zł/h).
   
 5. Rozliczenie składkowo-podatkowe powyższej umowy przedstawia się następująco:
Wiersz Wyszczególnienie Rozliczenie
składkowo-podatkowe
1. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia 200 zł
2. Podstawia wymiaru składki zdrowotnej 200 zł
3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 200 zł × 9% = 18 zł
4. Podstawa opodatkowania 200 zł
5. Zryczałtowany podatek dochodowy, po zaokrągleniu: 200 zł × 18% = 36 zł
6. Kwota do wypłaty: 200 zł - 18 zł - 36 zł = 146 zł
 1. Spółka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 5, a koszt wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zakwalifikowała w ciężar kosztów zarządu.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. LP - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia:      
   a) należne wynagrodzenie z umowy zlecenia 200 zł 55 23-0
   b) zryczałtowany podatek dochodowy 36 zł 23-0 22-3
   c) składka na ubezpieczenie zdrowotne 18 zł 23-0 22-3
2. WB - wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 146 zł 23-0 13-0

III. Księgowania:

Umowa zlecenia z niskim wynagrodzeniem określonym kwotowo

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.