Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Podjęcie decyzji przez organ zatwierdzający jako jeden z warunków skorzystania ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Podjęcie decyzji przez organ zatwierdzający jako jeden z warunków skorzystania z uproszczeń dla jednostek małych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Jednostka spełniająca kryteria jednostki małej, określone w ustawie o rachunkowości, jest zobowiązana na mocy wspomnianej ustawy do sporządzania sprawozdania finansowego według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości. W publikacjach pojawia się teza, że dodatkowym wymogiem jest uzyskanie na to zgody organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe jednostki. Z jakich przepisów wynika taki obowiązek?

Wymóg uzyskania zgody organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe jednostki w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych dla jednostki małej wynika wprost z art. 3 ust. 1c ustawy o rachunkowości. Należy przy tym podkreślić, iż sporządzenie przez jednostkę małą sprawozdania finansowego według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości jest jej prawem, a nie obowiązkiem.

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1c ustawy o rachunkowości: "Jednostkami małymi w rozumieniu ustawy są:

1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

2) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2

- w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego (podkreśl. red.) z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5."

Z treści cytowanego przepisu wynika, że status jednostek małych mogą uzyskać jednostki wymienione w poniższej tabeli.

Jednostki, które mogą uzyskać status jednostki małej Warunki skorzystania z uproszczeń
- spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, tj. spółki handlowe, w tym spółki osobowe (spółki jawne osób prawnych, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne) oraz spółki kapitałowe (z o.o. i akcyjne, w tym również w organizacji), spółki cywilne osób prawnych,
- inne osoby prawne,
- oddziały przedsiębiorców zagranicznych,
- jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, tj. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie prowadzące obowiązkowo księgi rachunkowe
- kryterium odnoszące się do sumy bilansowej, przychodów netto ze sprzedaży oraz wielkości średniorocznego zatrudnienia, oraz
- podjęcie decyzji przez organ zatwierdzający w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń
- osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości (tzn. dobrowolnie, pomimo że ich przychody są niższe niż 2.000.000 euro)
- podjęcie decyzji przez organ zatwierdzający w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń

Uwaga: Jeśli organ zatwierdzający jednostki nie podejmie decyzji w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń, to pomimo spełnienia pozostałych warunków określonych dla jednostek małych, będzie ona zobowiązana sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, to znaczy w pełnym zakresie.

Co istotne, stosowanie uproszczeń nie jest obowiązkowe, dlatego też mogą one dotyczyć tylko wybranych tytułów. W art. 3 ust. 1c ustawy o rachunkowości wymieniono generalnie wszystkie przepisy wprowadzające uproszczenia dla jednostek małych, tj. art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5. Tym samym umożliwiono organowi zatwierdzającemu przyjęcie wszystkich ww. uproszczeń lub wyboru tylko niektórych z nich do stosowania przez jednostkę. Jednostka mała może więc zastosować następujące uproszczenia:

 • sporządzać bilans lub/i rachunek zysków i strat lub/i informację dodatkową według wzoru określonego w załączniku nr 5 (por. art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4 ustawy o rachunkowości), lub/i
   
 • zrezygnować ze sporządzania sprawozdania z działalności - jeśli jest osobą prawną (por. art. 49 ust. 5 ustawy o rachunkowości), lub/i
   
 • zadecydować, że odstępuje od sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych - mimo iż podlega corocznemu badaniu (por. art. 48a ust. 4 oraz art. 48b ust. 5 ustawy o rachunkowości).

Uwzględniając obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości organy zatwierdzające jednostek małych mogą podjąć decyzję o sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego według załącznika nr 5 lub załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Mogą również zadecydować o sporządzeniu poszczególnych elementów sprawozdania finansowego według różnych załączników, np. bilansu według załącznika nr 1, a rachunku zysków i strat według załącznika nr 5.

Aktywne druki i formularze Sprawozdania finansowe,
w tym dla jednostek małych,
dostępne są w serwisie
www.druki.gofin.pl

Naszym jednak zdaniem - mimo że ustawa o rachunkowości daje możliwości wybiórczego stosowania uproszczeń - wskazane jest sporządzanie wszystkich elementów sprawozdania finansowego według jednego załącznika.


Jesteśmy spółką z o.o. i spełniamy warunki określone w ustawie o rachunkowości do uznania nas za jednostkę małą. Chcielibyśmy sporządzać sprawozdanie uproszczone zgodnie z załącznikiem nr 5 do ww. ustawy. Zwyczajne zgromadzenie wspólników podejmie uchwałę zatwierdzającą status jednostki małej w czerwcu 2018 r. Czy taką zmianę należy zgłaszać do urzędu skarbowego? Za który rok możemy sporządzić sprawozdanie finansowe w uproszczonej wersji?

Przepisy ustawy o rachunkowości nie precyzują terminu podjęcia uchwały w sprawie sporządzania przez jednostkę małą sprawozdania finansowego z zastosowaniem przewidzianych dla niej uproszczeń. Niemniej jednak, ze względu na to, że uproszczenia te odnoszą się do sporządzenia sprawozdania finansowego, tj. jego formy, to za ostateczny termin podjęcia tej decyzji można przyjąć dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Według art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości, sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Oznacza to, że sprawozdanie finansowe jednostki, której dniem bilansowym jest 31 grudnia, należy sporządzić najpóźniej do końca marca następnego roku obrotowego. Przy czym, wspomniana uchwała powinna być podjęta nieco wcześniej, tak by w dacie faktycznego sporządzania rocznego sprawozdania jednostka miała możliwość zastosowania w sprawozdaniu określonych uproszczeń. Najdogodniejszym terminem na podjęcie uchwały w sprawie uproszczeń jest zazwyczaj czas po zakończeniu roku obrotowego, za który będzie sporządzane sprawozdanie finansowe, gdy dane o sumie bilansowej, wielkości przychodów i poziomie zatrudnienia za ten rok są już dostępne, a jeszcze przed samym sporządzeniem tego sprawozdania. Czyli najlepiej co roku, w odniesieniu do zakończonego roku obrotowego.

Należy podkreślić, iż zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego odbywa się nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (zob. art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości). To znaczy, że roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. zatwierdza się do 30 czerwca 2018 r.

Z treści pytania wynika, że zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. podejmie uchwałę zatwierdzającą status jednostki małej w czerwcu 2018 r., prawdopodobnie przy okazji zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. i dokonania podziału wyniku finansowego za ten rok (por. art. 231 § 2 K.s.h.). Podjęta w tym czasie przez wspólników spółki decyzja w sprawie przyjęcia statusu jednostki małej może mieć odniesienie do sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz kolejne lata. Przy czym, w uchwale należy wpisać warunek, iż będzie miała ona zastosowanie do tych sprawozdań, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 3 ust. 1 pkt 1c i 1d ustawy o rachunkowości. Jest to tak zwana uchwała w formie warunkowej.

Przyjęcie przez spółkę z o.o. statusu jednostki małej nie wymaga zgłoszenia do urzędu skarbowego.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.