Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Koszty wynagrodzeń pracowników produkcyjnych na przełomie roku
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Koszty wynagrodzeń pracowników produkcyjnych na przełomie roku

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
1. Moment ujęcia w księgach rachunkowych kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
Dla celów bilansowych wynagrodzenia pracowników oraz należne od nich składki ZUS (tj. składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę, na FP, FGŚP i FEP) zawsze są zaliczane do kosztów miesiąca, którego dotyczą, zgodnie z zasadą memoriału, zawartą w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Nie ma tu znaczenia moment wypłaty tych wynagrodzeń (czy postawienia ich do dyspozycji pracownika) ani data przekazania składek do ZUS. Jeżeli zatem wynagrodzenie dotyczy np. grudnia 2017 r., to - mimo braku wypłaty - należy je ująć w księgach tego właśnie miesiąca. Ta sama reguła dotyczy składek ZUS.

Wynagrodzenia wraz z obciążającymi pracodawcę składkami ZUS zalicza się do kosztów podstawowej działalności operacyjnej. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę ewidencjonuje się - na podstawie list płac - na koncie 40-4 "Wynagrodzenia" lub/i odpowiednim koncie zespołu 5 w korespondencji z kontem 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń", zapisem: Wn konto 40-4 lub konto zespołu 5, Ma konto 23-0. Z kolei składki ZUS obciążające pracodawcę księguje się na koncie 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" lub odpowiednim koncie zespołu 5 w korespondencji z kontem 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne", zapisem: Wn konto 40-5 lub konto zespołu 5, Ma konto 22-3. W przypadku prowadzenia ewidencji kosztów jednocześnie na kontach zespołu 4 i 5, odniesienie kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS na odpowiednie konto zespołu 5 odbywa się w korespondencji z kontem 49 "Rozliczenie kosztów", zapisem: Wn konto zespołu 5, Ma konto 49.

Wskazniki i stawki Aktualne wysokości składek ZUS
podajemy w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

Przykład

I. Założenia:

 1. W spółce z o.o. wynagrodzenia są płatne 10. następnego miesiąca. Wynagrodzenia za grudzień 2017 r. wypłacono 10 stycznia 2018 r.
   
 2. Poszczególne pozycje listy płac sporządzonej za grudzień 2017 r. kształtowały się następująco (dane przykładowe):

a) płaca podstawowa ogółem: 30.000,00 zł,

b) razem składki na ubezpieczenia społeczne: 4.113,00 zł,

c) składka na ubezpieczenie zdrowotne - wyliczona (9%): 2.329,85 zł,

d) pobrana zaliczka na podatek dochodowy: 2.320,00 zł,

e) kwota do wypłaty: 21.237,15 zł.

 1. Składki ZUS na ubezpieczenia społeczne obciążające pracodawcę: 6.183,00 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach grudnia 2017 r.
1. LP - wynagrodzenia za grudzień 2017 r.:      
   a) naliczona kwota wynagrodzeń 30.000,00 zł 40-4 23-0
   b) składki na ubezpieczenia społeczne 4.113,00 zł 23-0 22-3
   c) składka zdrowotna 2.329,85 zł 23-0 22-3
   d) zaliczka na podatek dochodowy 2.320,00 zł 23-0 22-3
2. PK - składki ZUS obciążające pracodawcę 6.183,00 zł 40-5 22-3
3. PK - odniesienie kosztów wynagrodzeń na konta zespołu 5: 30.000 zł + 6.183 zł =  36.183,00 zł konta
zespołu 5
49
B. Zapisy w księgach stycznia 2018 r.
1. WB - wypłata wynagrodzeń (przelew na osobiste konta pracowników) 21.237,15 zł 23-0 13-0

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach grudnia 2017 r.

Moment ujęcia w księgach rachunkowych kosztów wynagrodzeń i składek ZUS

B. Zapisy w księgach stycznia 2018 r.

Moment ujęcia w księgach rachunkowych kosztów wynagrodzeń i składek ZUS


2. Aktywowanie kosztów wynagrodzeń w koszcie wytworzenia produktów
Koszty wynagrodzeń wraz z narzutami pracowników produkcyjnych za pracę wykonaną na rzecz produkcji lub świadczenia usług zalicza się do kosztu wytworzenia produktu.

W myśl art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości, koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją (np. płace bezpośrednie z pochodnymi) i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny.

Dla celów bilansowych wynagrodzenia pracowników produkcyjnych są aktywowane w koszcie wytworzenia na koncie 60 "Produkty gotowe i półprodukty" (Wn konto 60, Ma konto 58 lub 50) i dopiero w momencie sprzedaży produktów wpływają na wynik finansowy, tj. w momencie uzyskania przychodu. Wartość sprzedanych produktów według ich kosztu wytworzenia odnosi się w ciężar konta 70-1 "Koszt sprzedanych produktów", zapisem: Wn konto 70-1, Ma konto 60.


3. Podatkowe rozliczenie kosztów wynagrodzeń pracowników produkcyjnych
Według przepisów ustaw o podatku dochodowym koszty rozgranicza się na te bezpośrednio związane z przychodami i pośrednio związane z przychodami. Te pierwsze rozpoznaje się dopiero w momencie uzyskania przychodu. Reguła ta nie dotyczy jednak wynagrodzeń oraz płaconych od nich składek ZUS. Dla celów podatku dochodowego ujęcie w kosztach uzyskania przychodów wynagrodzeń pracowników uzależnione jest od tego, kiedy zostaną one wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika.

Ustawodawca przewidział szczególny moment ujmowania w kosztach podatkowych należności ze stosunku pracy i składek pracowników (w części finansowanej przez pracodawcę). Należności ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez przedsiębiorcę pracownikom, podlegają zaliczeniu do kosztów miesiąca, za który są należne, jedynie wówczas, gdy zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony (por. art. 15 ust. 4g updop oraz art. 22 ust. 6ba updof). Dotyczy to również składek na ubezpieczenia społeczne naliczanych od tych wynagrodzeń, w części finansowanej przez pracownika, gdyż stanowią one element wynagrodzenia za pracę.

Natomiast w sytuacji, gdy pracodawca spóźni się z wypłatą wynagrodzeń, zalicza je do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57 updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 55 updof - czyli dopiero w momencie faktycznej ich wypłaty.

Przykładowo wynagrodzenia pracowników należne za grudzień 2017 r., które powinny zostać wypłacone zgodnie z regulaminem 10 stycznia 2018 r., będą kosztem podatkowym:

1) w grudniu 2017 r. - jeżeli ich wypłata (postawienie do dyspozycji pracownika) nastąpi z zachowaniem terminów wynikających w tym przypadku z regulaminu wynagradzania,

2) w dacie ich faktycznej wypłaty (postawienia do dyspozycji pracownika) - jeżeli nie zostanie dochowany ww. termin.

Również składki ZUS z tytułu ww. wynagrodzeń (tzn. wynagrodzeń za grudzień, które powinny zostać wypłacone zgodnie z regulaminem 10 stycznia), tj. składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę (płatnika składek), składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który ww. wynagrodzenia są należne, czyli w naszym przypadku w grudniu 2017 r., pod warunkiem jednak, że:

1) wynagrodzenia zostaną wypłacone z dochowaniem terminów wynikających z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony (tutaj: regulaminu wynagradzania) oraz

2) składki zostaną opłacone nie później niż do 15 stycznia 2018 r.

W przypadku uchybienia tym terminom, składki te stanowią koszty uzyskania przychodów z chwilą ich zapłaty. Tak wynika z art. 15 ust. 4h, art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d updop oraz art. 22 ust. 6bb, art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d updof.

Według opinii organów podatkowych uregulowania zawarte w art. 15 ust. 4g i 4h updop oraz art. 22 ust. 6ba i 6bb updof - w odniesieniu do należności związanych ze stosunkiem pracy (tj. wynagrodzeń pracowniczych i składek ZUS od wypłacanych pracownikom wynagrodzeń w części finansowanej przez płatnika składek) modyfikują ogólne zasady zaliczania wydatków do bezpośrednich i pośrednich kosztów uzyskania przychodów, wynikające z art. 15 ust. 4, 4b-4d updop oraz art. 22 ust. 5, 5a-5c updof, dotyczące momentu potrącenia kosztów bezpośrednich i pośrednich.

Podatkowe rozliczenie kosztów wynagrodzeń pracowników produkcyjnych Przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 7 listopada 2017 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.255.2017.1.MS, wskazał iż: "(...) przepis art. 15 ust. 4g updop, jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 15 ust. 4d updop i zgodnie z zasadą, że lex specialis derogat legi generali, winien być stosowany przed prawem ogólniejszym, którym w rozpoznawanej sprawie jest art. 15 ust. 4d updop (...)."

Dla celów podatkowych pracodawca wypłacający wynagrodzenia pracownikom produkcyjnym w odpowiednim terminie może ująć je w kosztach podatkowych już w miesiącu, którego one dotyczą, a nie jako koszty związane bezpośrednio z uzyskaniem przychodu ze sprzedaży produktu, tj. w momencie jego sprzedaży.

Przykład

I. Założenia:

 1. W spółce z o.o., zgodnie z regulaminem wynagradzania płace pracowników produkcyjnych są płatne 10. następnego miesiąca. Wynagrodzenia za grudzień 2017 r. wypłacono 10 stycznia 2018 r. Zgodnie z listą płac, kwota wynagrodzeń wynosiła: 150.000 zł, zaś składki ZUS obciążające pracodawcę: 30.915 zł (kwoty przykładowe).
   
 2. Koszt wytworzenia produktów w grudniu 2017 r. wyniósł ogółem: 225.915 zł, w tym:

a) amortyzacja: 9.000 zł,

b) wartość zużytych materiałów: 30.000 zł,

c) wartość zużytej energii: 5.000 zł,

d) wynagrodzenia i składki ZUS obciążające pracodawcę: 180.915 zł,

e) pozostałe koszty: 1.000 zł.

 1. W grudniu 2017 r. spółka sprzedała 60% wyprodukowanych w tym miesiącu wyrobów. Przychód ze sprzedaży wyniósł: 163.000 zł, natomiast koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów: 135.549 zł.
   
 2. Składki od wynagrodzeń za grudzień 2017 r., wypłaconych zgodnie z regulaminem wynagradzania w styczniu 2018 r., spółka opłaciła 15 stycznia 2018 r.
   
 3. Spółka ewidencjonuje koszty działalności operacyjnej na kontach zespołu 4 i 5.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Zarachowanie kosztów wytworzenia wyrobów na podstawie dowodów źródłowych:      
   a) amortyzacja 9.000 zł 40-0 07-1
   b) zużycie materiałów 30.000 zł 40-1 31
   c) zużycie energii 5.000 zł 40-1 30
   d) wynagrodzenia 150.000 zł 40-4 23-0
   e) składki ZUS obciążające pracodawcę 30.915 zł 40-5 22-3
   f) pozostałe koszty 1.000 zł 40-6 30
2. PK - przeniesienie kosztów wytworzenia na konto zespołu 5 225.915 zł 50 49
3. PW - przyjęcie wyprodukowanych wyrobów do magazynu według kosztu wytworzenia (z pominięciem konta 58) 225.915 zł 60-0 50
4. FS - sprzedaż wyrobów:      
   a) przychód ze sprzedaży 163.000 zł   70-0
   b) VAT należny według stawki 23% 37.490 zł   22-2
   c) należność za sprzedane wyroby 200.490 zł 20  
5. WZ - wydanie sprzedanych wyrobów z magazynu 135.549 zł 70-1 60

III. Księgowania:

Podatkowe rozliczenie kosztów wynagrodzeń pracowników produkcyjnych

IV. Ustalenie wyniku podatkowego i bilansowego za grudzień 2017 r.:

Z założeń do przykładu wynika, iż spółka z o.o. sprzedała w grudniu 2017 r. 60% wytworzonych w tym miesiącu wyrobów. Oznacza to, że kwota wynagrodzeń i składek ZUS w koszcie wytworzenia wyrobów pozostających na stanie wynosi: 180.915 zł × 40% = 72.366 zł. Koszt bilansowy sprzedanych wyrobów wynosi zatem: 135.549 zł, w tym wynagrodzenia i składki ZUS: 108.549 zł (tj. 180.915 zł × 60%). Wynik bilansowy ze sprzedaży produktów wyniósł zatem: 163.000 zł - 135.549 zł = 27.451 zł (zysk).

Natomiast koszty podatkowe za grudzień 2017 r. wynoszą: 135.549 zł + 72.366 zł = 207.915 zł. W kwocie tej ujęto wynagrodzenia i składki ZUS obciążające pracodawcę w pełnej wysokości dotyczącej zarówno wyrobów sprzedanych, jak i pozostających w magazynie: 108.549 zł + 72.366 zł = 180.915 zł. Wynik podatkowy za grudzień 2017 r. wyniósł zatem: 163.000 zł - 207.915 zł = - 44.915 zł (strata).

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.